เสียงจากลูกค้าและผู้แทนจำหน่ายฯ

เรื่องราวความสาเร็จของครอบครัวจากธุรกิจของตัวแทนจาหน่ายของ New Holland

การเติบโตของบริษัท สงวนพงษ์แทรคเตอร์มิตรภาพ จากัด ด้วยจานวน 10 สาขา ครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ได้มอบประโยชน์ให้กับเกษตรกรและครอบครัวในชุมชนท้องถิ่นของพวกเขา

กรุงเทพฯ 15 พฤศจิกายน 2018

คุณบุญช่วย สงวนพงษ์ ไม่ได้คาดคิดเลยว่าการเปิดบริษัทสาขาแรกของเขาในฐานะธุรกิจขนาดเล็กของครอบครัวในอาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาเมื่อ 36 ปีที่แล้วนั้น ได้การเติบโตจนกลายมาเป็นเจ้าของและตัวแทนจาหน่ายหลายสาขาที่มีพนักงานประมาณกว่า 100 คนในปัจจุบัน ซึ่งในปี 2018 นี้บริษัทได้เฉลิมฉลองการเปิดสาขาแห่งที่ 10 ในอาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา บริษัทมีสาขาแห่งอื่นๆ ตั้งอยู่ในอาเภอพระทองคา อาเภอห้องแถลง และตาบลตลาดแค อาเภอโนนสูงของจังหวัดนครราชสีมา อาเภอนางรองและอาเภอคูเมืองในจังหวัดบุรีรัมย์และอาเภอน้าพอง อาเภอเมืองพลและอาเภอชุมแพของจังหวัดขอนแก่น

เรื่องราวแห่งความสาเร็จของบริษัท สงวนพงษ์แทรคเตอร์มิตรภาพ จากัด เริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1982 ด้วยการเปิดร้านค้าเล็กๆ เพื่อให้บริการด้านการบารุงรักษาเครื่องจักรการเกษตร ในตอนนั้น คุณบุญช่วยเป็นเพียงช่างเทคนิคที่อุทิศตัวเพื่อการยกระดับของครอบครัวของเขาและการพัฒนาธุรกิจของเขาเองขึ้นมา เมื่อเขาสั่งสมประสบการณ์มากขึ้น เขามีความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ ‘รถแทรกเตอร์สีน้าเงิน’ ของ Ford และต่อมากลายเป็น New Holland มากขึ้นเช่นกัน ในช่วง 3 ทศวรรษนั้น คุณบุญช่วยได้เรียนรู้เกี่ยวกับทุกลักษณะของอุปกรณ์การเกษตรและปัจจุบันเขามีความรู้อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับเครื่องจักร นั้นหมายความว่าเขามีความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการของเกษตรกร

คุณบุญช่วยกล่าวว่า: “สมาชิกในครอบครัวของผมรู้สึกภาคภูมิใจในการมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยมและบริการที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้าของเรา เราเป็นครอบครัวของ New Holland ผู้คนที่ทางานหนัก มีความจริงใจ และเชื่อถือได้ ลูกค้าของเราทราบดีและไว้วางใจในคาแนะนะทางเทคนิคของเราเกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตร”

New Holland ทาให้คุณบุญช่วยสร้างการเติบโตของธุรกิจครอบครัวของเขาในยุคแรกจนกลายมาเป็นหนึ่งในตัวแทนจาหน่ายของ New Holland ที่ประสบความสาเร็จมากที่สุดในประเทศไทย ในฐานะบิดาและสามีที่น่าภาคภูมิใจ คุณบุญช่วยคาดหวังว่าบุตรหลายของเขาจะเดินตามเส้นทางธุรกิจของเขาในอนาคต ภรรยาของเขา คุณสาคร สงวนพงษ์ คอยอยู่เคียงข้างเขาเสมอ ให้แรงบันดาลใจแก่เขาในระหว่างการเดินทางของธุรกิจและช่วยเหลือในการบริหารจัดการสาขาหลายแห่งที่กาลังเติบโต

คุณบุญช่วยบอกว่า “การดาเนินธุรกิจของตัวเองนั้นจะต้องมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า” และ “การทางานร่วมกันมักจะสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ แม้แต่ในช่วงเวลาที่ยากลาบาก ในทานองเดียวกัน New Holland ให้ความเอาใจใส่ดูแลตัวแทนจาหน่ายและลูกค้าของเรา เราให้ความใส่ใจซึ่งกันและกันและต่างฝ่ายต่างมีความสาคัญมากที่สุดต่อกันและกัน นี่คือเคล็ดลับของธุรกิจและการประสบความสาเร็จของครอบครัวของเรา”

ความสาเร็จดังกล่าวยังส่งผลให้ผู้คนในท้องถิ่นจานวนมากได้รับประโยชน์เช่นกัน คุณบุญช่วยกล่าวว่า: “เรามีความยินดีในสิ่งที่เราประสบผลสาเร็จ สิ่งที่เราต้องการที่จะสนับสนุนไม่ใช่แค่เพียงลูกค้าของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชุมชมทั้งหมดด้วย เราได้ดาเนินการสร้างศูนย์ดูแลสุขภาพสาธารณะขึ้นมา 2 แห่งและวัดอีก 2 แห่ง ซึ่งอยู่ในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครราชสีมา การดาเนินการเหล่านี้เป็นการแสดงการมีส่วนร่วมที่สาคัญต่อสุขภาพของเกษตรกรและครอบครัวของพวกเขาเพื่อคืนสิ่งที่ดีสู่สังคม”

บริษัท สงวนพงษ์แทรคเตอร์มิตรภาพ จากัดในปัจจุบันนาเสนอรถแทรกเตอร์ New Holland รวมไปถึงรถทาฟ่อนฟางแบบม้วนกลม BR และอุปกรณ์เก็บเกี่ยวรถเกี่ยวนวดแบบฟันโยก 5 ชุดรุ่น TC5.30 ซึ่งมีต้นทุนการเป็นเจ้าของต่าสุดในขณะที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดในระดับเดียวกัน รถแทรกเตอร์ประกอบด้วยรุ่น TC48R (47 แรงม้า) ที่ใช้งานง่ายสามารถรองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่หลากหลายสาหรับการใช้งานในการเกษตรที่แตกต่างกันไป รุ่น TT4 ซีรีส์ (55 ถึง 90 แรงม้า) ได้รับการออกแบบมาสาหรับสภาวะที่หนักหน่วง ใช้งานและบารุงรักษาได้ง่าย รุ่น TD5 ซีรีส์ (98 ถึง 110 แรงม้า) รุ่นยอดนิยมที่ให้ความเอนกประสงค์ รุ่น TS6 ซีรีส์ (124 ถึง 139 แรงม้า) ให้ความทนทานและสะดวกสบายในราคาที่จับจ่ายได้ รุ่น 10 ซีรีส์ (80 ถึง 105 แรงม้า) ให้กาลังและการประหยัดพลังงาน และรุ่น T6050 ซีรีส์ (127 แรงม้า) และ T7060 (213 แรงม้า) ให้อัตราส่วนกาลังต่อน้าหนักที่ดีทีสุดในตลาด

บริษัท สงวนพงษ์แทรคเตอร์มิตรภาพ จากัด ดาเนินการเหมือนกับตัวแทนจาหน่ายรายอื่นๆ ทั้งหมดของ New Holland ในประเทศไทยด้วยการให้บริการสนับสนุนแก่เกษตรกรไทยผ่านแพ็คเกจการผ่อนชาระที่ยอมรับได้และยืดหยุ่นผ่าน CNH Industrial ประเทศไทย พร้อมกับบริการทางการเงินของ G-Capital นอกจากนี้เรายังให้การฝึกอบรม คาแนะนาทางเทคนิค และการสนับสนุนด้านการบารุงรักษาที่้ต้องการแก่เกษตรกร ซึ่งมีความสาคัญทางเศรษฐกิขของพวกเขามาก เนื่องจากช่วยลดต้นทุนการซ่อมบารุงและเวลาที่เครื่องจักรหยุดโดยไม่คาดหมายด้วย


อ่านเพิ่มเติม

ตัวแทนจำหน่าย New Holland ในประเทศไทยได้เรียนรู้ด้วยตัวเองว่าเหตุใดการทำไร่ให้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

การเปลี่ยนจากการทำเกษตรกรรมมาเป็นผู้จำหน่ายเครื่องจักรกลทางการเกษตรของกรรมการผู้จัดการของ บริษัท อวยชัยแทรคเตอร์ จำกัด สามารถช่วยเหลือเกษตรกรรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่ตัวเขาเองเคยเผชิญมาแล้วได้

กรุงเทพฯ 15 กันยายน 2561

หากจะมองหาคนที่มีความเข้าใจในความต้องการด้านความช่วยเหลือที่แท้จริงของเกษตรกรในประเทศไทยอย่างแม่นยำ คนๆ นั้นต้องเป็นคุณ สมชิต เทียนทอง กรรมการผู้จัดการของตัวแทนจำหน่ายรถแทรกเตอร์ New Holland Agriculture ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากคุณสมชิตได้เริ่มต้นชีวิตการทำงานของเขาในไร่ ทำงานลักษณะเดียวกับบิดาของเขา และค้นพบว่านี่เป็นเส้นทางเดินที่ยากลำบาก ซึ่งปัจจุบันความพึงพอใจในงานของคุณสมชิตมาจากการได้เห็นอุปกรณ์การเกษตรสมัยใหม่ที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรคนอื่นๆ ทำให้การทำไร่ของพวกเขาทำได้ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความยั่งยืนอย่างคุ้มค่าการลงทุนกว่าที่เคยเป็นมา

คุณสมชิตบริหารงานใน บริษัท อวยชัยแทรคเตอร์ อุดรธานี จำกัด ซึ่งโดยปกติจำหน่ายอุปกรณ์ของ New Holland ประมาณ 100 หน่วยต่อปี ยอดขายส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากรถแทรกเตอร์ บริษัทอวยชัยแทรคเตอร์จ้างงานพนักงานกว่า 25 คนและเปิดดำเนินงาน 2 สาขา ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาหนึ่งอยู่ใน จังหวัดหนองบัวลำภูและอีกสาขาอยู่ใน จังหวัดสกลนคร ในพื้นที่เหล่านี้พืชผลหลักได้แก่อ้อย ข้าว ข้าวโพดและมันสำปะหลัง

บิดาของคุณสมชิตยังทำไร่อ้อยและมันสำปะหลังรวมไปถึงข้าวโพดและถั่วเหลืองด้วย บิดาของเขามีรถแทรกเตอร์ 2 คันเป็นรุ่น Ford 5000 ทั้งสองคัน ความสนใจในอุปกรณ์เหล่านี้ของคุณสมชิตเป็นตัวจุดประกายให้เขาผันตัวออกจากการทำงานที่หนักหน่วงในไร่และเริ่มต้นการจำหน่ายอะไหล่สำหรับรถแทรกเตอร์ Fordนอกจากนี้อุปกรณ์ที่ครอบครัวเป็นเจ้าของยังบ่งบอกถึงความชื่นชอบของคุณสมชิตสำหรับ 'รถแทรกเตอร์สีฟ้า' ที่มีชื่อเสียงของ Ford ที่ต่อมากลายมาเป็น New Holland เป็นความภักดีที่ยืนหยัดมาจนถึงปัจจุบันนี้

เมื่อเวลาผ่านไปพร้อมกับความก้าวหน้าทางอาชีพของคุณสมชิตที่เติบโตขึ้นจากเด็กชายที่คอยช่วยงานทั่วไปกับรถแทรกเตอร์ของบิดาของเขาและมาเป็นชายหนุ่มที่จำหน่ายอะไหล่ จนกระทั่งมาเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของแบรนด์ New Holland

บริษัท อวยชัยแทรกเตอร์ จำกัดเป็นผู้จำหน่ายและบริการผลิตภัณฑ์รถแทรกเตอร์ของ New Holland ที่ครอบคลุม โดยมีรถแทรกเตอร์ 4 รุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากลูกค้าของตัวแทนจำหน่าย รุ่น TT4.75 ขนาด 75 แรงม้าได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความสะดวกสบายสูงสุด ใช้งานง่ายและให้ประสิทธิภาพสูง รุ่น TT45 ขนาด 47 แรงม้าที่มักใช้งานสำหรับการปลูกมันสำปะหลังมาจากซีรีส์ขนาดเล็ก TT ซึ่งเป็นตัวกำหนดนิยามใหม่ในตลาดรถแทรกเตอร์ที่คุ้มค่าโดยการอัดแน่นด้วยประสิทธิภาพของเครื่องขนาดใหญ่ในตัวรถที่มีขนาดเล็ก รุ่น TCR48 ขนาด 47 แรงม้า เป็นรุ่นที่ให้ความคล่องตัวและใช้งานง่าย ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้มากมาย และ ซีรีส์ 10 ขนาดตั้งแต่ 80-105 แรงม้า เป็นรุ่นที่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยชื่นชม ได้รับการยอมรับในด้านการรวมของกำลังที่ยอดเยี่ยมและความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน

คุณสมชิตกล่าวว่า: "ลูกค้าจำนวนมากของเราก็เหมือนกับผมที่ พวกเขาเติบโตขึ้นมาโดยมีความรู้ในผลิตภัณฑ์ของ New Holland เป็นอย่างดีในด้านคุณภาพ ความแข็งแรงและประวัติอันเป็นตำนาน แต่มีอะไรมากกว่านั้นอยู่เบื้องหลังความนิยมในแบรนด์ New Holland และนั่นคือการสนับสนุนระดับคุณภาพสูงให้แก่ลูกค้า ลูกค้าของเราจำนวนมากมีสถานที่ตั้งใกล้กับโชว์รูมของเรา แต่แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ไกลออกไปกว่า 100 กิโลเมตร พวกเขาก็ทราบดีว่าจะได้รับบริการที่รวดเร็วจากเรา เรามีเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคของตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางเทคนิคที่เชี่ยวชาญจาก New Holland เพื่อมอบคำปรึกษาให้กับลูกค้าของเราในแง่คำแนะนำเชิงการดำเนินงานและทางเทคนิค"

คุณสมชิตเข้าสู่ภาคเกษตรกรรมมาตั้งแต่ 30 ปีที่แล้ว ความกังวลหลักในขณะนั้นคือด้านการเงินและธุรกิจการเกษตรส่วนมากในประเทศไทยก็ยังคงมีข้อกังวลในประเด็นนี้จวบจนถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุผลนี้ คุณสมชิตจึงเชื่อว่า "หนึ่งในรูปแบบการสนับสนุนที่สำคัญที่สุดที่ธุรกิจของเรามอบให้กับเกษตรกรคือการมอบบริการสนับสนุนทางการเงินที่แข่งขันได้และยืดหยุ่นอย่างครบครันของ CNH Industrial โดยผ่าน G-Capital”

โปรแกรมทางการเงินสำหรับการขายปลีกในปัจจุบันมุ่งหมายที่จะช่วยให้เกษตรกรในประเทศไทยลงทุนในอุปกรณ์ใหม่ได้ง่ายขึ้น ได้รับประโยชน์จากข้อเสนอรถแทรกเตอร์คุณภาพระดับพรีเมียมของ New Holland Agriculture ภายใต้เงื่อนไขที่จับต้องได้
เขากล่าวเสริมอีกว่า “การฝึกอบรมและคำแนะนำทางเทคนิคเกี่ยวกับการดูแลรักษาอุปกรณ์ที่เรามอบให้กับลูกค้ายังเป็นปัจจัยที่สำคัญเชิงการเงิน เนื่องจากช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการซ่อมบำรุงและเวลาหยุดการทำงานโดยไม่คาดหมายได้”
ในตอนที่คุณสมชิตและบิดาของเขายังเป็นเกษตรกรก็ทราบดีถึงความไม่แน่นอนของรายได้ที่มักพบเจอเสมอ แต่ New Holland และตัวแแทนจำหน่ายที่รวมถึงบริษัท อวยชัยแทรกเตอร์ จำกัดก็ได้แสดงให้เห็นถึงการได้รับผลตอบแทนการลงทุนกับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์จักรกลอันทันสมัยในแง่ของประสิทธิภาพการผลิตและการทำกำไรทีดีขึ้น เกษตรกรมักจะพบกับความท้าทายต่างๆ อยู่เสมอ เช่น สภาพอากาศที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และความผันผวนของราคาพืชผล แต่ New Holland และตัวแทนจำหน่ายที่เน้นส่วนงานบริการของเราให้ความช่วยเหลือในเส้นทางไปสู่ความสำเร็จของเกษตรกรเสมอ


อ่านเพิ่มเติม

ตัวแทนจำหน่ำย New Holland ในประเทศไทยได้เรียนรู้ด้วยตัวเองว่ำเหตุใดกำรทำไร่ให้ง่ำยขึ้นและมีประสิทธิภำพสูงขึ้นจึงเป็ นสิ่งที่สำคัญ

กำรเปลี่ยนจำกกำรทำเกษตรกรรมมำเป็นผู้จำหน่ำยเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรของกรรมกำรผู้จัดกำรของ บริษัท อวยชัยแทรคเตอร์ จำกัด สำมำรถช่วยเหลือเกษตรกรรับมือกับควำมท้ำทำยต่ำงๆ ที่ตัวเขำเองเคยเผชิญมำแล้วได้

กรุงเทพฯ 15 สิงหำคม 2561

หำกจะมองหำคนที่มีควำมเข้ำใจในควำมต้องกำรด้ำนควำมช่วยเหลือที่แท้จริงของเกษตรกรในประเทศไทยอย่ำงแม่นยำ คนๆ นั้นต้องเป็นคุณ สมชิต เทียนทอง กรรมกำรผู้จัดกำรของตัวแทนจำหน่ำยรถแทรกเตอร์ New Holland Agriculture ที่ประสบควำมสำเร็จมำกที่สุดของประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจำกคุณสมชิตได้เริ่มต้นชีวิตกำรทำงำนของเขำในไร่ ทำงำนลักษณะเดียวกับบิดำของเขำ และค้นพบว่ำนี่เป็นเส้นทำงเดินที่ยำกลำบำก ซึ่งปัจจุบันควำมพึงพอใจในงำนของคุณสมชิตมำจำกกำรได้เห็นอุปกรณ์กำรเกษตรสมัยใหม่ที่สำมำรถช่วยเหลือเกษตรกรคนอื่นๆ ทำให้กำรทำไร่ของพวกเขำทำได้ง่ำยขึ้น มีประสิทธิภำพสูงขึ้น และมีควำมยั่งยืนอย่ำงคุ้มค่ำกำรลงทุนกว่ำที่เคยเป็นมำ

คุณสมชิตบริหำรงำนใน บริษัท อวยชัยแทรคเตอร์ อุดรธำนี จำกัด ซึ่งโดยปกติจำหน่ำยอุปกรณ์ของ New Holland ประมำณ 100 หน่วยต่อปี ยอดขำยส่วนใหญ่ของบริษัทมำจำกรถแทรกเตอร์ บริษัทอวยชัยแทรคเตอร์จ้ำงงำนพนักงำนกว่ำ 25 คนและเปิดดำเนินงำน 2 สำขำ ในเขตจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ สำขำหนึ่งอยู่ใน จังหวัดหนองบัวลำภูและอีกสำขำอยู่ใน จังหวัดสกลนคร ในพื้นที่เหล่ำนี้พืชผลหลักได้แก่อ้อย ข้ำว ข้ำวโพดและมันสำปะหลัง

บิดำของคุณสมชิตยังทำไร่อ้อยและมันสำปะหลังรวมไปถึงข้ำวโพดและถั่วเหลืองด้วย บิดำของเขำมีรถแทรกเตอร์ 2 คันเป็นรุ่น Ford 5000 ทั้งสองคัน ควำมสนใจในอุปกรณ์เหล่ำนี้ของคุณสมชิตเป็นตัวจุดประกำยให้เขำผันตัวออกจำกกำรทำงำนที่หนักหน่วงในไร่และเริ่มต้นกำรจำหน่ำยอะไหล่สำหรับรถแทรกเตอร์ Fordนอกจำกนี้อุปกรณ์ที่ครอบครัวเป็นเจ้ำของยังบ่งบอกถึงควำมชื่นชอบของคุณสมชิตสำหรับ 'รถแทรกเตอร์สีฟ้ำ' ที่มีชื่อเสียงของ Ford ที่ต่อมำกลำยมำเป็น New Holland เป็นควำมภักดีที่ยืนหยัดมำจนถึงปัจจุบันนี้

เมื่อเวลำผ่ำนไปพร้อมกับควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพของคุณสมชิตที่เติบโตขึ้นจำกเด็กชำยที่คอยช่วยงำนทั่วไปกับรถแทรกเตอร์ของบิดำของเขำและมำเป็นชำยหนุ่มที่จำหน่ำยอะไหล่ จนกระทั่งมำเป็นตัวแทนจำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำรของแบรนด์ New Holland

บริษัท อวยชัยแทรกเตอร์ จำกัดเป็นผู้จำหน่ำยและบริกำรผลิตภัณฑ์รถแทรกเตอร์ของ New Holland ที่ครอบคลุม โดยมีรถแทรกเตอร์ 4 รุ่นที่ได้รับควำมนิยมสูงสุดจำกลูกค้ำของตัวแทนจำหน่ำย รุ่น TT4.75 ขนำด 75 แรงม้ำได้รับกำรออกแบบมำเพื่อให้ควำมสะดวกสบำยสูงสุด ใช้งำนง่ำยและให้ประสิทธิภำพสูง รุ่น TT45 ขนำด 47 แรงม้ำที่มักใช้งำนสำหรับกำรปลูกมันสำปะหลังมำจำกซีรีส์ขนำดเล็ก TT ซึ่งเป็นตัวกำหนดนิยำมใหม่ในตลำดรถแทรกเตอร์ที่คุ้มค่ำโดยกำรอัดแน่นด้วยประสิทธิภำพของเครื่องขนำดใ หญ่ในตัวรถที่มีขนำดเล็ก รุ่น TCR48 ขนำด 47 แรงม้ำ เป็นรุ่นที่ให้ควำมคล่องตัวและใช้งำนง่ำย ทำงำนร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้มำกมำย และ ซีรีส์ 10 ขนำดตั้งแต่ 80-105 แรงม้ำ เป็นรุ่นที่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยชื่นชม ได้รับกำรยอมรับในด้ำนกำรรวมของกำลังที่ยอดเยี่ยมและควำมคุ้มค่ำเชิงเศรษฐกิจเข้ำด้วยกัน

คุณสมชิตกล่ำวว่ำ: "ลูกค้ำจำนวนมำกของเรำก็เหมือนกับผมที่ พวกเขำเติบโตขึ้นมำโดยมีควำมรู้ในผลิตภัณฑ์ของ New Holland เป็นอย่ำงดีในด้ำนคุณภำพ ควำมแข็งแรงและประวัติอันเป็นตำนำน แต่มีอะไรมำกกว่ำนั้นอยู่เบื้องหลังควำมนิยมในแบรนด์ New Holland และนั่นคือกำรสนับสนุนระดับคุณภำพสูงให้แก่ลูกค้ำ ลูกค้ำของเรำจำนวนมำกมีสถำนที่ตั้งใกล้กับโชว์รูมของเรำ แต่แม้ว่ำพวกเขำจะอยู่ไกลออกไปกว่ำ 100 กิโลเมตร พวกเขำก็ทรำบดีว่ำจะได้รับบริกำรที่รวดเร็วจำกเรำ เรำมีเจ้ำหน้ำที่ทำงเทคนิคของตัวแทนจำหน่ำยที่ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ทำงเทคนิคที่เชี่ยวชำญจำก New Holland เพื่อมอบคำปรึกษำให้กับลูกค้ำของเรำในแง่คำแนะนำเชิงกำรดำเนินงำนและทำงเทคนิค"

คุณสมชิตเข้ำสู่ภำคเกษตรกรรมมำตั้งแต่ 30 ปีที่แล้ว ควำมกังวลหลักในขณะนั้นคือด้ำนกำรเงินและธุรกิจกำรเกษตรส่วนมำกในประเทศไทยก็ยังคงมีข้อกังวลในปร ะเด็นนี้จวบจนถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุผลนี้ คุณสมชิตจึงเชื่อว่ำ "หนึ่งในรูปแบบกำรสนับสนุนที่สำคัญที่สุดที่ธุรกิจของเรำมอบให้กับเกษตรกรคือกำรมอบบริกำรสนับสนุนทำง กำรเงินที่แข่งขันได้และยืดหยุ่นอย่ำงครบครันของ CNH Industrial โดยผ่ำน G-Capital” โปรแกรมทำงกำรเงินสำหรับกำรขำยปลีกในปัจจุบันมุ่งหมำยที่จะช่วยให้เกษตรกรในประเทศไทยลงทุนในอุป กรณ์ใหม่ได้ง่ำยขึ้น ได้รับประโยชน์จำกข้อเสนอรถแทรกเตอร์คุณภำพระดับพรีเมียมของ New Holland Agriculture ภำยใต้เงื่อนไขที่จับต้องได้

เขำกล่ำวเสริมอีกว่ำ “กำรฝึกอบรมและคำแนะนำทำงเทคนิคเกี่ยวกับกำรดูแลรักษำอุปกรณ์ที่เรำมอบให้กับลูกค้ำยังเป็นปัจจัยที่สำคั ญเชิงกำรเงิน เนื่องจำกช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนกำรซ่อมบำรุงและเวลำหยุดกำรทำงำนโดยไม่คำดหมำยได้”

เขำกล่ำวเสริมอีกว่ำ “กำรฝึกอบรมและคำแนะนำทำงเทคนิคเกี่ยวกับกำรดูแลรักษำอุปกรณ์ที่เรำมอบให้กับลูกค้ำยังเป็นปัจจัยที่สำคัญเชิงกำรเงิน เนื่องจำกช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนกำรซ่อมบำรุงและเวลำหยุดกำรทำงำนโดยไม่คำดหมำยได้”

ในตอนที่คุณสมชิตและบิดำของเขำยังเป็นเกษตรกรก็ทรำบดีถึงควำมไม่แน่นอนของรำยได้ที่มักพบเจอเสมอ แต่ New Holland และตัวแแทนจำหน่ำยที่รวมถึงบริษัท อวยชัยแทรกเตอร์ จำกัดก็ได้แสดงให้เห็นถึงกำรได้รับผลตอบแทนกำรลงทุนกับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์จักรกลอันทันสมัยในแง่ของปร ะสิทธิภำพกำรผลิตและกำรทำกำไรทีดีขึ้น เกษตรกรมักจะพบกับควำมท้ำทำยต่ำงๆ อยู่เสมอ เช่น สภำพอำกำศที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ และควำมผันผวนของรำคำพืชผล แต่ New Holland และตัวแทนจำหน่ำยที่เน้นส่วนงำนบริกำรของเรำให้ควำมช่วยเหลือในเส้นทำงไปสู่ควำมสำเร็จของเกษตรกรเ สมอ


อ่านเพิ่มเติม

​​New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial N.V. ©
กลับไปที่ด้านบน