Informacje Techniczne

Standard Opcjonalnie
Typ
 
Typ
Rozmiary bel
 
Szerokość/ maksymalna długość (cm)
Wysokość
Wymogi dotyczące traktora
 
Minimalna moc WOM (kW/KM)
Napęd główny
 
Zabezpieczenie
Podbieracz Super Sweep™
 
Szerokość (DIN 11220) (m)
System cięcia CropCutter™
 
System cięcia CropCutter™
Odległość między nożami (mm)
Wyjmowanie noży
System podawania
 
Podajnik
.
Zabezpieczenie podajnika
Podawacz
Zabezpieczenie podawacza
Tłok
 
Prędkość (skoków/min)
Długość skoku (mm)
System wiązania
 
Typ
Liczba nici szpagatu
Typ wentylatorów supłaczy
Alarm funkcji supłaczy
Smarowanie supłaczy
Pojemność motków szpagatu
System regulacji gęstości bel
 
Proporcjonalna kontrola 3-kierunkowa
Sterowanie ręczne
Elektroniczny układ kontroli
 
Gotowość do obsługi ISO 11783
Monitor InfoView II™
Kolorowy monitor IntelliView III™ z ekranem dotykowym
Rozmiar opon na osiach
 
Oś pojedyncza
Oś podwójna wyposażona lub niewyposażona
Oś podwójna wyposażona w duże koła i układ Auto-Steer™
Wymiary prasy
 
Szerokość (oś pojedyncza - opony 600/55x22.5) (mm)
Szerokość (oś podwójna - opony 500/50x17) (mm)

Wyposa˝enie standardowe: uk¸ad centralnego smarowania, standardowy uk¸ad wysuwania bel Bale-Eject™, rolkowa zsuwnia bel/hydrauliczne urzàdzenie sk¸adajàce. Wyposa˝enie opcjonalne: automatyczny uk¸ad smarowania, uk¸ad cz´Êciowego wysuwania bel Partial Bale-Eject™, Êwiat¸a robocze, system monitorowania za poÊrednictwem kamer, uk¸ad pomiaru wagi bel, uk¸ad pomiaru wilgotnoÊci, zestaw wzmocnionych no˝y, elektroniczny uk¸ad sterowania d¸ugoÊcià beli.
Standard Opcja - Niedost´pne