Partners 11 - page 2

Eennieuwe
dimensie
inoogsten
NewHollandkomtmet debeste serie
maaidorsers ooit.Met 15%meer
productiviteit eneenultracomfortabele cabine
Metdecompleetnieuwe
CR-serieheeftNewHollandde
lat– letterlijk–hogergelegd
indemaaidorsersector.We
hebbenhethiernietovereen
kleineupgrade.De seriewerd
volledigvernieuwdenbij het
ontwerpenervanwerdalle
knowhowvanmeerdan40
jaarTwinRotor
TM
-technologie
aangewendomhetwerk
ophet veld revolutionair te
veranderen.De seriebestaat
uit zesmodellen, vanklasse7
totklasse10:CR7.90,CR8.80,
CR8.90,CR9.80,CR9.90en
het topmodel,degrootste
maaidorser terwereld,de
CR10.90.
Allemodellenzijnuitgerust
metdegloednieuweHarvest
Suite
TM
Ultra-cabinedieNew
Hollandheeftontworpen
engebouwdopbasisvan
langdurigoverlegmetervaren
bestuurdersenenquêtesonder
klanten.Decabineheeftaan
allezijdengebogen ramen,
vooreenultiemzichtophet
werk. Er iseenglasoppervlak
van6,3m
2
,dat is7%groter
danopdevoorgaande
2
voorzienvandebefaamde,
force-based,multifunctionele
CommandGrip
TM
-hendel.
Decabine isookuitgerust
metdebeste stoel vande
sector, leverbaar indrie
verschillendeuitvoeringen, van
de standaardversie (uitvoering
stof),goedvooruren
comfortabelwerken, tothet
topmodel.Dit laatstemodel
heeft lederenbekledingen
ventilatie, verwarming, verticale
enhorizontaleverstelling, een
completeactieveveringen
automatischegewichtsinstelling
voorhetbestmogelijke
comfort.Dekoelboxonderde
bijrijdersstoel biedt ruimtevoor
denodigeverfrissingen,maar
kanookwordenverwijderd
om tewordenbijgevuldof
gereinigd.Dit isdeultieme
oogstmachinecabine, een
echtemijlpaal voorde sector.
“DenieuweCR-serie ishet
hoogtepunt van40 jaarTwin
Rotor™-technologie,”aldus
HedleyCooper,Hoofdvan
CombineHarvesterProduct
Management.“De serie is
uitgerustmetNewHollands
besteoogsttechnologieën:
TwinPitch- rotoren,Dynamic
FeedRoll™, SmartTrax™-
rupsbanden, Terraglide™-
vering, ECOBlue™SCRen
Hi-eSCRmotortechnologieën
–die samenwerkenvoorde
allerbesteprestaties.Deze
uitrusting, samenmetde
HarvestSuite™Ultra-cabine,
herdefinieerthetbegrip
oogstcomfort.Dankzij de
capaciteitenprestaties
vandeCR10.90komtu
ineencompleetnieuwe
oogstdimensie terecht.Meer
kuntuzichnietwensen.”
Alshetopprestatiesaankomt,
beschiktdenieuwe serieover
een indrukwekkendaanbod
aan functies.Dedynamische
invoerrolDynamicFeed
Roll
TM
methetmechanisch
steenbeschermingssysteem
verhoogtdeenormecapaciteit
vandeCR.De rotorenworden
snelleren soepelergevoed
enhetoppikkenvan stenen
leidtnietmeer tot stilstandof
vertraging.Denieuwgetande
bladenopde rol behandelen
hetgewasbehoedzaam,
voorhoge strokwaliteit.Dit
wordtbereikt zonderextra
vermogensverbruik,met
als resultaatmeer capaciteit
eneenverbeterdegraan-
en strokwaliteit t.o.v.het
vergelijkbaremodelmet
hetzelfdemotorvermogenvan
devorige serie.
NewHollandvond40 jaar
geledendeTwinRotor™-
technologieuit,dorsenen
afscheidenvia rotoren, en
heeftdit systeem sindsdien
steedsverder verbeterden
verfijnd.DeTwinPitch-rotoren
modellen. Enomhet zichtnog
verder teverbeteren, zijnalle
interieurcomponentenvande
cabineopnieuwontworpen.
Zelfsdevloer looptafomeen
lagerenbeter zichtopde
toevoernaardemaaidorser
enophet veld teverkrijgen.
Decabine isuitgerustmeteen
nieuwebedieningsconsole
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...24
Powered by FlippingBook