Partners 11 - page 20

• NEUES AUS DERWELT VON CNH INDUSTRIAL • NIEUWS VANDEWERELDVAN CNH INDUSTRIAL • NOTÍCIAS DOUNIVERSO CNH INDUS
NEWS DALMONDO CNH INDUSTRIAL • NEWS FROM THE CNH INDUSTRIALWORLD • NEUES AUS DERWELT VON CNH INDUSTRIAL •
NEWS DALMONDO CNH INDUSTRIAL • NEWS FROM THE CNH INDUSTRIALWORLD • NEUES AUS DERWELT VON CNH INDUSTRIAL • NIEUWS VANDEWERELDVAN CNH INDUSTRIAL •
• IVECO •
IVECO
• CNH INDUSTRIAL •
D
eze zomer opendeCNH Industrial zijnnieuwe
fabriekscomplex indeprovincieHeilongjiang: de
grootste fabriek voor landbouwmachines inhet
noordoosten vanChina. De fabriekneemt 116.000m
2
vaneen terrein van40ha inbeslag, en is uitgerustmet de
nieuwsteproductietechnologieënen -faciliteiten.
Inhet nieuwe complex zullenplantmachines, tractoren,
maaidorsers enmaïsplukkersmet bijbehorende
maaiborden, balenpersenenhooiwerktuigen
wordengeproduceerd. Er zal ondermeer een
completeproductlijn voor demechanisatie vande
volledigeproductiecyclus vanmaïs, tarwe, sojabonen
enhooiwordengefabriceerd. De fabriek zal ook
debekroondeNewHollandT6000- enT7000-
tractorseries endeBC5000-balenpers bouwen.
De fabriek is voorzien van innovatieve functies zoals
‘automatischgeleide voertuigen’ diegebruiktworden
voor het assemblerenen testen vanproducten, een
testtraject inopenlucht, hightech verfhalleneneen
centrum voor onderzoekenontwikkeling.
In de fabriek is ook een bezoekerscentrum
gehuisvest, met een grote showroom voor
dealers en klanten.
Tot slot bevinden zichookeenonderdelenmagazijn
eneen trainingscentrum indebuurt vande fabriek.
“Wij zijn almeer dan100 jaar aanwezig inChina
met onze landbouwmachinemerken,” aldus Richard
Tobin, CEO vanCNH Industrial. “Ons nieuwe
fabriekscomplex hier inHarbin vertegenwoordigt
een investering vanmeer dan100miljoendollar
ende inhuldiging ervan is eenbelangrijkemijlpaal
dieonze inzet voor deontwikkeling vandeChinese
landbouwbevestigt.”
Magirusviert150-jarigbestaan
inhetnieuweexperiencecentre
CNHIndustrial
kooptdespecialist in
precisiesproeitechnologie
Miller-StNazianz,vooreen
partnerschapmetNewHolland
M
aar liefst7.000gastenwarenpresentophetgaladatMagirus tergelegenheidvanzijn150steverjaardag
organiseerde inhetnieuwebezoekerscentrum: hetMagirusExperienceCentre. ‘Ontdekuitmuntendheid’
washetmottovoordriedagenvan festiviteitenenMagirushaaldebij dezegelegenheidallesuit zijn
brandbestrijdingsgeschiedenis: eenzangerwerdophet toneel gebrachtmet eenautoladder,werknemers in
brandweerpakkenonthuldennieuweproducten, ende roemrijkegeschiedenis vanhetmerkwerd tot levengebracht
ineenprachtige show.HetMagirusExperienceCentre inUlm iseenexpertisecentrumvoordebrandbestrijdingssector
dat enig inzijn soort is. R&D, productie, testbankenvoor kalibratie, softwareprogrammeringenzones voor inspectieen
audits–allesbij elkaaropeen terreinvanmeerdan321.000m
2
,waarvan103.000bebouwd.
SergioMarchionne,CEOvanFiatChrysler enVoorzitter vandeRaadvanToezicht vanCNH Industrial, enRichardTobin,
CEOvandegroep, kwamen speciaal naardevieringomde fabriekenhetnieuweExperienceCentre tebezoeken.
“Het idee isdatbrandweerlieden, klantenenbezoekers vanoverdehelewereldzichhier volledigkunnen
onderdompelen indewereldvanMagirusendepassievoelendiewij elkedagweer inonswerkvoor
brandbestrijdingsteamswereldwijd leggen,”aldusAntonioBenedetti,CEOvanMagirus.
CNH Industrial opent de
grootsteproductiefaciliteit
voor landbouwmachines
inhet noordoosten vanChina
Magirus
nodigt 7.000
gasten uit om
‘uitmuntendheid
te ontdekken’
D
enieuwe IvecoDaily,met
eenvolledignieuwdesign
endebeste inzijnklasse
quavolumeencapaciteit, heeft
deprestigieuzeprijs ‘Bestelwagen
vanhet Jaar’ gewonnen tijdensde
65ste InternationaleMotor Show
vanHannover.Nognooitwasde
concurrentiezogroot sindsdeprijs
voorhet eerstwerd toegekend, in
1991; endenieuweDailywasde
eerstekeuzevoordeuit23 leden
bestaande jury. “Hetdoetons
veel plezierdatonzenieuweDaily
isuitgeroepen tot ‘Bestelwagen
vanhet Jaar’, eenprestigieuze
bekroning,”aldusPierreLahutte,
IvecoBrandPresident. “Metde
nieuweDailyhebbenweeen
grote stapvoorwaartsgezet inhet
verbeterenvandebedrijfskosten,
het comfort, de rijprestaties, de
productiviteit endeduurzaamheid
vanonzebestelwagens.Wewillen
dezeoverwinningopdragenaanonze
IvecoDailybestelwa
•NEWHOLLANDAGRICULTURE•
T
al vanNewHollandAgriculture-
machines speleneenhoofdrol
indenieuweFarmingSimulator
vanGiantsSoftware.Het spel, dat
beschikbaar zal zijnvoorWindows,OSX,
PS3,XBOXenallemobieleapparaten,
simuleert levensecht alleuitdagingen
vanhet landbouwleven,waaronderhet
werkenmetdieren, hetbebouwenvan
het landenhetoogstenvangewassen.
Gretigevirtuele landbouwerskunnen
ondermeerwerkenmetNewHolland-
productenalsdeT4.75PowerStar-tractor,
perfect voordeveelbelovendeveehouder,
dievervolgenskanupgradennaar een
T6.160-tractormet een750TL-frontlader.
Degrootsteakkerbouwbedrijvenzullen
gebruikmakenvandeT8.320-of
T8.435-tractoren (de laatstevoorzienvan
SmartTrax™-technologie) of zelfsalles
opalles zettenvoordeaanschaf vaneen
T9.560-tractorcombinatie. Zekunnen
oogstenwat zehebbengezaaidmet
dekrachtigeCR10.90-maaidorser, die
kanwordenuitgerustmet een12-rijig
maïsmaaibordofhet indrukwekkende
12,5mbredeVarifeed-graanmaaibord.
Wellicht voegenzeookeenBigBaler
1290aanhunmachinepark toe.Voorwie
hetmeerbescheidenwil houden, zijner
productenalsdeconventioneleTC5.90-
maaidorser, het6-rijigmaïsmaaibordof
het5,5mbredeVarifeed-maaiborden
deRoll-Belt150-balenpersmet variabele
perskamer.Het spelwordtuitgebracht
in17 talenen isook tekoopvia
Er komt tevenseenonlineversie
vande simulator, zodatgebruikers
hun landbouwvaardighedenook in
multiplayermoduskunnenvergroten.
Voor eenpreview, kijkop
Gamenmet
NewHolland
Denieuwe
FarmingSimulator
zal beschikbaar
zijnvoor alle
platformen,
inclusief tablets
C
NH Industrial heeftonlangs
deaankoopvanMiller-
StNazianz, fabrikant
vanprecisiesproeiapparatuur,
aangekondigd.Hetbedrijfwordteen
deel vanNewHollandAgriculture.
Millerwerd in1899 inWisconsin
opgerichtalsdetailhandel in
landbouwmateriaal en isvandaagde
daguitgegroeid toteenalgemeen
erkendewereldleiderophetgebied
vanopdevoorstegiekgemonteerde
sproeiapparaten. Sproeiapparaten,
ontwikkeldomkunstmesten
NEWHOLLANDAGRICULTURE
NewHollandpakt
de zakengroot
aan inChina
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24
Powered by FlippingBook