Gebruiksvoorwaarden

​​CNHI- GEBRUIKERSOVEREENKOMST
Deze CNHI-website wordt u, de gebruiker ("Gebruiker") aangeboden op voorwaarde dat u de hierin vermelde voorwaarden en kennisgevingen aanvaardt zonder enige wijziging. Het staat CNHI vrij om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud of de vormgeving van deze website te wijzigen of de beschikbaarheid van deze website stop te zetten. Uw toegang tot deze website en het gebruik ervan gelden als aanvaarding van al deze voorwaarden.

Gebruik van de website. De Gebruiker gaat ermee akkoord deze website te gebruiken zoals toegestaan door de toepasselijke lokale, staats- en federale wetten. Daarnaast gaat de Gebruiker ermee akkoord om: 1) niet opzettelijk en niet zonder toestemming het computersysteem, het netwerk, de software, het programma, de documentatie of de gegevens in deze website, behorende tot CNHI of tot een andere gebruiker, te wijzigen, beschadigen of vernietigen; 2) deze website niet te gebruiken om bij wet verboden zaken of activiteiten te verrichten of proberen te verrichten noch aan te sporen tot de uitvoering van een bij wet verboden activiteit. Elke handeling van de Gebruiker die ertoe leidt dat de toegang tot deze website onmogelijk is voor andere gebruikers of CNHI, wordt beschouwd als ongeoorloofd gebruik.

Controle van het gebruik. Door dit systeem te gebruiken aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk te allen tijde te kunnen worden gecontroleerd door de beheerder van de website. De Gebruiker wordt er tevens van verwittigd dat systeembeheerders aan de bevoegde wetshandhavingsambtenaren bewijs mogen leveren van mogelijke criminele activiteit vastgesteld tijdens zulke controle. Als de Gebruiker deze controle niet aanvaardt, moet hij het systeem onmiddellijk verlaten.

Verklaring van afstand. CNHI heeft al het mogelijke gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website zo recent, correct en duidelijk mogelijk is. Niettemin is het mogelijk dat de vermelde informatie fouten bevat. CNHI wijst, in het bijzonder maar zonder beperking tot een deel van deze Overeenkomst, alle verantwoordelijkheid af voor onwillekeurige fouten en de nauwkeurigheid van nieuws, financiële informatie, gegevens of andere informatie die eventueel wordt vermeld op de CNHI-websites. Nieuws, financiële informatie, gegevens en informatie aanwezig op de CNHI-servers is door het CNHI-personeel samengesteld op basis van uiteenlopende bronnen en is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker. CNHI garandeert of beweert niets met betrekking tot de kwaliteit, inhoud, volledigheid, geschiktheid, nauwkeurigheid, gepastheid, volgorde, of gelegenheid van de inhoud van deze website.

Links naar websites van derden. CNHI-websites kunnen nu of in de toekomst links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Websites waarnaar wordt verwezen via de CNHI-website staan niet onder de controle van CNHI. CNHI is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie, mededelingen of materiaal op zulke websites, of op de websites waarnaar wordt verwezen in de links zelf. CNHI heeft niet de bedoeling om via links naar de websites van derden uiting te geven aan enige aanbeveling of goedkeuring van de links of de producten en/of diensten die door deze links worden gepromoot en geeft deze links enkel met het oog op het gebruiksgemak van de Gebruiker. Voor elke website van een derde gelden eigen regels betreffende de geschiktheid van informatie voor openbare raadpleging. De Gebruiker is volledig zelf verantwoordelijk voor het gebruik van eventuele links en verwijzingen van derden.

CNHI Used Equipment. De CNHI Used Equipment website www.used.newholland.com bevat gegevens over tweedehands machines in voorraad bij de CNHI dealers die door deze dealers voor verkoop aangeboden worden en niet door CNHI zelf. CNHI is niet verantwoordelijk voor de informatie die deze website bevat zoals bijvoorbeeld specificaties, toestand van de machines, foto's, gegevens in verband met de voorraad, prijzen BTW en dergelijke en evenmin voor de informatie op websites die toegankelijk zijn via links die op deze website te vinden zijn. Elke dealer is verantwoordelijk voor de informatie zoals hij ze opneemt in de gegevens en specificaties van een bepaalde machine. De gebruiker gaat akkoord om CNHI, haar verantwoordelijken, agenten, werknemers en ander personeel onder haar controle te vrijwaren van alle schuld, uitgaven, gerechtskosten, schadevergoeding en claims omwille van of met betrekking tot het gebruik van machines aangekocht via een CNHI Used Equipment website. Voor alle betwistingen voortkomende uit of met betrekking tot de verkoop of het gebruik van machines opgenomen in een CNHI Used Equipment website, aanvaardt de gebruiker dat enkel de rechtbanken van het land waar de dealer gevestigd is, bevoegd zijn om de zaak te behandelen en te beslechten overeenkomstig de wetgeving van dat land.

Intellectuele eigendom. De Gebruiker bevestigt dat deze CNHI-website intellectuele eigendom bevat die beschermd wordt door de wetgeving inzake handelsmerken, handelsgeheimen en/of auteursrechten. De Gebruiker gaat ermee akkoord om geen enkel deel van deze website met de bijhorende inhoud te gebruiken, noch te vermenigvuldigen, noch te kopiëren en te verspreiden, noch als basis te gebruiken voor afgeleide werken, noch enige andere actie te ondernemen die de intellectuele eigendomsrechten van CNHI kan schenden.

Risicoaanvaarding. Door het gebruik van de CNHI-webpage voor om het even welk doel aanvaardt de Gebruiker alle risico's verbonden met het gebruik van deze website en de afzonderlijke pagina's ervan. Dit risico omvat, maar is niet beperkt tot, elk risico dat de computer, software of gegevens van de Gebruiker worden beschadigd door een virus, software, of een ander bestand dat eventueel wordt overgedragen of geactiveerd via een CNHI-website of door de raadpleging ervan door de Gebruiker. CNHI is in geen geval aansprakelijk voor enige rechtstreekse, onrechtstreekse, speciale, toevallige, resulterende of bestraffende beschadigingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstverlies of inkomensverlies, voortkomende uit of op enigerlei wijze verbonden met het gebruik of verkeerd gebruik van deze website, of door eender welke informatie, gebrek aan informatie, documenten, software, diensten of ander materiaal verkregen via een CNHI-website. De Gebruiker aanvaardt ook eender welk en elk risico voortvloeiend uit het gebruik van deze website, ongeacht of dit gebaseerd is op een overeenkomst, onrechtmatige daad, burgerlijke aansprakelijkheid of overige, zelfs in het geval dat CNHI en/of een van haar werknemers, filialen, of agenten op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van beschadiging. CNHI is niet aansprakelijk voor enig verlies of enige verwonding geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door haar handelingen, nalatigheden of omstandigheden buiten haar controle, waaronder het bezorgen, samenstellen, tonen of afleveren van de informatie, of voortkomende uit eender welke fouten, tekortkomingen of onnauwkeurigheid in de informatie ongeacht de oorzaak ervan, of voortvloeiend uit een beslissing of al dan niet verrichte handeling vanwege de Gebruiker vertrouwend op de verstrekte informatie of het ontbreken van informatie.

Verboden gebruik. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID MAG DE GEBRUIKER ZICH TOEGANG VERSCHAFFEN OF PROBEREN VERSCHAFFEN TOT CNHI'S COMPUTERSYSTEEM, COMPUTERNETWERK OF ENIG DEEL DAARVAN, MET HET DOEL DAARIN ENIGE FRAUDULEUZE VERRICHTING UIT TE VOEREN, DIEFSTAL TE PLEGEN, OF EEN PLAATSELIJKE, STAATS-, OF FEDERALE WET TE OVERTREDEN. In het geval van verkeerd gebruik van de website of ongeoorloofd of verboden gebruik door de Gebruiker behoudt CNHI zich het recht voor om naar eigen goeddunken de Gebruiker het gebruik van de website te ontzeggen of de Gebruiker te verbieden om deze website in de toekomst te raadplegen.

Gebruik van interactieve media. Voor zover dat deze website e-mail links, bulletinboards, discussieforums, chat rooms of andere berichten of communicatiemiddelen bevat of kan bevatten met betrekking tot CNHI en/of andere gebruikers, gaat de Gebruiker ermee akkoord om zulke forums te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. Onder geen omstandigheid mag de gebruiker de wet overtreden door zulke forums te gebruiken voor doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, het belasteren of pesten van anderen, inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van CNHI of een derde, het plaatsen of verzenden van obsceen of beledigend materiaal en het versturen van virussen, verminkte bestanden of andere programma's die deze website of de computers van CNHI of een derde kunnen beschadigen of veranderen. CNHI behoudt zich het recht voor om voor eender welke reden om het even welke inhoud van deze website te verwijderen. De Gebruiker erkent dat materiaal dat door anderen dan CNHI of haar filialen op de website wordt geplaatst niet wordt onderschreven door CNHI en dat zulke mededelingen niet mogen worden beschouwd als geïnspecteerd of goedgekeurd door CNHI.

Schadevergoeding. De Gebruiker gaat ermee akkoord CNHI, haar functionarissen, agenten, werknemers en ander personeel onder haar controle schadeloos te stellen voor alle aansprakelijkheid, kosten, advocatenhonoraria en schade voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van deze website op eender welke manier, met inbegrip van vorderingen waarbij feiten worden beweerd die indien ze waar zijn een inbreuk zouden betekenen vanwege de Gebruiker op deze bepalingen en voorwaarden.

Geen contractuele relatie. De Gebruiker erkent dat er door het gebruik van deze website generlei relatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot partnerschappen, joint venture, tewerkstelling, contractuele of agenschapsrelaties ontstaat tussen de gebruiker en CNHI of een van CNHI's afdelingen of werknemers.

Rechtspraak. Deze Overeenkomst wordt beoordeeld naar de wetten van de Staat Wisconsin in de Verenigde Staten van Amerika. De Gebruiker aanvaardt de exclusiviteit van de rechtspraak en het rechtsgebied gesitueerd in Wisconsin, V.S. voor alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van deze website. Het gebruik van deze website is niet geoorloofd in een rechtspraak die niet alle bepalingen van deze voorwaarden ten uitvoer brengt. De Gebruiker doet onherroepelijk afstand van enige tegenwerping die hij eventueel ooit heeft inzake de plaats van een rechtsvervolging, rechtsgeding of vordering voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomst ingeleid in zulke rechtbank en neemt onherroepelijk afstand van enige claim dat zulke rechtsvervolging, rechtsgeding of vordering wordt ingeleid in een ongeschikt forum en doet verder onherroepelijk afstand van het recht op tegenwerping, met betrekking tot zulke claim, rechtsvervolging, rechtgeding of vordering ingeleid in zulke rechtbank, dat zulke rechtbank geen bevoegdheid heeft over de Gebruiker.

Toepasselijke wetten. CNHI's uitvoering van deze Overeenkomst is onderworpen aan de bestaande wetten en rechtsgang en niets in deze Overeenkomst heeft invloed op CNHI's recht om te voldoen aan verzoeken of vereisten vanwege de ordehandhaving met betrekking tot het gebruik van deze website door eender welke partij of informatie verstrekt aan of verzameld door CNHI betreffende zulk gebruik.

Overleving. Als een deel van deze Overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar blijkt ingevolge de toepasselijke wet, wordt de ongeldige of onuitvoerbare bepaling beschouwd als vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die nauw aansluit bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en blijft de rest van de Overeenkomst van kracht.

Volledige Overeenkomst. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de Gebruiker en CNHI met betrekking tot deze website. Deze Overeenkomst vervang alle voorgaande of gelijktijdige mededelingen via eender welk communicatiemiddel tussen de Gebruiker en CNHI met betrekking tot deze website.