Partners 11 - page 5

uw gekleurd
Foody is demascotte vande Expo2015 inMilaan. Foody
vertegenwoordigt debasisthema's vanhet evenement:
gemeenschap, diversiteit en voedsel als bron van leven
en energie.
Foodybestaat eigenlijkuit verschillende fruit- en
groentefigurendieééngezicht vormen, elkmet zijneigen
naamenpersoonlijkheid:Guagliò (knoflook), Arabella
(een sinaasappel), Josephine (eenbanaan),Gury (een
watermeloen), Pomina (eenappel),MaxMais (eenblauwe
suikermaïskolf),Manghy (eenmango), Rodolfo, (een vijg),
Piera, (eenpeer), RapBrothers (radijzen) enChicca (een
granaatappel). Samengebracht inééngezicht staandeze
figuren voor eengeïdealiseerde synergie tussen verschillende
landenwereldwijd, die samendeuitdagingaangaanom
onzeplaneet te voeden,met positief dynamisme.
Eenmulticulturelemascotte
DeeersteWereldtentoonstellingwerd in1851gehouden in
Londen.De“Grote tentoonstellingvande industriëlewerken
vanallenaties”,georganiseerddoordeRoyal SocietyofArts,
vondplaats inHydeParkenduurdebijnazesmaanden. Erwaren
28verschillende landenaanwezigenerkwamen6miljoen
bezoekersnaartoe.De tentoonstellingwasgewijdaande
nieuwe industriële technologieenvoordegelegenheidwerdhet
befaamdeCrystal PalacevanLondengebouwd, eenconstructie
vanmeerdan84.000m
2
.DezeeersteWereldtentoonstelling
waszo succesvol datanderenaties soortgelijkeevenementen
begonnen teorganiseren. Zowerd in1889 inParijseen
ExpositionUniversellegeorganiseerdomheteeuwfeest vande
FranseRevolutie tevieren. Tergelegenheidhiervanwerdeen
constructiegebouwddiehét symboolwerdvanParijsenzelfs
vanheel Frankrijk:deEiffeltoren.Deeditievan1906wasgewijd
aanhet thema ‘transport’ enwerdgehouden inMilaan,omde
openingvandeSempioneTransalpine-tunnel tevieren,diemet
zijn19.803meterde langste tunnel terwereldwasendiede
eerstedirecte spoorverbinding tussenMilaanenParijsmogelijk
maakte.OokdeWereldtentoonstellingvanMilaan lieteen
gebouwnadateen symbool isgeworden:hetaquariumvan
Milaan,nuéénvandeoudsteaquariavanEuropa.Gezienhet
toenemendebelangvandit soortevenementenondertekenden
31naties in1928hetVerdragvanParijs,waarbij de regels
werdenvastgelegddie inde toekomstdoordeorganiserende
landenzoudenmoetenwordennageleefd, enwaarbij hetBIE
werdopgericht–hetBureau International desExpositions.
Doorde jarenheenhebbenandere stedenbelangrijkeedities
georganiseerd:Brussel organiseerdebijvoorbeelddeeerste
WereldtentoonstellingnadeTweedeWereldoorlog, in1958,
endemeest succesvolleeditievande20steeeuwwasdie in
Montreal, in1967.Wereldtentoonstellingenwordenzoal 160
jaar langwereldwijdgezienalsgelegenheidom tediscussiëren
overgemeenschappelijke thema'senproblemendiecruciaal zijn
voordemenselijkevooruitgang,opeenwetenschappelijkeen
educatievewijze.
Bron: DUURZAAMHEIDSRAPPORTEXPOMILANO2015
160 jaar geschiedenis
NewHollandAgriculture zal als
Official Global Partner vande
Expo2015 zijn visie opduurzame
landbouw vandaag en in de
toekomst voorstellen
5
cruciale vraagdieopde
toekomst vandemensheid
weegt endieNewHolland
Agriculturewil helpen
beantwoordenmet zijn
1.638m
2
grotepaviljoen, dat
volledig volgens duurzame
criteria is ontworpen en
gebouwd. Na afloop vande
Expo zal het gebouwworden
ontmanteld enop een
andereplekweerworden
opgebouwd, als permanente
structuur voor andere
doeleinden.
“Het thema vande Expo
biedt ons eenunieke
gelegenheidomonze visie
Clean Energy Leader®-
strategie, landbouwers
over dehelewereld zowel
kwaliteitsvoedsel als schone
en efficiënte energie kunnen
produceren,waardoor ze
kunnenhelpenom inde
energiebehoefte vanhun
landbouwbedrijven en van
plaatselijkegemeenschappen
te voorzien.
Viadit prestigieuze
evenement zullenwe
miljoenenbezoekers van
over dehelewereld kunnen
bereiken, omhenop een
concretemanier uit te leggen
waaromonzefilosofiede
het paviljoenbinnenkomen,
beginnenhunbezoekdoor
debrede trapnaast het
hellende vlak tebeklimmen,
dienaar het terras leidt.
Vervolgens leidt een lange
hellende routedebezoekers
naar beneden tot inhet
gebouw, opdebegane
grond,waar verschillende
producten vanNewHolland
te zien zullen zijn.Maar
dit is slechts het begin:
debezoekers kunnenook
hands-on ervaringopdoen
met degeavanceerde
technologische innovaties die
dezeproductenbieden.
opduurzame landbouw
met anderen tedelen,”
aldusCarlo Lambro,
Brand President vanNew
HollandAgriculture. “Wij
zijn ervanovertuigd, en
hebbenook aangetoond,
datmet duurzame
landbouwpraktijken, zoals
gepromoot door onze
toekomst vande landbouw
vertegenwoordigt.”
Debouw vanhet paviljoen
is een aantalmaanden
geleden van start gegaan; op
denieuwe specialewebsite
kunt u video's vande
verschillende fasen vande
bouwbekijken. Bezoekers die
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...24
Powered by FlippingBook