Partners 11 - page 18

VAN 1NOVEMBER 2014TOT 31MAART 2015
Wintervoor-
bereiding
L
andbouwersbereiden
zich ronddeze tijd
vanhet jaar voor op
dewintermaanden.De
voorraadwordt ingeslagen,
noodplannen ingeval
van slechtweerworden
zorgvuldigbestudeerden
de verzekeringenworden
nagekeken.Natuurlijkwordt
ookhetmateriaal, indien
nodig, vernieuwdenwordt
er innieuweonderdelenen
accessoiresgeïnvesteerd.
En laat dit nuhet vakgebied
zijnwaarinhet team van
NewHollandgespecialiseerd
is.Door jarenlange
deskundigheid te combineren
met innovatieve technologie
enonderdelen van
topkwaliteit, biedendeNew
Holland-servicecentraeen
uniekeen completeervaring
aan.
Dit jaar heeftNewHolland
eenwinteraanbod
samengesteldom
landbouwershet levennog
makkelijker temaken: een
wintercheck-up, promotionele
aanbiedingenoporiginele
onderdelen, financieringen
tegen0,5% renteeneen
wedstrijdwaarinudekosten
vanuwwinteronderhoud
kunt terugwinnen.
Hightechdiagnostiek,
meer bepaalddenieuwe
ElectronicServiceTools,
speelt eenessentiële rol inhet
winteronderhoud, zodat u in
2015niet voor verrassingen
komt te staanbij het gebruik
vanuwmachine.
Tijdenshet onderhoud van
eenmaaidorserwordt de
olie vande tandwielkast op
de stro-elevator ververst.
Daarnaastwordenalle
kettingwielen, kettingenen
aandrijflijnengecontroleerd,
alsookdealgemene toestand
vande rotor, dorskorven,
zeven,messen, ringenbalans
vande strohakselaar. Verder
wordt dealgemene toestand
vanhet reinigingssysteemen
de zevenbeoordeeld.Ook
wordendeolieenfilters van
demotor vervangen. Tot
slotwordendekettingen,
rollen,messen, aandrijflijnen
veiligheidsmechanismes van
hetmaaibordgecontroleerd
enwordt deolie vanhet
maïsmaaibord ververst.
Tijdenshet onderhoud
vaneen trekkerworden
alleelektrische circuits,
de cabineluchtfilter,
airconditioning, verwarming
en ventilatie, de remmen,
wielenenhydraulische
circuitsgecontroleerd.Ook
wordende regelventielenen
Waarom originele onderdelen
en service uw productiviteit
verhogen en de levensduur
van uwmachines verlengen.
Expertise die de prestaties in
2015 naar het hoogste niveau tilt
18
NewHolland biedt speciale
seizoensgebonden servicepakketten aan
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24
Powered by FlippingBook