Modele

Wyposa˝enie standardowe: uk¸ad centralnego smarowania, standardowy uk¸ad wysuwania bel Bale-Eject™, rolkowa zsuwnia bel/hydrauliczne urzàdzenie sk¸adajàce. Wyposa˝enie opcjonalne: automatyczny uk¸ad smarowania, uk¸ad cz´Êciowego wysuwania bel Partial Bale-Eject™, Êwiat¸a robocze, system monitorowania za poÊrednictwem kamer, uk¸ad pomiaru wagi bel, uk¸ad pomiaru wilgotnoÊci, zestaw wzmocnionych no˝y, elektroniczny uk¸ad sterowania d¸ugoÊcià beli.
Standard Opcja - Niedost´pne