กลับไปที่ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด
ข่าว

New Holland Agriculture เปิดตัวรถแทรกเตอร์ TT3.50 รุ่นใหม่ล่าสุดในประเทศไทย


​• รถแทรกเตอร์ในกลุ่ม 50 แรงม้าที่คุ้มค่าและมีความอเนกประสงค์มากที่สุดสาหรับงานเกษตรกรรม
• รถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถทางานร่วมกับเครื่องจักรกลการเกษตรได้หลากหลายประเภท
• นิว ฮอลแลนด์เป็นนวัตกรรมที่เกษตรกรไทยรู้จักมาอย่างยาวนานมากกว่าศตวรรษในประเทศไทย

New Holland Agriculture เป็นหนึ่งในแบรนด์ของบริษัทระดับโลกอย่าง CNH Industrial เราเปิดตัวนิว ฮอลแลนด์ TT3.50 รถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดในประเทศไทย สาหรับรถแทรกเตอร์ในกลุ่ม 50 แรงม้า เพื่อสนองตอบความต้องการที่หลากหลายและเพิ่มขึ้นของเกษตรกรได้อย่างตรงใจ นิว ฮอลแลนด์ TT3.50 นี้มีทั้งความคุ้มค่าและความสามารถรอบด้านในการใช้งานหลากหลายประเภท โดยเราได้นามาจัดแสดงต่อสื่อมวลชนในงานแถลงข่าววันนี้ที่โรงแรมดับเบิลยู กรุงเทพฯ

นิว ฮอลแลนด์ TT3.50 จะเป็นที่ชื่นชอบยอดนิยมของเกษตรกรในประเทศไทย เนื่องด้วย นิว ฮอลแลนด์ TT3.50 เป็นรถแทรกเตอร์อเนกประสงค์อย่างแท้จริง ซึ่งเหมาะสาหรับการทางานทั้งในนาข้าวแบบแห้งและการใช้งานในพื้นที่งานไร่และสวน เช่น อ้อย มันสาปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ามัน ฯลฯ เนื่องจากนิว ฮอลแลนด์ TT3.50 มีแรงม้าและแรงบิดสูงที่เหมาะกับทั้งงานลากพ่วงและยกผลิตภัณฑ์การเกษตร นอกจากนี้ นิว ฮอลแลนด์ TT3.50 ยังเหมาะกับการทางานปศุสัตว์ด้วยระบบการทางาน PTO แบบอิสระ

นายมร.เอ็มเร่ คาลาซลี่ ผู้อานวยการธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรของ CNH Industrial ประจาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปากีสถาน และญี่ปุ่น ให้ความเห็นว่า: “ภาคเกษตรกรรมในประเทศไทยมีความก้าวหน้าที่ยอดเยี่ยม แต่และทาให้เกษตรกรมียังคงความต้องการใช้อุปกรณ์อันทันสมัยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นิว ฮอลแลนด์ ตระหนักถึงและให้ความสาคัญกับความต้องการดังกล่าว เราจึงพัฒนารถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุด นิว ฮอลแลนด์ TT3.50 ภายใต้ปรัชญาการออกแบบ คือ ความคุ้มค่าและความอเเอนกประสงค์ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความต้องการดังกล่าวของเกษตรกรไทย เรามั่นใจว่า นิว ฮอลแลนด์ TT3.50 จะเป็นรถแทรกเตอร์อีกรุ่นของนิว ฮอลแลนด์ที่น่าสนใจสาหรับตลาดประเทศไทยและเพื่อเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรไทย

นิว ฮอลแลนด์ TT3.50 เป็นรถแทรกเตอร์ที่ออกแบบโดยเกษตรกร เพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง
ตอบสนองความต้องการเกษตรกรไทยอย่างแท้จริง เราออกแบบและพัฒนานิว ฮอลแลนด์ TT3.50 จากการสารวจและวิจัยตลาดในหลากหลายพื้นที่และการใช้งานจริง พร้อมนาความคิดเห็นจากเกษตรกรมาเป็นแนวทางสาคัญในการพัฒนา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า นิว ฮอลแลนด์ TT3.50 ได้รับการออกแบบโดยเกษตรกรเพื่อเกษตรกร ผลลัพธ์ที่ได้คือ นิว ฮอลแลนด์ TT3.50 รถแทรกเตอร์ซึ่งโดดเด่นและเหนือกว่ารถแทรกเตอร์ในกลุ่มเดียวกันด้วยสไตล์ที่ทันสมัย พร้อมโครงสร้างที่แข็งแรงทนทาน ความสะดวกสบาย ความยอดเยี่ยมของสมรรถนะที่ถ่ายทอดออกมาอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ดีไซน์ทันสมัย ไฟหน้าแบบ 'Cat eye' คือ หนึ่งในความทันสมัยภายใต้แนวคิดด้านการออกแบบทยี่ อดเยยี่ ม ของนิว ฮอลแลนด์ TT3.50 ไฟหน้าแบบ ‘Cat Eye’ ง่ายต่อการใช้งาน เหมาะสมกับงานเกษตรกรรม ด้วยไฟ แสงสว่างที่ให้แสงกระจายออกกว้างสาหรับการทางานโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน ฝาครอบเครื่องยนต์แบบ ชิ้นเดยี วก็เป็นอีกหนึ่งความยอดเยยี่ มในการออกแบบ ซึ่งเกษตรกรสามารถเปิดปิดไดง้ ่าย เพื่อความสะดวกใน การบารุงรักษาตามปกติ

เครื่องยนต์ทรงประสิทธิภาพ ภายใต้ฝากระโปรงของนิว ฮอลแลนด์ TT 3.50 คือขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลแบบ ไดเร็คอินเจ็คชั่นที่ทันสมัย ความจุ 2.7 ลิตร ขนาด 3 สูบ ให้กาลัง 49 แรงม้าและแรงบิด 180 นิวตันเมตร เครื่องยนต์ได้รับการออกแบบมาเพอื่ การทางานทตี่ ้องการกาลังแรงฉุดลากอันทรงให้มีประสิทธิภาพมากขนึ้ นอกจากนี้ นิว ฮอลแลนด์ TT3.50 ยังมี PTO ที่ให้กาลังสูงถึง 42.4 แรงม้า (31.6 กิโลวัตต์) ให้ประสิทธิภาพที่ แข็งแกร่งและเชอื่ ถือได้ ระบบสง่ กา ลังมาตรฐานแบบ 8x2 มีเกยี ร์เดินหน้า 8 ระดับ และเกียร์ถอยหลังอีก 2 ระดับ เหมาะอย่างยิ่งสาหรับการใช้งานในไร่นาส่วนใหญ่ ชุดเกียร์ Synchro Shuttle™ ระบบกล 8x8 ที่เป็น อุปกรณ์ซอื้ เพิ่มเสริมให้เกยี ร์ถอยหลังเพิ่มอีก 6 ระดับ เหมาะสา หรับรถตัก ใบมีดดันหนา้ หรอื กิจกรรมการลุย แอ่งโคลน

ที่สุดของความอเนกประสงค์เหมาะกับหลากหลายอุปกรณ์ต่อพ่วงทางการเกษตร เกษตรกรมนั่ ใจไดว้ ่านวิ ฮอลแลนด์ TT3.50 สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีน้าหนักมากได้หลากหลายประเภท เช่น จานไถ ชุดจานหลายแผ่น รถเพาะปลูกอ้อย เครื่องปลูกเมล็ดข้าวโพด และเครื่องปลูกมันสาปะหลัง เป็นต้น และ สามารถทางานหนักได้อย่างคล่องตัว เนื่องจากนิว ฮอลแลนด์ TT3.50 มีแขนยกสองตัวและปั๊มแยกสาหรับ ระบบไฮดรอลิกส์และพวงมาลัยเพาเวอร์ สมรรถนะการยก (ทั้งในหมวด I / II) ของนิว ฮอลแลนด์ TT3.50 คือ 1,800 กิโลกรัม (ขึ้นอยู่กับประเภทและลักษณะการติดตงั้ อุปกรณ์ต่อพ่วง) ซึ่งมากที่สุดในรถแทรกเตอร์กลุ่ม 50 แรงม้า นอกจากนี้รถแทรกเตอร์รุ่น TT3.50 ยังสามารถใช้อุปกรณ์พิเศษที่สามารถควบคุมผ่านการทางานของ PTO ให้หมุนย้อนกลับและเพิ่มความเร็วขณะวิ่งขับขี่ได้

ที่สุดของความสะดวกสบาย นิว ฮอลแลนด์ TT 3.50 ช่วยให้งานเกษตรเป็นเรื่องง่ายและสบายขึ้น ด้วยการ ออกแบบตามหลักสรีรศาสตรข์ องห้องโดยสารและที่นงั่ ทอี่ อกแบบใหม่ พร้อมระบบกันสะเทือนในตัวและการ รองรับพิเศษเพื่อความสบายสูงสุดกับเกษตรกร แพลตฟอร์มกึ่งแบนของรถแทรกเตอร์ช่วยเพิ่มความ สะดวกสบายแก่ผู้ขับขี่ด้วยการเพิ่มพื้นที่กว้างขึ้น นอกจากนี้ เรายังเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานร่วมกับ อุปกรณ์ต่อพ่วงด้วยระบบการควบคุมแบบ Lift-O-matic ทาให้เกษตรกรสามารถควบคุมปรับระดับความสูงของ อุปกรณ์ต่อพ่วงตามที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้โดยอัตโนมัติ

เกาะถนนและเสถียรภาพการขับขทีี่ดีเยยี่ ม นวิ ฮอลแลนด์ TT3.50 ได้รับออกแบบให้มีล้อและยางด้านหน้า ขนาดใหญ่และฐานล้อที่ยาวกว่ารถแทรกเตอร์กลุ่มเดียวกัน ซึ่งช่วยเพิ่มสมรรถนะการเกาะถนนและเสถียรภาพ ในการขับขี่ ซงึ่ มาพร้อมกับเพลาล้อหลังแบบเฮฟวี่ดิวตี้ที่สามารถรองรับการใช้งานหนกั ได้อย่างสบายและลด การสญู เสยี กา ลังขณะส่งผ่านจากเครอื่ งยนต์ไปเพลาและล้อ ซงึ่ โดยทั่วไป การออกแบบเพลาล้อหลังแบบ เฮฟวดีิ่วตี้นี้จะอยู่เฉพาะโครงสร้างของรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ ที่สุดของความปลอดภัย นิว ฮอลแลนด์ TT3.50 มีระบบเบรกแบบเปียกด้วยเทคโนโลยี OIDB (Oil Immersed Disc Brake) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเบรก

การนาเครื่องจักรกลเกษตรมาใช้เป็นสิ่งที่จาเป็นในการเพิ่มผลผลิต
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) รายงานเมอื่ เดอื นพฤษภาคม 2561 ว่าการส่งออกสินค้า เกษตรของไทย “มีสัดส่วนที่มีนยั สาคัญต่อการเติบโตอย่างต่อเนอื่ งของประเทศ” แต่เตือนว่า "มีความท้าทาย หลายประการที่คุกคามความมั่นคงด้านอาหาร" FAO กล่าวว่า "ความสาคัญของการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และความสามารถในการแข่งขัน" และรายงานว่า "ระดับการผลิตทางการเกษตรยังคงต่ากว่าค่าเฉลยี่ ของ ภูมิภาค"

ในปี 2560 CNH Industrial ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถแทรกเตอร์ นิว ฮอลแลนด์ ได้เข้ามาดูแลการจัดจาหน่ายสินค้า เครื่องจักรกลเกษตรทั่วประเทศไทยภายใต้ตราสินค้านิว ฮอลแลนด์ ผ่านผู้แทนจาหน่าย โดยเปิดดาเนินการ สาขาแห่งใหม่ในประเทศไทยและจดทะเบียนในชื่อบริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จากัด ที่ สมุทรปราการ เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าเกษตรกรไทยจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและมีมาตรฐาน นอกจากนี้ CNH Industrial ยังมีสา นักงานใหญ่ประจา ภูมิภาคซึ่งตงั้ อยู่ทกี่ รุงเทพ ฯ สา หรับดแู ลการจัดจา หน่ายสนิ ค้า เครื่องจักรกลเกษตรภายใต้ตราสินค้านิว ฮอลแลนด์ในภูมิภาคต่าง ๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ปากีสถาน และญี่ปนุ่ โดยจดทะเบียนภายใต้ชื่อบริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส จากัดตงั้ อยู่ ที่กรงุ เทพ ฯ อีก ด้วย

ผู้แทนจาหน่ายนิวฮอลแลนด์ในประเทศไทย ให้การดูแลเกษตรกรอย่างดีที่สุด และรูปแบบบริการทางการเงินที่ ยืดหยุ่น ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรซึ่งจัดทาโดยบริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จากัด พร้อม กับผู้ให้บริการทางการเงิน คือ G-Capital อีกทั้งเกษตรกรยังได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติม การให้คาแนะนาทาง เทคนิคและการเอาใจใส่เรื่องบารุงรักษาที่พวกเขาต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในเวลาเดียวกันพร้อมลด ต้นทุนการบริการและการหยุดทางาน

ความเป็นมาที่ยาวนานในประเทศไทย
New Holland Agriculture เข้าสู่ตลาดไทยเป็นครั้งแรกในปี พ. ศ. 2495 และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี พ.ศ. 2470 เมื่อรถแทรกเตอร์ Fordson คันแรกถูกนาเข้ามาที่มาเลเซีย สืบเนื่องจากในปี พ.ศ. 2438 เฮนรี่ ฟอรด์ ผู้ผลิตรถยนต์และเครอื่ งจักรกลการเกษตรระดับโลก กว่า 100 ปีที่ผ่านมานับตงั้ แต่รถแทรกเตอรฟ์ อรด์ คันแรก Fordson Model F เข้าสู่การผลิตในปี พ. ศ. 2460 สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความสาเร็จครั้งสาคัญสาหรับ ประวัติศาสตรก์ ารพัฒนารถแทรกเตอร์เพอื่ การเกษตรของ New Holland Agriculture ซึ่งได้รวบรวม ส่งต่อ และพัฒนาแนวคิดการปฏิวัติของเฮนรี่ ฟอร์ดเกยี่ วกับเครื่องจักรกลการเกษตรทวั่ โลกจวบจนปัจจุบัน และยังคง ได้รับประโยชน์จากความรู้และความเชยี่ วชาญดา้ นเครอื่ งจักรกลการเกษตรมานานกว่าศตวรรษ ประเทศไทยเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สาหรับรถแทรกเตอร์และ New Holland นิว ฮอลแลนด์เป็นแบรนด์ตะวันตกชั้นนาในภูมิภาคนี้อีกด้วย รถแทรกเตอร์โมเดลรุ่นยอดนิยมของนิว ฮอลแลนด์ ได้แก่ เช่น TT45, TC48R, TT4.55, TT4.75, TD5.110, 7610, T6050 เป็นต้น และตอนนี้เราเสริมทัพด้วย TT3.50 รุ่นใหม่ล่าสุดกลับไปที่ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด


New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial N.V. ©
กลับไปที่ด้านบน