PRIVACYBELEID

Algemene voorwaarden
De groep CNH Industrial stelt uw interesse in haar producten en uw bezoek aan deze website zeer op prijs. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens en besteden hier in onze zakelijke processen veel aandacht aan. Persoonlijke gegevens, die worden verzameld gedurende bezoeken aan onze websites, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die van kracht zijn in de landen waarin de websites worden onderhouden.

Dit Privacybeleid heeft betrekking op ons gebruik van alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt.

 

Welke gegevens verzamelt CNH Industrial over u?
Hoe worden uw persoonlijke gegevens door CNH Industrial gebruikt?
Met wie deelt CNH Industrial uw persoonlijke gegevens?
Wanneer zal CNH Industrial uw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met u op te nemen?
Zal CNH Industrial contact met u opnemen voor marketingdoeleinden?
Ongepaste of beledigende berichten
Wat als u jonger dan 18 bent?
Hoe is ons beleid ten aanzien van het bewaren van gegevens?
Welke persoonlijke gegevens bewaart CNH Industrial over mij?
Updating van het privacybeleid
Links naar andere sites
Contact opnemen met CNH Industrial

 

 

Welke gegevens verzamelt CNH Industrial over u?
De persoonlijke gegevens, waarnaar op deze site wordt gevraagd, omvatten uw naam en contactgegevens alsmede informatie met betrekking tot facturering en afhandeling en creditcardgegevens. Teneinde onze toekomstige kennisgevingen aan u te optimaliseren en onze producten en diensten (inclusief registratie) voortdurend te kunnen verbeteren, kunnen wij u vragen om informatie over uw persoonlijke of beroepsmatige interesses, uw demografische achtergronden, uw ervaringen met onze producten alsmede om meer gedetailleerde informatie die wij nodig hebben om contact met u op te kunnen nemen
Het is ook mogelijk dat wij uw IP-adres gebruiken voor sommige diensten van onze website. Informatie over de cookies die we gebruiken en de eigenschappen van deze cookies vindt u in Cookiebeleid.

 

 

Hoe worden uw persoonlijke gegevens door CNH Industrial gebruikt?
CNH Industrial gebruikt uw persoonlijke gegevens voor een aantal doeleinden, onder meer:

• Persoonlijke gegevens worden gebruikt voor legitieme doeleinden en in relatie tot zakelijke doelen (inclusief, maar niet beperkt tot, activiteiten die zijn gerelateerd aan het werven van personeel of marketingacties) in overeenstemming met de principes van relevantie en pertinentie, en met gebruikmaking van methodes die passend zijn voor dergelijke doelen (bijv. om u een wachtwoordherinnering te sturen of om u te laten weten dat een bepaalde dienst wegens onderhoud tijdelijk is onderbroken);

• Het gebruik van persoonlijke gegevens gebeurt in overeenstemming met de processen en procedures die zijn vastgelegd door het systeem voor bescherming van bedrijfsgegevens van de groep. Hierbij worden alle gegevens geclassificeerd om de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te bepalen en ten uitvoer te brengen;

• Handelingen waarvoor gevoelige gegevens (inclusief, zonder beperking, gegevens waaruit politieke overtuigingen, seksuele geaardheid, raciale afkomst, gezondheidstoestand etc. zouden kunnen blijken) en “juridische gegevens” worden verwerkt, zijn alleen toegestaan wanneer dit strikt noodzakelijk is met het oog op de zakelijke doelen van de groep, en altijd in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten, binnen de limieten die door deze van toepassing zijnde wetten worden toegestaan en, waar nodig, na toestemming van de betrokken persoon;

• Elke betrokken persoon wordt op de hoogte gesteld van de doelen van ieder gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens;

• Dienstgerelateerde administratieve doeleinden, wat betekent dat CNH Industrial contact met u opneemt om redenen die in verband staan met de dienst waar u zich voor hebt ingeschreven;

• De rechten van de betrokken persoon, als zodanig, onder meer, het recht op toegang tot zijn/haar persoonlijke gegevens, het recht om updates, correctie of aanvullingen van de gegevens te ontvangen, het recht om de gegevens te wissen in de door de van toepassing zijnde wetten voorziene gevallen zullen worden gerespecteerd;

• Wanneer dit door de van toepassing zijnde wetten wordt vereist, kunnen persoonlijke gegevens aan derde partijen worden onthuld, indien dit met het oog op de verwerking noodzakelijk is en uitsluitend nadat hiervoor door de betrokken persoon toestemming is verleend.

• Om de manier waarop inhoud en reclame van CNH Industrial on-line aan u wordt gepresenteerd te personaliseren of te verbeteren:
̶- Om wedstrijden te beheren en contact op te nemen met de winnaars;
̶- Om assistentie te verlenen bij het gebruik van diensten en in het algemeen voor het beheer van de site;
̶- Om aan productorders of aanvragen van diensten of informatie te voldoen; om betalingen te verwerken: en om uw records up-to-date te houden;
̶- Wanneer u er specifiek mee hebt ingestemd om voor deze doeleinden te worden gecontacteerd, om directe marketinginformatie te ontvangen via telefoon, post of e-mail over speciale aanbiedingen en bestaande of nieuwe producten waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn;
̶- In alle gevallen waarin CNH Industrial uw persoonlijke gegevens voor andere toepassingen zal gebruiken, zullen wij ervoor zorgen dat u hier vooraf van op de hoogte wordt gebracht. U zult ook de mogelijkheid krijgen om uw toestemming voor ander gebruik dan hierboven vermeld te weigeren of in te trekken.

 

 

Met wie deelt CNH Industrial uw persoonlijke gegevens?
Over het algemeen zullen we uw gegevens alleen gebruiken binnen de groep CNH Industrial of bedrijven die betrokken zijn bij het aanbieden van de dienst/het product waarom u hebt gevraagd. We zullen uw gegevens niet voor marketingdoeleinden doorgeven aan andere leden van de groep CNH Industrial zonder dat u hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

We zullen uw gegevens uitsluitend vrijgeven aan gegevensverwerkende derde partijen wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven of wanneer we genoodzaakt zijn om dit te doen om een dienst te kunnen aanbieden. De gegevensverwerkende derde partijen waaraan wij uw gegevens door zouden kunnen geven zijn bedrijven van de groep CNH Industrial en onder contract staande derde partijen. In alle andere gevallen houden wij uw gegevens geheim, met uitzondering van gevallen waarin het onthullen van de gegevens wordt opgelegd of toegestaan door de wet (bijvoorbeeld aan overheidsorganen of wethandhavingsinstanties) of als beschreven in paragraaf 7: of Ongepaste en beledigende berichten op websites van CNH Industrial, zie hieronder.

We eisen van alle gegevensverwerkende derde partijen waaraan wij uw gegevens doorgeven, dat deze zich strikt aan de instructies houden en CNH Industrial zal ook eisen dat deze derde partijen uw persoonlijke gegevens niet voor hun eigen zakelijke doeleinden gebruiken.

Wanneer we gegevens delen met de groep CNH Industrial en betrouwbare derde partijen, zullen we ervoor zorgen dat deze uw gegevens op dezelfde manier beschermen als wij zelf doen.

 

 

Wanneer zal CNH Industrial uw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met u op te nemen?
CNH Industrial kan contact met u opnemen:

• in verband met de functionering van diensten waar u zich voor hebt ingeschreven, om ervoor te zorgen dat CNH Industrial u deze diensten kan leveren;
• in relation to any contribution you have made to any CNH Industrial website, message board or other service;
• in verband met bijdragen die u hebt geleverd aan websites, prikborden of andere diensten van CNH Industrial;
• wanneer u ervoor hebt gekozen om nieuwsbrieven of andere correspondentie te ontvangen;
• om u uit te nodigen om deel te nemen aan onderzoeken over de diensten van CNH Industrial (deelname is altijd op vrijwillige basis);
• in verband met verplichtingen die voortkomen uit contracten die bestaan tussen u en CNH Industrial; en
• voor marketing-doeleinden, indien u hiermee specifiek akkoord bent gegaan
(zie paragraaf (6) Zal CNH Industrial contact met u opnemen voor marketingdoeleinden?, zie hieronder).

Onze websites geven u gedetailleerde informatie over hoe CNH Industrial contact met u zal opnemen in verband met specifieke diensten.

 

 

Zal CNH Industrial contact met u opnemen voor marketingdoeleinden?
Bij gelegenheid gebruiken wij uw gegevens ook om contact met u op te nemen binnen het kader van een marktstudie of om u bepaalde marketing-info te geven waarvan wij denken dat die u in het speciaal zou kunnen interesseren. Maar terwijl wij dit doen laten wij u altijd vrij om ervoor te kiezen om de ontvangst van marketinformatie of vragen in verband met marktonderzoeken te weigeren. U kunt ook vooraf verklaren dat u niet verder door ons gecontacteerd wilt worden zonder dat u hierom hebt gevraagd. Bovendien hebt u de mogelijkheid om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

 

 

Ongepaste of beledigende berichten
Als u beledigende, ongepaste of aanstootgevende berichten waar dan ook op een CNH Industrial website post, of op welke andere manier dan ook storend gedrag vertoont, kan CNH Industrial uw persoonlijke gegevens gebruiken om dit gedrag te stoppen.

Wanneer CNH Industrial op redelijke gronden gelooft dat u in strijd met de wet handelt of kan handelen (bijv. omdat door u geposte berichten lasterlijk kunnen zijn), kan CNH Industrial uw persoonlijke gegevens gebruiken om de betreffende derde partijen, bijvoorbeeld uw werkgever, school e-mail/internetaanbieder of wethandhavingsinstanties te informeren over de berichten en uw gedrag.

 

 

Wat als u jonger dan 18 bent?
Als u jonger dan 18 bent, dient u toestemming van uw ouder/voogd te hebben alvorens persoonlijke gegevens aan CNH Industrial te verstrekken. Gebruikers die niet over deze toestemming beschikken, mogen ons geen persoonlijke gegevens verstrekken.

 

 

Hoe is ons beleid ten aanzien van het bewaren van gegevens?
We bewaren uw persoonlijke gegevens net zo lang in onze systemen als voor de betreffende dienst is vereist, of zo lang als in eventuele met de groep CNH Industrial opgestelde contracten of op het gegevensbewaarschema van CNH Industrial is aangegeven. Als u uw aanmelding bij een willekeurige website van CNH Industrial wilt annuleren, kunt u dit doen door de instructies voor "afmelden" op de betreffende website op te volgen. Als u uw profiel aanpast voor opt-out van het ontvangen van berichten, is het mogelijk dat uw record in het systeem blijft, zodat we u niet kunnen verzekeren dat we in de toekomst niet opnieuw contact met u opnemen.

Wanneer u een bijdrage levert aan een dienst of website van CNH Industrial, zal CNH Industrial uw bericht in het algemeen uitsluitend zo lang bewaren als redelijkerwijs vereist is voor het (de) doeleinde(n) waarvoor het werd verstuurd.

 

 

Welke persoonlijke gegevens bewaart CNH Industrial over mij?
U hebt het recht om een kopie aan te vragen van de persoonlijke gegevens die CNH Industrial van u bezit en eventuele onnauwkeurigheden hierin te laten corrigeren. We zullen alles doen waartoe we redelijkerwijs in staat zijn om uw persoonlijke gegevens te verstrekken of te corrigeren of uw persoonlijke gegevens uit onze bestanden te verwijderen.

Als u hier vragen of verzoeken over hebt of andere vragen wilt stellen over dit Privacybeleid, verwijzen we u naar paragraaf (13) Contact opnemen met CNH Industrial onderin in dit document of contact.

 

 

Updating van het privacybeleid
Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden vernieuwd, u kunt dit eventueel iedere keer, dat u persoonlijke gegevens aan een dienst van CNH Industrial stuurt, controleren.

 

 

Links naar andere sites
Onze websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derde partijen. Deze websites van derde partijen hebben hun eigen privacybeleid en cookiebeleid, en wij vragen u dringend de informatie hierover te raadplegen. Dit beleid bepaalt het gebruik van persoonlijke gegevens die u verzendt of die wordt verzameld door cookies terwijl u deze websites bezoekt. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of verantwoording voor de privacypraktijken van dergelijke websites van derde partijen en het gebruik dat u maakt van deze websites is voor uw eigen risico.

 

 

Contact opnemen met CNH Industrial
Als u vragen of opmerkingen hebt over dit Privacybeleid, kunt u contact opnemen met:

CNH Industrial N.V.
Corporate Office: Cranes Farm Road,
Basildon, Essex, SS14 3AD
Verenigd Koninkrijk
comments@newholland.com