ข้อกำหนดการใช้งาน

​​ข้อตกลงผู้ใช้ CNHI

เว็บไซต์ CNHI นี้ให้บริการแก่คุณที่ใช้ ("ผู้ใช้") โดยมีเงื่อนไขที่ได้ยอมรับตามข้อกำหนด เงื่อนไขและประกาศที่ระบุไว้และไม่มีการเปลี่ยนแปลง CNHI อาจปรับเปลี่ยนเนื้อหาหรือรูปแบบของเว็บไซต์นี้ หรือหยุดการทำงานของเว็บไซต์นี้ตามดุลยพินิจของตนเอง และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อเข้าถึงและใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมด

CNHI อ้างอิงถึงหน่วยงานใดๆ ภายใต้การควบคุมทั่วไปของ CNH Global, N.V.

การใช้เว็บไซต์ ผู้ใช้ตกลงที่จะใช้เว็บไซต์นี้ตามที่อนุญาตโดยกฎหมายของท้องถิ่น รัฐ และรัฐบาลกลาง นอกจากนี้ ผู้ใช้ตกลงที่จะไม่: 1) เปลี่ยนแปลง ทำลาย หรือทำให้เสียหายซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ โปรแกรม เอกสาร หรือข้อมูลที่อยู่ในนั้นของ CNHI โดยรู้เท่าทันและไม่ได้รับอนุญาต 2) ใช้เว็บไซต์นี้ดำเนินการ หรือพยายามที่จะดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมใดๆ หรือเรียกร้องการทำงานของกิจกรรมใดๆ ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย การกระทำใดๆ โดยผู้ใช้ที่มีผลเป็นการปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของผู้ใช้อื่นหรือ CNHI จะถูกถือว่าเป็นใช้การใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

การตรวจสอบการใช้งาน เมื่อใช้ระบบนี้ ผู้ใช้ยอมรับอย่างชัดเจนต่อการตรวจสอบดูแลตลอดเวลา ผู้ใช้จะได้รับการแนะนำเพิ่มเติมว่า ผู้ดูแลระบบอาจจัดการกับหลักฐานของความผิดทางอาญาที่ได้พบในระหว่างการตรวจสอบดังกล่าวให้เหมาะสมตามเจตนารมณ์อีกด้วย ถ้าผู้ใช้ไม่ยินยอมต่อการตรวจสอบ ผู้ใช้ควรออกจากระบบนี้เสียในตอนนี้

การปฏิเสธ มีการใช้ความพยายามอย่างที่สุดของ CNHI ที่จะเสนอข้อมูลปัจจุบันให้มากที่สุด ถูกต้อง และแสดงอย่างชัดเจนตามที่เป็นไปได้ แต่เป็นไปได้ว่า อาจเกิดข้อผิดพลาดในข้อมูลที่ได้โพสต์ไว้ CNHI ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ต่อข้อผิดพลาดที่ไม่ตั้งใจและความถูกต้องของข่าว ข้อมูล ข้อความ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่อาจจะอยู่ในหน้าเว็บของ CNHI โดยเฉพาะ แต่ไม่จำกัดเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงนี้ ข่าว ข้อมูลทางการเงิน ข้อความ และข้อมูลที่รวมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของ CNHI ได้ถูกรวบรวมโดยบุคลากรของ CNHI จากแหล่งต่างๆ และอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ CNHI ไม่รับประกันหรือรับรองใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพ เนื้อหา ความสมบูรณ์ ความเหมาะสม ความแม่นยำ ความเพียงพอ ลำดับ หรือความทันเวลาของเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เว็บเพจของ CNHI อาจรวมลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่ถูกควบคุมโดยบุคคลที่สาม หรือเป็นเจ้าของโดยบุคคลที่สามในปัจจุบันหรือในอนาคต เว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของ CNHI ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ CNHI CNHI ไม่มีความรับผิดชอบหรือไม่รับผิดต่อการสื่อสาร สื่อหรือข้อมูลใดๆ ที่เว็บไซต์ดังกล่าว หรือสิ่งที่เชื่อมโยงใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง CNHI ไม่ได้ตั้งใจจะแสดงว่า การเชื่อมโยงไปยังบุคคลที่สามใดๆ จะเป็นการอ้างอิงหรือการรับรองของหน่วยงานที่เชื่อมโยง หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่ทำตลาดโดยบุคคลที่สาม แต่มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อให้เข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกแต่ละรายนั้นแตกต่างกัน ผู้ใช้รับผิดชอบต่อการใช้งานของตัวชี้และตัวเชื่อมโยงของบุคคลที่สามใดๆด้วยตนเอง

รายชื่ออุปกรณ์ที่ใช้แล้ว เว็บไซต์รายชื่ออุปกรณ์ที่ใช้แล้วของ CNHI คือ www.newhollandused.com ประกอบด้วยระเบียนของสินค้าคงคลังของอุปกรณ์ที่ใช้แล้วของตัวแทนจำหน่ายของ CNHI ที่มีการทำข้อเสนอเพื่อขายแทนที่ CNHI ถือว่า CNHI ไม่รับผิดชอบหรือไม่รับผิดโดยเฉพาะ แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูล ข้อมูลจำเพาะ รายงานสภาพ ถ่ายภาพ ความพร้อมใช้งาน ราคา ภาษี หรืออากร หรือข้อมูลการรับประกันที่พบในเว็บไซต์หรือที่เชื่อมโยงใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง ตัวแทนจำหน่ายแต่ละแห่งรับผิดชอบต่อข้อมูลที่มีอยู่ หรือไม่มีอยู่ในรายละเอียดของบันทึก/ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ผู้ใช้ตกลงที่จะชดใช้ให้แก่ CNHI เจ้าของ ตัวแทน พนักงาน และบุคลากรอื่นๆ ภายใต้การควบคุมที่มีต่อความรับผิดใดๆ และทั้งหมด ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมทนายความ และความเสียหายอันเกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการซื้อผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์รายชื่ออุปกรณ์ที่ใช้แล้วของ CNHI รวมทั้งเรียกร้องข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถ้าเป็นจริงแล้วนั้นเป็นการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้ ในข้อพิพาททั้งหมดอันเกิดจากการขายหรือการใช้อุปกรณ์ใดๆ หรือเกี่ยวข้องกับการขายหรือการใช้อุปกรณ์ใดๆ ที่โพสต์ไปยังเว็บไซต์รายชื่ออุปกรณ์ที่ใช้แล้วของ CNHI นั้น ผู้ใช้ยินยอมให้ใช้อำนาจศาลและที่ตั้งของศาลที่อยู่ในประเทศที่เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ขายอุปกรณ์นั้นตั้งอยู่

ทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ใช้รับทราบว่า เว็บไซต์ CNHI นี้ประกอบด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการปกป้องโดยเครื่องหมายการค้าของรัฐและ/หรือรัฐบาลกลาง ความลับทางการค้า และกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใช้ตกลงที่จะไม่ใช้ ทำซ้ำ แจกจ่ายสำเนา หรือสร้างผลงานจากส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ รวมถึงเนื้อหาในนั้น หรือไม่มีส่วนร่วมในการกระทำอื่นใดที่อาจละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ CNHI

การรับความเสี่ยง เมื่อใช้เว็บเพจของ CNHI เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ผู้ใช้จะรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้และแต่ละหน้าของเว็บไซต์นี้ ความเสี่ยงนี้จะรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสี่ยงใดๆ ต่อคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลที่ถูกทำลายโดยไวรัสใดๆ ซอฟท์แวร์ หรือไฟล์อื่นๆ ที่อาจจะส่ง หรือถูกเปิดใช้งานผ่านทางเว็บเพจของ CNHI หรือที่ผู้ใช้ที่เข้าถึงได้ CNHI จะไม่รับผิดใดๆ โดยตรง ทางอ้อม พิเศษ สืบเนื่อง หรือความเสียหายแบบการลงโทษ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียกำไร หรือการสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการใช้ที่ผิดของเว็บไซต์นี้ หรือจากข้อมูลใดๆ การขาดข้อมูล เอกสาร ซอฟต์แวร์ บริการ หรือวัสดุอื่นๆ ที่ได้รับผ่านทางเว็บเพจใดๆ ของ CNHI นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังยอมรับความเสี่ยงใดๆ และความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะทำตามสัญญา การละเมิด การรับผิด หรือมิฉะนั้น แม้ในกรณีที่ CNHI และ/หรือการที่พนักงาน บริษัท หรือตัวแทนได้รับการบอกกล่าวถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายใดๆ ก็ตาม CNHI จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นทั้งหมด หรือบางส่วนจากการดำเนินการ การละเว้น หรือภาระผูกพันนอกเหนือจากการควบคุม รวมทั้งในการจัดหา การรวบรวม การจัด การหา การแสดง การนำเสนอข้อมูล หรือเกิดจากข้อผิดพลาด การละเว้น หรือความไม่ถูกต้องใดๆ ในข้อมูล โดยไม่คำนึงถึงวิธีที่เกิด หรือเกิดขึ้นจากของการตัดสินใจของผู้ใช้ หรือการกระทำที่ดำเนินการหรือไม่ดำเนินการด้วยการพึ่งพาข้อมูลที่มีหรือที่ขาดไป

การห้ามใช้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้ใช้จะไม่เข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งเหล่านี้ของ CNHI เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการฉ้อโกงผู้อื่น การกระทำโจรกรรม หรือการละเมิดกฎหมายท้องถิ่น รัฐ หรือรัฐบาลกลาง CNHI ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผู้ใช้เว็บไซต์นี้ หรือห้ามผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์นี้ในอนาคตตามดุลยพินิจของตนเอง หากมีการละเมิดใดๆ ต่อเว็บไซต์หรือทำการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้ที่ต้องห้ามของผู้ใช้

การใช้สื่อเชิงโต้ตอบ ในขอบเขตที่ที่เว็บไซต์นี้ประกอบด้วย หรืออาจประกอบด้วยการเชื่อมโยงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กระดานสนทนา ฟอรัมสนทนา ห้องสนทนา หรือข้อความอื่น หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับ CNHI และ/หรือผู้ใช้อื่น ผู้ใช้ตกลงจะใช้ฟอรัมดังกล่าวในลักษณะที่ CNHI ตั้งใจ ภายใต้สถานการณ์ใดๆ ก็ตาม ผู้ใช้จะไม่ละเมิดกฎหมายใดๆ จากใช้ฟอรัมดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการหมิ่นประมาท หรือการก่อกวนผู้อื่น การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ของ CNHI หรือบุคคลภายนอก การโพสต์หรือส่งวัสดุลามกอนาจารหรือไม่เหมาะสม และการนำเข้าไวรัส แฟ้มที่เสียหาย หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่อาจสร้างความเสียหาย หรือเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นี้ หรือคอมพิวเตอร์ของ CNHI หรือบุคคลที่สาม CNHI ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดเนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์นี้เหตุผลใดๆ ก็ตาม ผู้ใช้รับทราบว่า เอกสารใดๆ ที่โพสต์โดยบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก CNHI หรือบริษัทในเครือนั้นไม่ได้รับรองจาก Case CNHI และการสื่อสารนั้นจะไม่รับการตรวจทานหรือการอนุมัติจาก CNHI

การชดใช้ค่าเสียหาย ผู้ใช้ตกลงที่จะชดใช้ให้ CNHI เจ้าของ ตัวแทน พนักงาน และบุคลากรอื่นๆ ภายใต้การควบคุมของ CNHIต่อความรับผิดใดๆ และทั้งหมด ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมทนายความ และความเสียหายอันเกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้ในทางใดๆ หรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ในทางใดๆ รวมทั้งการเรียกร้องข้อมูลซึ่งหากจริงจะถือเป็นการละเมิดโดยผู้ใช้ที่มีต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ไม่มีความสัมพันธ์เชิงสัญญา ผู้ใช้รับทราบว่า การใช้เว็บไซต์นี้ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ที่รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะความร่วมมือ การร่วมทุน การจ้างงาน สัญญา หรือความสัมพันธ์ของตัวแทนที่มีอยู่ระหว่างผู้ใช้กับ CNHI หรือกิจการในเครือหรือพนักงานใดๆ

เขตอำนาจศาล ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐวิสคอนซินในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ใช้ยินยอมให้ใช้เฉพาะเขตอำนาจศาลและสถานที่ของศาลในรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อข้อพิพาททั้งหมดอันเกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้ หรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้ไม่ได้รับอนุญาตในเขตอำนาจใดๆ ที่ไม่ได้รับรองผลทั้งหมดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ผู้ใช้สละสิทธิโดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ต่อการคัดค้านใดๆ ที่อาจมีขึ้นในตลอดเวลาของการฟ้องร้อง การดำเนินการ หรือการดำเนินการต่อตามกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ในศาลใดๆ ดังกล่าว และสละสิทธิโดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลได้ต่อข้อเรียกร้องในการฟ้องร้องดังกล่าว การกระทำ หรือการดำเนินการที่นำไปสู่ความไม่สะดวกในศาล และสละสิทธิโดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพิ่มเติมต่อสิทธิในการคัดค้านเกี่ยวกับการเรียกร้องดังกล่าว การฟ้องร้อง การกระทำ หรือการดำเนินการที่นำไปสู่ศาลใดก็ตามที่ไม่มีเขตอำนาจศาลต่อผู้ใช้

กฎหมายที่บังคับใช้ การปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ของ CNHI อยู่ภายใต้กฎหมายที่มีอยู่และกระบวนการทางกฎหมาย และไม่มีอยู่ในที่นี้นั้น เป็นการลิดรอนสิทธิของ CNHI ไม่ให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ กฎหมายหรือข้อกำหนดใดๆ เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้หรือข้อมูลที่ได้รับหรือรวบรวมโดย CNHI เกี่ยวกับการใช้นั้นๆ

ข้อตกลงที่ยังคงอยู่ ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ถูกกำหนดว่าไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย หรือเป็นโมฆะแล้ว ข้อตกลงที่เป็นโมฆะหรือไม่มีผลตามกฏหมายนี้จะถูกบังคับแทนโดยข้อกำหนดที่ต้องคล้ายกับจุดประสงค์ของข้อตกลงเดิมที่สุด และส่วนที่เหลือของข้อตกลงจะมีผลบังคับต่อไป

ข้อตกลงทั้งหมด ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างผู้ใช้กับ CNHI เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ ข้อตกลงนี้ใช้แทนการสื่อสารทั้งหมดในถ้อยความสื่อใดๆ ในระหว่างผู้ใช้กับ CNHI ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ ที่ได้มีมาก่อนหน้านี้New Holland Agriculture a brand of CNH Industrial N.V. ©
กลับไปที่ด้านบน