Partners 11 - page 3

’sWerelds krachtigstemaaidorser, deCR10.90met 653 pk, heeft het wereldrecord gevestigd
voor het oogsten van tarwemet eendebiet vanbijna 100 tonper uur: 797,656 ton in8uur.
Dit werkelijk indrukwekkende resultaat (120 tonmeer dan het voorgaandewereldrecord)
werd bereiktmet een brandstofverbruik van slechts 1,12 liter per ton geoogst graan.
DeCR10.90 is uitgerustmet NewHollands unieke TwinRotor®-technologiemet uiterst
performante Twin Pitch-rotorengecombineerdmet het Dynamic Feed Roll™-systeem,
wat van fundamenteel belang bleek te zijn om het record te breken, met name toen de
weersomstandigheden in de late namiddag verslechterden.
De extra lange losvijzel van 10meter en de superhoge lossnelheid van 142 liter/seconde
zorgden ervoor dat de zich constant vullende graantank snel werdgelost. DeCR10.90was
ook uitgerustmet IntelliSteer™, een vollediggeïntegreerd automatischgeleidingssysteemdat
een nauwkeurigheid van 1 tot 2 cm garandeert, om de efficiëntie van het 13,7meter lange,
840CD-drapermaaibord gedurende iedere passage, de hele dag lang, te optimaliseren.
Eenwereldrecord
dat 800 tonweegt
bestaanuit44onderdelen
enkunnendeproductiviteit
bij vochtigeomstandigheden
met10%verhogen.
Omschakelenvanmaïsnaar
graangaateenvoudig, snel en
doeltreffend.
Het specialeOpti-Fan
TM
-
systeemcompenseertde
zwaartekrachtwanneerde
machineheuvelop-ofafwaarts
werkt.Nadatereen snelheid
is ingesteld,wordtdeze
automatischaangepastop
basisvande terreincondities,
omdeverliezen toteen
minimum tebeperkenende
graankwaliteit teverhogen.
DeSmartTrax™-rupsbanden
methetTerraglide™-
ophangingssysteem, zijn
standaardophet topmodel
CR10.90enalsoptie
beschikbaar voordeandere
modellenenzorgenvoor
eenuitstekende tractie, lage
bodemverdichtingeneen
uiterst soepele rit.
DeCR-maaidorsers leveren
meermotorvermogendanooit
tevoren: van449pkvoorde
CR7.90 totde indrukwekkende
652pkvoorhet topmodel
CR10.90.VijfNewHolland
modellenzijnuitgerustmetTier
4A-conformeECOBlue™SCR-
technologie.Het topmodel
CR10.90 isuitgerustmetde
dieselmotor vanhet jaar2014,
deCursor16metECOBlue
Hi-eSCR-technologie,die
al aandevoorschriftenvan
Tier4Bvoldoet.Demotor is
voorzienvancommonrail-
technologievooreen
nauwkeurigebrandstofinjectie
eneenuitstekende respons,
die resulteert ineenconstant
hogeproductiviteit inalle
veldcondities.Maarde
CR-serie isniet inhaligals
hetombrandstofverbruik
gaat.Deuiterstefficiënte
ECOBlue
TM
-technologie staat
garant voor indrukwekkende
brandstofbesparingen.Dit
leidt tot lagerebedrijfskosten
eneengrotereautonomie,
mededankzij degrote
brandstoftanks:1.300 literop
deCR9.90endeCR10.90.
Capaciteit:degraantank
vandeCR7.90kan11.500
literbevattenendievande
CR9.90enCR10.90maar
liefst14.500 liter. Er iseen
extra lange, vouwbare losvijzel
pakketbestaat inHID-of
LED-uitvoering.Kortom,de
nieuweCR-seriebiedt tot
15%meerproductiviteit,
eenongeëvenaardniveau
vancomfortenuitstekende
allroundprestaties.
van10meterommetde
grootstemaaibordenen
aanhangwagens tekunnen
werken. Incombinatiemet
hetultrasnelle lossen,op
een snelheidvan142 liter/
secondebentuhierdoor
verzekerdvaneenextreem
hogeproductiviteit, zowel
overdagals 'snachts.Om
bij slecht zichtof 'snachts
tekunnenwerken, isereen
vernuftigverlichtingspakket
datuverzekert vanoptimaal
zichtophet volledige
maaibordenhet veldvoor
enachterdemachine,met
langeafstandslichtendie tot
500meter zichtbieden. Er
zijnook speciale lichtenvoor
de losvijzel,omhet lossen
tevergemakkelijken.Het
Deze serie is uitgerustmet
NewHollands beste
oogsttechnologieën.
Meer kunt u zichnietwensen
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...24
Powered by FlippingBook