Partners 11 - page 21

RIAL • AKTUALNOS´CI ZE S´WIATA CNH INDUSTRIAL • NOVEDADES DELMUNDO CNH INDUSTRIAL • NEWS DALMONDO CNH
NOTÍCIASDOUNIVERSOCNH INDUSTRIAL • AKTUALNOS´CI ZE S´WIATA CNH INDUSTRIAL • NOVEDADES DELMU
NEWS
NEWS
klanten, diedag indaguitopdeze
betrouwbarewerkpartner rekenen.”
Hetnieuwedesignbetreft80%van
deonderdelenvandebestelwagen
enhet resultaat is tezien: het comfort
vaneenpersonenwagen,meerdan
5%brandstofbesparing, verbeterde
aerodynamicaeneennieuwe
ophangingen transmissie.
en vanhet jaar 2015!
DenieuweDaily,
Iveco'sderde
generatievan
lichtecommerciële
voertuigen, sleepte
deprestigieuze
prijs indewacht
opde65
ste
Internationale
Motor Show
vanHannover
Defirma
uitWisconsin
werdopgericht
in1899en is een
wereldleider op
het gebied van
sproeitechnologie
pesticiden indevormvandruppels
tussendegewassen teverspreiden,
behoren totdemeestgebruikte
accessoiresopeenmodern
landbouwbedrijf.
“MetdeaankoopvanMiller,
erkendalsbelangrijkstevernieuwer
inzijn sector,breidenwedeNew
Holland-familieuitmeteenprachtig
productaanbod,datwereldwijd
wordt verdeeld,”aldusRichard
Tobin,CEOvanCNH Industrial.
DeproductiefaciliteitenvanMiller
biedenwerkaan260personen
enwordendooreenwereldwijd
distributienetwerkondersteund.
NewHolland-distributeurwint
prijsvoor ‘Besteexposant’ op
tentoonstelling inZambia
D
anaHoldingsLtd, exclusief
distributeur voorNewHolland
Agriculture inZambia,heeftde
onderscheidingvoorde ‘BestAgriculture
Exhibit’ontvangenopdeAgricultural
andCommercial Show2014,de
belangrijksteexpovanhet landvoorde
landbouwmachinesector,dievan30 juli tot
4augustusplaatsvond inLusaka.
Opde standvanDanaHoldingsLtd
speeldendeveelzijdigeenuiterst zuinige
tractorenvanNewHollandAgriculture
dehoofdrolmeteen selectievan
representatievemodellen,waaronderde
krachtigeT6050,de robuuste55pk-en
75pk-tractorenvandeTT-serie, endeTT
Compact-seriemetdeTT35endeTT45.
De indrukwekkende standcreëerde
een sensationeleomgevingwaarinde
bezoekerskenniskondenmakenmetNew
Hollands innovatieveproductenende
uitstekendeprestatiesvanzijn tractoren,
die stukvoor stukperfectaandeeisen
vandeZambiaanse landbouwerskunnen
voldoen.DanaHoldingsLtdheeftheel
hardgewerktomdeonderscheiding
vandeexpovan2014 indewacht te
slepen.Deuitnodigende standwerdde
heleweekdrukbezochtdoorbezoekers,
aangetrokkendoordeNewHolland
Agricultureproductendieer tezienwaren.
• ZAMBIA •
DanaHoldings
ontvangt
onderscheidingop
de landbouwtentoon-
stelling van Lusaka
Talvanverjaardagen
in2015
N
ewHollandheefteengeschiedenisdiemaar liefst120 jaar teruggaat.
Het isdanookgeenverrassingdatdepopulairstemodellenvanNew
Hollandal decennia lang succesboeken. In2015vierenwe feest
voordeNewHollandSpeedrower
®
(50
ste
verjaardag),deNewHollandTwin
Rotor
®
-maaidorsers (40
ste
verjaardag) endeNewHollandRoll-Belt
TM
-ronde
balenpersen (40
ste
verjaardag).DeSpeedrowerwerdopdemarktgebracht in
de jaren ‘60vandevorigeeeuw.Hetwasdeeerstezelfrijdendezwadmaaier
terwereld.Naeenhalveeeuwvanvoortdurendeverbeteringenkunnende
Speedrowersvanvandaagelkgewasaan: luzerne,gras, kleinegraangewassen,
koolzaad,gerst, linzenoferwten.DeTwinRotor
®
-maaidorserswerden in1975
gelanceerd inLexington, indeAmerikaanse staatNebraska, enwarendeeerste
maaidorsersuitgerustmetde revolutionaire roterende technologie.Vandaag,
40 jaar later, isdenegendegeneratieopdemarkt,methet topmodelCR10.90
Elevation,hetkrachtigsteTwinRotor
®
-maaidorsermodel datooit isgebouwd,
meteen indrukwekkendegraantankvan14.500 litereneenmotor van653pk.
Het isalweer70 jaargeledendatNewHollandvoorheteersteenzelfbindende
balenpersopdemarktbracht.Maardeeerste rondebalenpers rolde in1974
vandeproductielijn inNewHolland, indeAmerikaanse staatPennsylvania.
Ongelofelijkmaarwaar,40 jaarenmeerdan225.000 rondebalenpersen
later,bouwtdezelfdeassemblagelijnnog steedsde laatstegeneratievande
NewHollandRoll-Belt
TM
-balenpersen; een indrukwekkendwapenfeit. En
2015zal onsnogmeer innovatiesbrengen. Specifiek. Zonder compromissen.
INTELLIGENT.
•NOORD-AMERIKA •
DrieNewHollandmodellen
vierenhun40
ste
en50
ste
productiejaar
NewHollandwint belangrijke
prijs inLatijns-Amerika
•LATIJNSAMERIKA•
DeGold Trophy – de hoofdprijs van deGerdauMelhores da Terra-awards –
werd in september toegekend aanNewHolland voor deCR6080-
oogstmachinemet dubbele rotor. Volgens klanten en gebruikers van onze klasse
6-oogstmachine zorgen de geavanceerde functies voorminder verliezen en
een betere graankwaliteit bij het oogsten. “Demachine heeft ondermeer een
dorssysteemmet dubbele rotor, een systeem voor reiniging vande korrelsmet
zelfnivellerende zeven, roterende stroverdelers en elektronische regelventielen,”
aldus gebruikers. De jury van deGerdauAwards volgde de op demarkt
verkrijgbaremachines voormeer dan een jaar bij het gebruik in de praktijk.
Demachineswerden in loco beoordeelddoor een team van specialisten in
AgrarischeWetenschappen vande belangrijkste instituten
inBrazilië enArgentinië. Voor deze editie reisden zij meer
dan 39.000 kilometer en interviewden zemeer dan 270
gebruikers vandemachines in beide landen.
In septemberwerddeGold
TrophyvandeprestigieuzeGerdau
MelhoresdaTerra-prijzen toegekend
D
E
W
E
R
E
L
D
V
A
N
N
E
W
H
O
L
L
A
N
D
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24
Powered by FlippingBook