Partners 11 - page 4

NewHollandAgriculture zal een belangrijke bijdrage leveren aan deWereldtentoonstellingdie
volgend jaar wordt gehouden inMilaan: als Official Global Partner zal NewHollandAgriculture
een eigen paviljoen hebben, met een demonstratie van zijn visie van duurzame landbouw
Expo 2015 is geel en bla
H
et evenement
zal zesmaanden
duren, van1mei
tot 31oktober 2015, en147
deelnemers verwelkomen,
waaronder deVerenigde
Naties endeEuropeseUnie.
Dekomendeeditie van
deWereldtentoonstelling,
volgend jaar inMilaan,
begint vorm tekrijgenen
belooft het belangrijkste
evenement opwereldniveau
tewordendat gewijd is
aaneenonderwerpdat
cruciaal is voor de toekomst
vanonzeplaneet: dehele
mensheid voorzien van
voedsel dat lekker, gezond,
toereikendenduurzaam is.
Bezoekers zullenkunnen
deelnemenaandebatten,
conferenties, evenementen
en voordrachtenmet
eenmultidisciplinaireen
multiculturelebenadering,
rondhet centrale thema van
deexpo, dat tot uitdrukking
komt inde titel vandeze
editie: "Feeding thePlanet,
Energy for Life".
NewHollandAgriculture zal
gedurendedeheleexpositie
prominent aanwezig zijn:
als deel vandegroepCNH
Industrial heeftNewHolland
Agriculturede status van
Official Global Partner
vandeExpo2015. Dit
betekent datNewHolland
Agricultureeeneigen
origineel enboeiendpaviljoen
zal hebben,met tal van
interactieveenmultimediale
functies. Bezoekers zullen
kunnen zienenbegrijpen
hoeeenwereldleider inde
landbouwmechanisatieeen
duurzaam landbouwmodel
ondersteunt, dat toegepast
kanworden indemeeste
landbouwsituatieswaar
ook terwereld. Ditmodel is
gebaseerdophet principe
vaneerlijke voedselbronnen
voor iedereen, eenefficiënt
en verantwoordelijkgebruik
vannatuurlijkebronnen, de
verlaging vanemissies en
brandstofverbruik, enhet
respect voor denatuurlijkeen
ruraleomgeving.
Inhet paviljoen zal een
routede verschillende
cycli van landbouw-
productieprocessen, van
bodembewerking tot
oogst, enhet verstrijken
vande seizoenen illustreren.
Inelke fasewordt een
presentatiegegeven vande
technologieën, systemen
en innovaties vanNew
Hollanddieontwikkeld zijn
omproductie-efficiëntie
te verenigenmet een
intelligent enduurzaam
gebruik vandebronnen.
Eenenanderwordt aanhet
publiekgedemonstreerdmet
behulp van faciliteitendiede
bezoekers een levensechte
ervaringbieden vande
voorgesteldeoplossingen.
Het paviljoenvande
duurzame landbouw
Volgens vooraanstaande
De centrale thema's vandeExpo2015 zijnnatuurlijke
bronnen, productie van voedsel enenergie, gezondheid
en voeding, debescherming vanbiodiversiteit en
innovaties indebiotechnologie
DeExpo strekt zichuit over eenoppervlakte van1,1miljoen
m
2
enbevindt zich inhet noordwestelijkegedeelte vanMilaan.
De siteweerspiegelt de indeling vande steden tijdens het
RomeinseRijk,met eenorthogonaal rooster dat gevormd
wordt door tweehoofdassen: deDecumanus, dieongeveer 1,5
kilometer lang is,met paviljoenenaanbeide zijden, endeCardo
diedeeersteas kruist en in tweeëndeelt.Water –het primaire
voedsel vandeaardeen vandemensheid– zal dehele zone
omringen inde vorm vaneen4,5kilometer langkanaal.
Het expositieterrein
Duur:
184
dagen
Totaal expositieterrein: 1,1miljoenm
2
Terreinonderverdeeld in:
60
paviljoenen
9
themaclusters
3
bedrijfszones
meer dan100
nationale keukens
Deelnemers:
144
landen
13
socialeorganisaties
3
belangrijke internationaleorganisaties
3
bedrijfspaviljoenen
Verwacht aantal bezoekers:
20
miljoen,waarvan eenderdeniet-Italiaans
Vrijwilligers: ongeveer
80.000
Kernwoorden: voedsel, energie, planeet en leven
Bron: ConfcommercioMilaan - Expo2015
Expo2015 in
eennotendop
4
Miljoenenbezoekers vanover dehele
wereld zulleneen levensechteervaring
krijgen vanhoe voedselingrediënten
van topkwaliteit kunnenworden
geproduceerd, terwijlmen
tegelijkertijddebronnen
optimaliseert enafval beperkt
statistische schattingen
zal dewereldbevolking
in2050uitmeer dan9
miljardmensenbestaan.
Hoe zal hetmogelijk zijn
om al dezemensen een
gezonde voedselvoorziening
tegaranderen, terwijl we
tegelijkertijdookdeplaneet
beschermen?Dit is een
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...24
Powered by FlippingBook