Partners 11 - page 17

17
Bloomua / Shutterstock.com<http://Shutterstock.com/>
D
irecter daneen
callcenter,meer
up-to-datedaneen
tijdschrift, altijd toegankelijk
wanneer uhet nodighebt.
Een instrument datwereldwijd
wordt gebruikt doormensen
die zichmet communicatie
bezighouden, zoalspolitici,
journalistenenVIP's.We
hebbenhet over Twitter, het
mediumwaarNewHolland
(al langer actiefmet een
bedrijfsprofiel) voortaan
eennieuweklantenservice
aanbiedt:@NHTopService.
Debeslissingommet deze
service te starten, is genomen
omdat onzegebruikers
duidelijk steeds vaker contact
met ons zoeken via sociale
media: zeposten vragenen
verzoekenom informatie, en
verwachtenhier onmiddellijk
antwoordop.
Denieuwe
communicatieservice voor
klantenop Twitter is een
vorm van ‘social caring’,
letterlijk sociale zorg,
dieniet debedoeling
heeft de traditionele
klantenservice te vervangen.
De servicebiedt eennieuw
communicatiekanaalmet
tweerichtingsverkeer, dat
debestaandediensten van
NewHolland aanvult. Het is
een voorbeeld vande steeds
groeiendewens vanons
bedrijf om altijdbeschikbaar
te zijn voor de klanten en
met hen in contact teblijven.
@NHTopServiceopTwitter
biedt eennieuwebron van
informatie, eeneenvoudige,
nieuwemanier ommet ons
bedrijf te communiceren, die
voor iedereen toegankelijk
is, ook voormensendie
weinig vertrouwd zijn
met digitale tools. Er is
maar één (bevrijdende)
limiet: 140 tekens. Dit is
demaximumlengte voor
alle tweets. Een tweet is
debenaming voor een via
Twitter verstuurdbericht.
NewHolland streeft altijd
naar innovatieen staat
erombekend zijngebruikers
geavanceerdeen tegelijk
toegankelijke technologieaan
tebieden.
Deze vooruitstrevende
statuswordt nuook in
het domein vande sociale
mediabevestigd. New
Holland is namelijkdeeerste
toonaangevendeproducent
van landbouwmachines die
een 'social caring'-kanaal op
Twitter lanceert.
@NHTopService is actief op
allemarkten vanEuropa,
AfrikaenhetMidden-Oosten.
Deantwoordendieu
nodighebt, in140 tekens
Twitter is één vande belangrijkste platforms vande sociale
media en biedt geweldigemogelijkheden voor het verlenen van
online klantenservice
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24
Powered by FlippingBook