Partners 11 - page 6

I
n2006 lanceerde
NewHolland voor het
eerst zijnCleanEnergy
Leader®-strategie. Sindsdien
boektenwe jaar na jaar
vooruitgang:minder uitstoot,
hogereefficiëntie, lager
brandstofverbruik.
Met denieuweECOBlue™
Hi-eSCR-technologie zet
NewHollandeengrote stap
opwegnaar de toekomst:
landbouw volgens deTier
4B-voorschriften. Dit is de
fasewaarin– tenopzichte
vanTier 1–de stikstofoxides
(NOx) en roetdeeltjesmet
95%worden teruggebracht.
Welkom
bijTier4B
hebbengeproduceerd.
Denieuwe ECOBlue™
Hi-eSCR-technologiewerd
ontwikkelddoor New
Hollands zusterbedrijf FPT
Industrial, dat inde jaren
‘80depionier ophet gebied
van commonrail-technologie
was. Het nieuwe, uiterst
efficiënte selectieve
katalytische reductiesysteem
werdgedurendemiljoenen
kilometers opdeproef
gesteld enuitgetest enwon
de Europese Truckof the
Het gaat omeenkrachtige
evolutie vanhet bestaande
ECOBlue
TM
SCR-systeemen
wordt door 7 verschillende
patentenbeschermd. Het
maakt gebruik vaneen
nabehandelingssysteem
dat dieseluitlaatvloeistof
DEF/AdBlue (eenkleurloos
enniet-giftigmengsel van
water enureum) toevoegt
aandeuitlaatgasstroom.
Hetwerkt opbasis vaneen
closed loop-systeemmet een
opeenmodel gebaseerde
ureumdoseringsstrategie
waarbij deexacteNOx-
niveaus indeuitlaat constant
wordengecontroleerdom
debenodigdedosisDEF/
AdBlueperfect tekunnen
berekenen. DeDEF/
AdBlueendeuitlaatgassen
worden vermengd ineen
gepatenteerdepijpmet
eengeavanceerd vloeistof-
dynamischontwerp. De
overtolligeNH
3
(ammoniak)
wordt verwijderdmet de
reinigingskatalysator (Clean
UpCatalyst -CUC).
Er is eenmotoruitlaatklep
omdemotortemperatuur
teoptimaliserenen vanaf de
start eenefficiënteomzetting
vanNOx te verkrijgen.
Dedieseloxidatiekatalysator
(Diesel OxidisationCatalyst
-DOC) oxideert het
uitlaatgas engarandeert
zodebeste vermenging
tussen stikstofoxide
(NO) en stikstofdioxide
(NO
2
),waardoor de
Stikstofoxides zijngassen
diegeproduceerdworden
wanneer demotor de
hoogstebedrijfstemperatuur
bereikt. Dezegassen vormen
een vande voornaamste
oorzaken van zure regenen
het dunnerworden vande
ozonlaag. Sinds de introductie
vanTier 1heeftNewHolland
dezeemissies deafgelopen
15 jaar 180maal zo laag
gemaakt. Dit betekent dat
eenTier 4B-machinedie
6maanden langelkedag
draait, dezelfdeuitstoot
produceert als hij in1996
opéénenkelewerkdag zou
Introductie vande nieuwe ECOBlue
TM
Hi-eSCR-technologie
Year 2013-prijs voor de Iveco
StralisHi-Way heavy duty
vrachtwagen enonlangs
ookdeprijs voor demotor
vanhet jaar voor denieuwe
Cursor 16-motor.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...24
Powered by FlippingBook