Erklæring om beskyttelse af persondata


MEDDELELSE I OVERENSSTEMMELSE MED PERSONDATALOVEN

CNH Industrial Danmark A/S New Holland Agriculture,
– herefter benævnt “Virksomheden” ønsker at oplyse dig om, hvordan dine personlige oplysninger indsamles, bearbejdes og beskyttes under eller inden for New Holland Agriculture firmawebsted.
Udtrykket ‘Personlige oplysninger’ som omtalt i dette dokument, betyder de oplysninger, der identificerer eller kan identificere, også indirekte, en fysisk person ved reference til sådanne oplysninger.
De indsamlede personlige oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til: fornavn, efternavn, adresse, postnummer, land, telefonnummer, e-mailadresse, andre valgfri personlige data: virksomhedens navn, faxnummer, Skype-navn, din hjemmesideadresse. Derudover kan der gives andre ekstra oplysninger som f.eks. primærforretning, dine maskiner, nogle kommentarer og købsintentioner.
De næste afsnit giver dig alle de oplysninger som angivet i EF-direktiv 2002/58/EF og lokale persondatalove.

A) BEREGNET BRUG AF PERSONLIGE OPLYSNINGER (“Formål”)
De personlige oplysninger vil blive indsamlet og håndteret for at tillade levering af alle og enhver af de tjenester samt udførelsen af hver af de aktiviteter, der er relateret til New Holland Agriculture websted. Især og hvor anvendeligt vil personlige oplysninger blive bearbejdet og håndteret til følgende formål:
a) Administration og bogføring. Personlige oplysninger vil blive bearbejdet for at kunne udføre den service og de handlinger, der er forbundet med salget, leveringen samt vedligeholdelse og reparation af din maskine, uanset om denne udføres under standardreklamationsretten og/eller den udvidede reklamationsret.
b) Marketing. Personlige oplysninger vil blive bearbejdet og behandlet til kommercielle, salgsfremmende marketingaktiviteter, undersøgelser om kundetilfredshed med produkter og tjenester direkte udbudt af Virksomheden eller dens Forhandlere samt til kundeloyalitet, marketingsoplysninger og direkte tilbud på produkter og tjenester.

B) ADMINISTRATION AF PERSONLIGE OPLYSNINGER
Personlige oplysninger indsamles og bearbejdes på en måde, der er strengt relateret til ovennævnte Formål og under alle omstændigheder for at garantere sikkerhed og fortrolighed i overensstemmelse med bestemmelserne i EU-direktivet 2002/58/EU og/eller lokale persondatalove.
Bearbejdningen af oplysninger for hvert enkelt af ovenstående Formål vil blive håndteret af elektroniske medier, automatiske systemer samt papirsystemer (dvs. almindelig post, elektronisk post, direkte telefonopkald, automatiske opkald, SMS, MMS, fax).
Virksomheden opbevarer kun dine oplysninger til at forfølge ovenstående mål og kun så længe, det er rimeligt nødvendigt til sådanne Formål og i overensstemmelse med gældende lov.

C) KONSEKVENSER AF AT OPLYSNINGERNE IKKE FREMSKAFFES
Fremskaffelsen af personlige oplysninger til de Formål, der er opstillet i afsnittet A) under bogstavet a) er obligatorisk for fastsættelse og udførelse af kontraktmæssige relationer eller overholdelsen af lovfastsatte forpligtelser. Hvis dette samtykke ikke gives, kan det forhindre Virksomheden i at udføre de tjenester, du ønsker.

D) KOMMUNIKATION AF PERSONLIGE OPLYSNINGER
Virksomheden kan kommunikere oplysninger til datterselskaber, søsterselskaber, virksomheder i CNH Industrial-gruppen, betroede eksterne parter, serviceudbydere, autoriserede forhandlere samt distributører og forretningspartnere, uanset om de har base i EU, der kan anvende disse oplysninger til udførelsen af Formålene på vegne af Virksomheden.

E) OVERSØISK DATAOVERFØRSEL
Virksomheden kan overføre dine personlige oplysninger til et land uden for dit hjemland, også uden for EU, for at opnå Målene. Virksomheden sikrer, at sådanne dataoverførsler og håndteringen af oplysningerne er tilstrækkeligt beskyttet i det pågældende land.

F) VIDEREGIVELSE TIL RETSHÅNDHÆVENDE MYNDIGHEDER
Virksomheden kan til enhver tid videregive dine personlige oplysninger til retshåndhævende myndigheder, hvis der lovligt anmodes herom, eller hvis videregivelse er nødvendig for at sikre opfyldelsen af juridiske forpligtelser.

G) DATAANSVARLIG
Den dataansvarlige for bearbejdning af dine personlige oplysninger er Virksomheden, med hovedsæde i Arnold Nielsens Boulevard 140 DK - 2650 Hvidovre, Danmark.

H) DEN REGISTREREDE PERSONS RETTIGHEDER
I henhold til direktiv 2002/58/EU har den registrerede person til enhver tid ret til fra den dataansvarlige at:
a) få bekræftet, hvorvidt der findes personlige oplysninger om ham/hende, uanset om disse allerede er registreret, samt at få kommunikation af sådanne data i forståelig form
b) få opdateret, korrigeret eller, hvis det har interesse, integreret dataene
c) få slettet eller omdannet data til anonym form eller få frosset data, der er behandlet ulovligt, herunder i de tilfælde, hvor konvertering er nødvendig i relation til de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet eller efterfølgende håndteret
d) få bevis for, at der er givet meddelelse om handlingerne nævnt under bogstav a) og b) samt disses indhold, til dem, hvortil oplysningerne er blevet udbredt eller spredt, medmindre dette er umuligt, eller hvis det medfører brugen af ressourcer, der helt klart står i misforhold til den beskyttede ret.

I) KONTAKT
Du kan håndhæve dine rettigheder ved at kontakte: E-mail: unsubscribe@cnhind.com