Partners 11 - page 7

DuurzameLand
bo
uw
t
ech
nologi
e
omzettingsefficiëntie van
deSCR-katalysatorwordt
verhoogd. Eengroot voordeel
is dat het systeemde
motorprestaties daadwerkelijk
verhoogt. Vermogen, koppel
enEPM-bereik zijnallemaal
hoger bij denieuweTier
4B-motoren, enhet verbruik
(diesel enDEF/AdBlue) blijft
gelijk, of is zelfs beter dan
bij deTier 4A-motoren. De
bedrijfskostengedurende
de levensduur vandemotor
worden lager, terwijl de
onderhoudsintervallennog
steeds op600uur liggen.
Dewerking is extreem
eenvoudig: deDEF/AdBlue-
tankwordt ophetzelfde
moment als dedieseltank
gevuldenheeft dezelfde
autonomieenhetzelfde
werkingsbereikals de
brandstoftank.
DEF/AdBlue zal verkrijgbaar
zijn viaCNH Industrial Parts
&Service: uwplaatselijke
dealers zullenhet niet alleen
op voorraadhebben,maar
kunnenhet ook rechtstreeks
opuwbedrijf afleveren, om
het u zomakkelijkmogelijk te
maken.DenieuweECOBlue™
Hi-eSCR-technologie zal
gebruiktworden voor
machines diemeer dan120
pk leveren. Voormachines
met een lager vermogen
werdeen licht systeemmet
gekoeldeuitlaatgasrecirculatie
(CooledExhaustGas
Recirculation -CEGR),
samenmet een compact
SCR-systeemontwikkeld.
Met deze innovatieveTier
4B-technologiebevestigt
NewHollandeens te
meer zijn rol alsClean
Energy Leader®: voor het
vierdeopeenvolgende
jaar isCNH Industrial inde
duurzaamheidsindex van
Dow Jones (Dow Jones
Sustainability Indices -DJSI)
alswereldwijdeenEuropese
sectorleider aangewezen.
Dit is eenerkenning vanhet
succes vandezewinnende
strategie, dieniet alleenhet
eindproduct,maar ookhet
complete fabricageproces
omvat. Alle fabrieken van
CNH Industrial nemendeel
aanhet strengeWorldClass
Manufacturing-programma,
enenergiebesparing is bij dit
programmaeenbelangrijke
vereiste. Vandaagdedag
hebben13 fabriekende
prestigieuze ISO50001-
energiemanagementcertificatie
NewHollandmag zichmet rechtClean
Energy Leader noemen: indeafgelopen
15 jaar lietenwedeuitstootmetmaar
liefst 95%dalen
De afgelopen 15 jaar heeft New Holland de uitstoot van zijn motoren met een
factor 180 verbeterd. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat 180 dagen
werking, of 6 maanden zonder onderbreking, dezelfde uitstoot genereren als
één werkdag in 1996. Dit betreft zowel NOx (stikstofoxides) als roetdeeltjes,
waarvan de giftige uitstoot telkens met 95% is teruggebracht.
Dit heeft een enorme impact op de ecologische voetafdruk van een
landbouwbedrijf, met lagere totale bedrijfskosten en hogere efficiëntie als
resultaat. En landbouwers blijven hun voordeel doen met het vermogen,
het koppel en de koppelreserve waaraan de machines van New Holland hun
wereldwijde faam te danken hebben.
180maal beter voor het milieu
behaaldenalleNewHolland-
fabrieken strevenbovendien
naar eenambitieus doel: het
energieverbruikmet 15%
verlagen voor eind2014.
Daarnaast blijftCNH
Industrial ook research
naar nieuweproducten
enontwikkelingendoen.
De volledigopmethaan
werkendeprototypetractor
heeft een80% lagere
uitstoot daneen
standaardtractor en is een
cruciale stapopdewegnaar
energieonafhankelijkheid. Een
toekomstige, opmethaan/
waterstofwerkende tractor
zal nogminder uitstoot
hebben. Deopwaterstof
werkendeNH
2
™-tractor
opde ‘Energy Independent
Farm’ genereert nul uitstoot
enbiedt landbouwers echte
energieonafhankelijkheid.
Dit is nogeen voorbeeld van
de investeringendieNew
Hollanddoet inde toekomst
vandeCleanEnergy-
landbouw.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...24
Powered by FlippingBook