Partners 11 - page 10

LoonwerkerChristophKirst geeft zijnmening
over gehele-plant-silageenhet beheer hiervan
Loonwerkersaandeslagmet denieuweFR
C
hristophKirst
is eigenaar en
manager van zijn
eigen loonwerkbedrijf,
Agrar-Service Kirst in
Kempfeld/Hunsrück,
Duitsland. Het bedrijf
heeft 3 vastemedewerkers
enmaximaal 10
seizoenswerkers, en is
actief in het oogsten en
verzamelen van gras, maïs
en gehele-plant-silage.
Het bedrijfmaakt al jaren
uitgebreid gebruik van
NewHolland-machines,
enChristoph zelf is een
expert op het gebied van
gehele-plant-silage. “Er is
een steeds grotere vraag
naar gehele-plant-silage,” zo
zegt hij. “In heuvelachtige
gebieden zoals Hunsrück
zijn er de laatste vijf jaar
slechts twee redelijk
goedemaïssilageoogsten
geweest, en drie oogsten
met een slechte opbrengst.
Aande andere kant zijn
de opbrengsten van
graangewassen zeker en
consistent. Gehele-plant-
silage gebeurt echter later,
aangeziende oogst op
Met hunmaximaal 824 pk zijn de zelfrijdende hakselaars van de FR-serie tot
uitzonderlijke prestaties in staat.
Het Power Cruise™ II -systeem past hetmotortoerental en de rijsnelheid automatisch
aan de actuele belasting aan, voor brandstofbesparingen tot 15%. Dankzij het unieke,
gepatenteerde VariFlow™-systeem kan de hakselaar inminder dan tweeminuten en zonder
gereedschappendoor éénpersoon vanmaïs naar gras (of terug) wordenomgezet.
Een aantal vernieuwingen garandeert een superieure hakselkwaliteit. De ActiveLoc
TM
-
technologie gebruikt vochtsensoren in combinatiemet vooringestelde parameters
voor de haksellengte, om de haksellengte te regelen op basis van het vochtgehalte.
De gewasverdichting neemt toe en de silagekwaliteit wordt verbeterd, voor een hogere
voedingswaarde.
Het bekroonde, op een 3D-camera gebaseerde IntelliFill
TM
-systeem detecteert automatisch
de rand vande aanhangwagen en bewaakt het vulproces. Dit betekent dat de bestuurder
zich op de oogst kan concentreren. Het systeem zorgt wel voor de aanhangwagenvulling.
Een ander voordeel voor de efficiëntie is de nieuwe, op afstand bediende grassdeur die
goede toegang biedt voor reinigingswerkzaamheden en omopstoppingen te verhelpen.
De deur wordt geactiveerd via de IntelliView
TM
IV-monitor en kan alleenworden bediend
wanneer hetmaaibord endemotor zijnuitgeschakeld.
FR: de top onder de oogstmachines
precies het juistemoment
van de rijpingmoet
plaatsvinden. Het verbaast
ons dus niet dat de vraag
toeneemt: meer dan 1.000
hectaremaïs hebben ons
ertoe aangezet om in een
extra hakselaar te investeren.
Superieure hakselkwaliteit
is vangroot belang.Met
de FR700 gaat dit nog
beter, want de belangrijkste
aspecten vandemachine
zijn vernieuwd.”
Watwarenuw
specifiekevereisten?
“Hier inHunsrück en inde
heuvelgebieden vanWest-
Duitsland hebbenwe andere
groeiomstandigheden voor
graangewassen dan in
andere Europese regio's.
En triticalewordt ook niet
overal verbouwd,” aldus
Christoph. “Het heeft ons
plezier gedaandat de grote
bazen zelf uit Italië zijn
overgekomenom zelf te
zien hoe de situatie ter
plaatsewas.”
Favoriete
eigenschappen van
demachine?
“Het maaibordmet
directe snijfunctie is van
stevigemakelij, zoals we
inmiddels van NewHolland
verwachten. Een ander
sterk punt van de nieuwe
hakselaar is de robuuste
hydraulische aandrijving
voor aan de voorzijde
gemonteerdewerktuigen.
De transmissie is goed en
dewerktuigen kunnen snel
worden verwisseld.” De
gehele-plant-silage wordt
snel geoogst, dankzij
dewerkbreedte van 6
meter bij circa 6 km/u. De
productiviteit bedraagt
3 hectare per uur. “De
prestaties van de FR700
zijn goed en spreken de
klanten aan.”
Christoph bewerkt het
kuilvoermet behulp van
een 13,5meter brede
zwadharkmet vier wielen.
Er worden zeer gelijkmatige
zwadden geproduceerd, de
materiaalaanvoer naar de
hakselaar is zeer efficiënt
en de silagekwaliteit
uitstekend. En aangezien
hij al met demaaier-
kneuzer heeft gemaaid,
gaat de hakselaar ongeveer
2 km/u sneller door de
losse zwadden dan op
terreinen die zonder
kneuzer gemaaid zijn en
die door de landbouwers
zelf zijn geharkt. Sommige
landbouwerswillen nog
steeds een breedte van
6,5 à 7meter behalenmet
hun zijaanvoerharken. In
dit geval zijn duidelijke
verschillenmerkbaar,
bijvoorbeeld een lagere
productiviteit bij het
hakselen.
Christoph is ook tevreden
over de bedrijfskosten:
“We zijn erin geslaagd om
onder alle omstandigheden
een goede productiviteit
te behalen. Het verbruik is
volledig binnen de groene
zone gebleven.”
Waarom
NewHolland?
“In1998begonnenwe –
bij het vorige bedrijf, op
dezelfde plek – tewerken
met de FX300 (300pk
– 221 kW), eenmachine
waar we altijd heel tevreden
over zijngeweest,” aldus
Christoph. “Demachine
heeft 12 jaar lang altijd
uitstekende prestaties
geleverd. De klantenwaren
altijd heel tevreden over de
hakselkwaliteit. In de buurt
warenmachines van vele
anderemerkenwerkzaam,
maar geen vandeze
machines behaalde zulke
hoge kwaliteitsniveaus. De
landbouwers zagen dit in
demelkopbrengst vanhun
dieren inde stallen. Dus ging
al snel het bericht de ronde
dat de 'gele hakselaars' de
hoogste kwaliteit leverden.
De omschakeling vande
FX naar de FR9060met
eengraanprocessor leverde
een enorme stijging in
de productiviteit op, met
name bij de gehele-plant-
silage, dankzij de efficiënte
kneuzing en conditionering
van de korrels. Producenten
van biogassenmerkten
dit onmiddellijk aan
de gasopbrengst inde
vergister. Twee nieuwe
productievestigingen
van biogaswerden
onmiddellijk klant bij ons,
net zoals een aantal grote
melkveebedrijven. Ook de
tweede hakselaarwordt nu
dus goedgebruikt.”
Loonwerker Christoph Kirst geeft zijn mening over gehele-plant-silage en het beheer hiervan
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...24
Powered by FlippingBook