DOMOVSKÁ STRÁNKA

Agrotec a.s.

Jedineèné silné partnerství – to je nabídka, se kterou již od roku 1990 k Vám pøicházíme.


S námi získáte øadu hodnotných služb. Pomoc s výbìrem, financováním a spolehlivým provozem techniky po celou dobu jejího užívání. Naší filozofií v AGROTEC je poskytovat komplexní služby, abyste se mohli plnì soustøedit na svoje podnikání a byli v nìm úspìsní. Prostì byli v pohodì.....

 

 

Ve všech produktových znaèkách, které zastupujeme máme významné postavení na trhu. Od vzniku spoleènost stabilnì rosteme. V souèasnosti pøekraèuje v roèním obratu 4,2 miliardy Kè. Patnáct let úspìšného pùsobení v silnì konkurenèním prostøedí a na 6 000 spokojených zákazníkù dokazují kvalitu dodávaných produktù a služeb.

 

 

Po dlouhá léta jsme partnerem významných spoleèností øady odvìtví a oborù.

 

Je pro nás závazkem neustále dokazovat, že oprávnìnì.

 

 

 

Kontakt:
Ing. Jaroslav Musil jmusil@agrotec.cz
Website:
www.eagrotec.cz
Telefon:
+420 519402197
Fax:
+420 519402234