กลับไปที่ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด
ข่าว

New Holland Agriculture เปิดตัว FarmMate – แอปพลิเคชันสำหรับเกษตรกร


​• FarmMate: แอปพลิเคชันทางออนไลน์ตัวแรกที่ออกแบบอย่างพิเศษเฉพาะสาหรับเกษตรกรในประเทศไทย
• อัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ คาแนะนาทางด้านเกษตรกรรม และข่าวเกี่ยวกับนิว ฮอลแลนด์ที่ปรับแต่งสาหรับตลาดประเทศไทย
• พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือที่มีประโยชน์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในกิจกรรมประจาวัน

New Holland Agriculture เป็นแบรนด์หนึ่งของ CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ได้เปิดตัว FarmMate แอปพลิเคชันทางออนไลน์ที่ออกแบบอย่างพิเศษเฉพาะสาหรับเกษตรกรในประเทศไทย แอปนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมประจาวันพร้อมให้คาแนะนาทางด้านเกษตรกรรมและเครื่องมือที่มีประโยชน์สาหรับลูกค้าของนิว ฮอลแลนด์พร้อมให้บริการแล้วสาหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตระบบ และ

IOS
Android

ผู้ใช้แอป FarmMate จะพบกับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของนิว ฮอลแลนด์และแนวทางการใช้ให้เป็นประโยชน์ในงานเกษตรกรรมของตน รวมไปถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในการทาเกษตรกรรม ข่าว และบริการที่คัดมาเฉพาะซึ่งจะปรับปรุงประสบการณ์หลังการขายของแบรนด์โดยรวม

นายปีรติ อ่องสุรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดประจาประเทศไทยของนิว ฮอลแลนด์ให้ความเห็นว่า: “ตามหลักการแล้วแอป FarmMateมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นเพื่อนผู้เชี่ยวชำญของเกษตรกรไทย พร้อมให้คาแนะนาที่มีค่าและโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการให้ได้ผลิตผลที่ดีที่สุดจากพื้นที่เกษตรกรรรมของพวกเขาและจากพืชผลที่พวกเขาเพาะปลูก แอปนี้ได้รับการปรับแต่งสาหรับประเทศไทยเพื่อให้ข่าว ข้อมูลการส่งเสริมการขาย ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ในประเทศไทย จุดมุ่งหมายสาหรับแอป FarmMate ของนิว ฮอลแลนด์คือการมอบประสบกำรณ์ผู้ใช้เชิงโต้ตอบที่ดีที่สุดและเป็นพันธมิตรกำรทำงำนที่แท้จริงสำหรับเกษตรกรอย่ำงแท้จริง

การสืบค้นของแอป FarmMate เป็นแบบเรียบง่ายและชาญฉลาด เมนูหลักมี 4 ตัวเลือก: เคล็ดลับด้านเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์ ตัวแทนจาหน่าย และข่าวสาร แอปให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการเพาะปลูกที่ประสบผลสาเร็จสาหรับพืชผลที่นิยมสูงสุดในพื้นที่ของผู้ใช้ เช่น ข้าวโพด มันฝรั่ง ข้าว และข้าวสาลี ฯลฯ แอปจะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพืชแต่ละชนิดโดยสอดคล้องตามการทางานในพื้นที่จริง นั่นคือ การเตรียมดิน การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว ฯลฯ ข้อเสนอแนะและเคล็ดลับที่ให้ไว้จะได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องโดยทีมของ นิว ฮอลแลนด์และแสดงข้อมูลพร้อมภาพ กราฟิก และวิดีโอ

นอกจากนี้แอป FarmMate ยังให้เครื่องมือที่มีประโยชน์สาหรับกิจกรรมประจาวัน เช้น การแปลงสกุลเงิน รายละเอียดการส่งเสริมการขายของอะไหล่และบริการที่มีให้จากผู้แทนจาหน่าย การพยากรณ์สภาพอากาศ และข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกิจกรรมของนิว ฮอลแลนด์ในประเทศไทยกลับไปที่ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial N.V. ©
กลับไปที่ด้านบน