Partners 11 - page 16

Intelligente, efficiënte, geldbesparende technologieën: debevestigingkomt van twee
landbouwbedrijvendiedeNewHolland-systemenal jaren ingebruikhebben
W
e stellenu twee
familiebedrijven
voormet twee
verschillende culturenen
tradities ophet gebied van
productieenmanagement
–het ene inPiacenzaenhet
andere indeprovincie Foggia.
Eéndinghebben zeechter
met elkaar gemeen: beide
bedrijven zijnovertuigd vanhet
potentieel vande systemendie
deel uitmaken vanhet PLM-
programma (PLM staat voor
Precision LandManagement),
het precisielandbouwproject
datNewHolland sinds 2008
aanbiedt enontwikkelt.
Slimwerken
Ophet landbouwbedrijf vande
familieArata inRivergaro, inde
provinciePiacenza,wordtde
landbouwtechnologievande
toekomst al toegepastop400
hectaregrondwaar tomaten,
graangewassen, tarween
suikermaïswordenverbouwd.
PaoloenFilippo, de twee
broersdiehetbedrijf runnen,
besloteneen tijdgeledenom
te investeren indenieuwe
16
Precisielandbouwwintdeharten
van Italiaanse landbouwers
technologiemaakthetmogelijk
de tractormet absolute
precisie te sturen, alsofhij
over rails rijdt, enditbij alle
belangrijkewerkzaamheden:
zaaien, planten, bemesten,
behandelen.Opdezemanier
voorkomtmenoverlappingen
enverspillingvanproduct, die
bijmanueel sturen, hoegoed
ditookgebeurt, onvermijdelijk
zijn.Hetgebruiksgemakvan
deze systemenheeftdelicate
werkzaamhedenzoalshet
verspenenvan tomatenplanten
aanzienlijkvereenvoudigd,
doordatdeplantrijenveel
nauwkeuriger zijn, hetgeende
uitvoeringvanallevolgende
bewerkingenvergemakkelijkt."
Perfectieophet land
Ookophet landbouwbedrijf
vanMatteoMelillozijn
precisielandbouwsystemen
onmisbare ‘werkmakkers’
geworden.Matteobewerkt300
hectaregrond indeprovincie
Foggiaenhij isgespecialiseerd
inhet verbouwenvangroenten,
bietenengraangewassen.
"Persoonlijkben ikzeer
tevredenoverdebeslissingdie
ik, zo'nzes jaargeleden, heb
genomenom te startenmet
hetgebruikvanautomatische
stuursystemen,”zozegthij.
“Inhetbegingebruikte ik
eenEGNOS-correctiesignaal
met eenmanueel EZ-Guide
500-stuursysteem, endit
leverdeal duidelijke
voordelenop."Vervolgens
werdenook later aangeschafte
NewHolland-machines–de
T8.420endeT6.160–uitgerust
met complete IntelliSteer
TM
-
systemenen IntelliView
TM
IV-
monitors, terwijl deT6060
werdvoorzienvaneen
Autopilot-systeemeneenFM
1000-display.Allevoertuigen
makengebruikvaneenRTK-
radiocorrectie, die in staat is
om trajecten tevolgenmet
eennauwkeurigheid totop
2cm.Het resultaathiervan,
inMatteo'seigenwoorden:
"Wehebbendeperfectieop
het landbereikt!"Matteo
heeftduidelijke ideeën
overdewaardevanhet
precisielandbouwsysteem:
"Het levert aanzienlijke
besparingenopdoordat er
minderbrandstof, kunstmest
enplantbeschermingsmiddelen
wordenverspildenookdoordat
dewerktijdwordt verkort.
Dit laatstewasdeafgelopen
jarenbijzonderbelangrijk,
omdat erdoordegrillige
klimaatomstandigheden steeds
minder tijdbeschikbaar is voor
bepaaldewerkzaamheden.We
wetenookdatNewHolland
constant aandeverdere
ontwikkelingenverbetering
vandeze systemenwerkt, en
naaronze feedbackenonze
wensen luistert."Omdeze
dialoogmetdeklantennog
verder teverbeterenenhet
dienstenaanboduit tebreiden,
heeftNewHollandonlangs
een speciale telefonische
assistentieservicevoor
precisielandbouwklanten inhet
levengeroepen,met eengratis
nummer voor allegebruikers
vandeze systemen.
Overmogelijke toekomstige
investeringen in
precisielandbouw zegtMatteo:
"Ikzelf,mijnkinderenen
allemedewerkers vanmijn
landbouwbedrijf gebruiken
geleidingssystemen voor
al onzewerkzaamheden,
en sinds dit jaar ook voor
'off-furrow' ploegen.
Precisielandbouwheeft
onzemanier vanwerkenal
veranderden verbeterd, enwe
zullen zeker inNewHolland-
precisielandbouwsystemen
blijven investeren."
"DezeNewHolland-
systemen leverenaanzienlijke
besparingenopdoordat er
minder brandstof, kunstmest
enplantbeschermingsmiddelen
worden verspildenookdoordat
dewerktijdwordt verkort."
MatteoMelillo
"We zijn zo tevredenover
onze satellietsystemen voor
precisielandbouw, datwede
laatste tractor diewehebben
aangekocht –eenT8.420–al
inde fabriekhebben laten
uitrustenmet het automatische
IntelliSteer
TM
-stuursysteem."
PaoloenFilippoArata
precisielandbouwtechnologie.
Doel: deproductiviteit
verhogen, debedrijfskosten
verlageneneenhoge
productkwaliteitwaarborgen.
Zehebben in totaal 16
landbouwmachines, ende
tractorenvanNewHolland
speleneenhoofdrol inalle
activiteitenwaarbijmaximale
betrouwbaarheidenprecisiezijn
vereist. "Wezijnzo tevreden
overonze satellietsystemenvoor
precisielandbouw, datwede
laatste tractordiewehebben
aangekocht –eenT8.420–al
inde fabriekhebben laten
uitrustenmethet automatische
IntelliSteer
TM
-stuursysteem,"
zovertelt Paoloons vol
overtuiging. "Wehebben twee
anderevoertuigenuitgerust
met automatischeAutopilot-
stuursystemen,met FM1000-
monitorsdiegebruikmakenvan
hetbetrouwbare radiosignaal
vanhetRTK-netwerkdatwordt
aangeleverddoorhetAgraria
TerrepadaneConsortium."
Wanneerwehemvragennaar
de specifiekevoordelenvan
het toepassenvandergelijke
systemen in landbouwbedrijven,
antwoordt Filippo: "Deze
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24
Powered by FlippingBook