Partners 11 - page 15

De nieuwe TD5-serie - conform Tier 4A
Plezier in jewerkhebben
V
anmotor tot console
energonomie,
vandashboard tot
brandstoftank, alles inde
TD5-seriekreegeenupdate
omeenbaanbrekendniveau
van comfort, efficiëntieen
productiviteit tebieden.
Bovendienbiedt de reeks het
voordeel vaneenextreem
flexibele configuratie, zowel
voor deoriginele specificaties
als voor het dagelijks gebruik
ophet landbouwbedrijf.
De4modellen vande serie
hebben volledignieuwe
motorenmet eenhoger
vermogen (tot 114pk) dan
de voorgaandemodellen.
Ze voldoenaandeTier
4A-voorschriftenomde
ecologische voetafdruk
vanuw landbouwbedrijf te
verminderenenop langere
termijn lagerebedrijfskosten
tegaranderen, enhun
brandstofverbruik ligt 11
% lager dandat vanTier
3-modellen. Samenmet
degroterebrandstoftank,
dienu121 liter brandstof
kanbevatten, leidt dit niet
alleen tot een verlaging van
dekosten,maar ook tot een
aanzienlijke toename vanhet
werkbereikendebedrijfsuren
vandeTD5.
Deuitstekende vermogen-
gewichtsverhouding van
deTD5, slechts 33,6kg/pk,
zorgt voor lagere
brandstofrekeningen
enmeer tractie. Inde
VisionView
TM
-cabine zorgen
eenglasoppervlak van5,5m
2
endenieuwepositie vande
uitlaat voor ongehinderd zicht
inalle richtingen. Het raam
inhet cabinedakgarandeert
een veiligebediening vande
lader, ookwanneer deze zich
indehoogste standbevindt.
De luxueuze stoelmet
luchtvering staat garant voor
eenheledag lang comfort.
U verstelt de stuurkolom
eenvoudig viaeenpedaal. U
geniet vanhet comfort van
deairconditioningmetmaar
liefst 9 luchtopeningen. Bij
extremekoude zult ublij zijn
met dewarme luchtstroom
die langs de voorruit blaast en
deze snel ontdooit, zodat u
vlugaanhetwerkkunt. Inhet
donkerwerken is geenenkel
probleemmet het volledige
pakket geïntegreerde lichten.
Voor nogmeer comfort en
hygiëne is de cabine voorzien
vaneenperfect vlakke vloer.
Uwpersoonlijkebezittingen
vindeneenplaatsje inde
twee ruimeopbergvakken in
de cabine. (Als alternatief zijn
allemodellenook leverbaar
inROPS-formaatmet een
afdak conformde FOPS-
voorschriften.)
De voornaamste
tractorbedieningen zijnop
ergonomischewijzeopde
rechterconsolegegroepeerd,
voor ultiemgebruiksgemak;
deaftakasbedieningen zitten
allemaal aande linkerkant.
Alles zit op zijnplaats,
makkelijk tebereikenen te
bedienen.
De transmissie vande
TD5kanbij deaankoop
volgens uweigenwensen
enbehoeftenworden
geconfigureerd: 12 vooruit-
en12achteruitversnellingen.
DeTD5 is deenige tractor van
zijnklassedie compatibel is
met R38-banden.
De12 x12Shuttle
Command is ontwikkeld
voor landbouwbedrijven
dieeennauwkeurig
werkendeomkeerinrichting
nodighebben. De20 x20
variantmet kruipversnelling
biedt snelheden van
slechts 0,32km/u, tot
een toptransportsnelheid
van40km/u. Zeer lange
onderhoudsintervallen
van600uur en slimme
oplossingen voor het dagelijks
onderhoud reducerende
stilstandtijden verhogen
deproductiviteit. Ukunt de
motorolieendehydraulische
olie controleren zonder de
motorkap teopenen, het
water vande ruitensproeier
bijvullen viadeachterruit, de
cabineluchtfilter vervangen
of reinigen viaeenmakkelijk
bereikbaar dakpaneel. Alles
opdeTD5 is ontworpen
met het oogopultiem
gebruiksgemak.
Zelfs het hydraulische systeem
onderscheidt zichdoor
complete veelzijdigheid.Met
eenoptioneel debiet van63
liter/minuut opdekrachtigere
modellenworden zelfs de
moeilijksteklussenkinderspel.
DeTD5kanwordenuitgerust
met tweemid-mount
regelventielendiebediend
worden viaeenergonomisch
geplaatste joystick. Er kunnen
ookdrie regelventielen
aandeachterzijdeworden
geïnstalleerd.
Opdemodellenmetmeer
pk’s kunt umet debekroonde
Lift-O-Matic
TM
Plus een
werktuigheffenen vervolgens
terugbrengennaar een
vooringesteldewerkdiepte.
Deachterstehefinrichting
vancategorie2heeft een
maximaal hefvermogenvan
maar liefst3.565kg.De3
topmodellenvande serie
kunnen, indienuitgerustmet
hetnieuweoptionele systeem
metdubbelehulpcilinder en
metR38-wielen, hetmeerdan
indrukwekkendegewicht van
4.700kgheffen.Voornog
meerproductiviteit kande
tractorwordenuitgerustmet
comfortabele, vanuitdecabine
bediende snelkoppelingen
aandeachterkant.
De nieuwe TD5-serie beschikt over krachtige functies
voor het rijden op deweg, die het leven van de
landbouwers een stukmakkelijker zullenmaken.
Dankzij een verhoging van 15% van het remvermogen
kan de topsnelheid van 40 km/u ookmet volgeladen
aanhangwagensworden gehandhaafd.
De automatische inschakeling vande vierwielaandrijving
ondersteunt de remwerking. Deze functie komt vooral
van pas bij het heuvelafwaarts rijden op bergwegen en
zorgt voormeer veiligheid en rijcomfort.
Het 360°-zicht vanuit de cabine is een ander pluspunt
enmaakt de TD5 tot eenwerkelijk uitstekende
oplossing voor transport.
Net zokrachtigopde
wegalsophet land
Ongekendeniveaus van comfort,
productiviteit, flexibiliteit en
vermogenbij denieuwe
instapseriemet 4modellen
en tal vanpakkettenen functies
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24
Powered by FlippingBook