Partners 11 - page 8

8
DeNewHolland
maaidorsers
uit het
middensegment
leverenonder alle
omstandigheden
enopalle velden
topprestaties
Overschakeling tussen gewassen
Hogereprestaties voor denieuweCX5000 enCX6000 Elevation.
Tot 15%meer capaciteit en10%hogeredoorvoer
D
eNewHolland
maaidorsersuithet
middensegment
hebbeneenbelangrijke
upgradeondergaan, ende
modellenCX5000enCX6000
Elevationbiedennunieuwe
functies,betereprestaties,
hogerecapaciteit
en snelleredoorvoer
dankzij het innovatieve,
gloednieuweTriple-Clean
TM
-
reinigingssysteem.
De seriebestaatuit vier
basismodellen, tweemodellen
met vijf stroschuddersen
tweemodellenmet zes
stroschudders; tweeLaterale-
versiesvoor consistente
prestatiesop steilehellingen;
endeCX5090Elevation
Hillsidediegeschikt isvoor
zwareomstandighedenop
hellingen.Dezeveelzijdige
maaidorsersbiedenvoorelke
toepassingde juisteoplossing.
Demaaidorsersbeschikken
over verschillendenieuwe
functies,waaronder
hetTriple-Clean
TM
-
cascadereinigingssysteemdat
het reinigingsvermogenvan
demaaidorsermetmaar liefst
15%verhoogt.NewHollands
innovatievebenaderingvanhet
systeemdesign resulteert ineen
extra luchtstoot inhetmidden
vandevoorbereidingsbodem.
Dezeverwijdert,nogvoordat
dedefinitieve reinigingopde
hoofdzeven isbegonnen, al
eengrotehoeveelheidkafen
kort stro.Ditbetekentdathet
graanal indeeerste50cmvan
het reinigingssysteemvrijwel
volledigwordtgereinigd, in
demaaidorserblijften,ook
wanneerdemaaidorserop
dehoogstecapaciteitwerkt,
altijdvan topkwaliteit is. In
combinatiemethetOpti-Fan
TM
-
systeem levertditeenvolledig
beheer vandeverliezenopen
werktdemaaidorseronder
alleomstandighedenop
topcapaciteit.
Opdegrootstemodellen
met stroschudderswordtde
capaciteitnogverder verhoogd
doordenieuwedwarsvijzel
metdubbele spiralen,diehet
graan snellernaardeelevator
voert.Dit resulteert ineenmaar
liefst10%hogeredoorvoer
vandegraanelevator.
BovendienhebbendeCX5000
enCX6000Elevationeen
langereautonomieophet veld,
die isafgestemdopdehogere
capaciteit vandemaaidorsers,
metgroterebrandstoftanksvan
670 literengroteregraantanks
dieeencapaciteithebbenvan
8.300 liter voorhetmodelmet
vijf stroschuddersen9.300
liter voorhetmodelmet zes
Maximaleveelzijdigheid
stroschudders.
“Metdezevier volledig
vernieuwdemodellen
bevestigenwenogmaalsdat
demiddenklassemodellenvan
NewHolland totde topvan
huncategoriebehoren,dankzij
hunverhoogdecapaciteit,
vanhethefsysteemvanhet
maaibordaan, zodatdedruk
vanhetmaaibordopde
bodemconstantblijft,ofhet
maaibordnuovereenvlakke
ondergrond,heuvel op-of
heuvelafwaartsbeweegt,wat
resulteert ineenconstanteen
de topprestatiesdiezeonder
alleomstandighedenen
opallevelden leveren,hun
veelzijdigheidenflexibiliteitbij
verschillendegewassen, en
de lagebedrijfskosten,”aldus
HedleyCooper,Hoofdvan
CombineHarvesterProduct
Management.
Enomdat veelzijdigheideen
belangrijkevereiste isophet
veld,heeftNewHollandde
vernieuwdemaaidorsers
uitgerustmet functiesdiehen
maximaleflexibiliteitgeven.
HetAutoFloat™ II-systeem
pastautomatischdedruk
regelmatige stoppelhoogte,
terwijl het zogenaamde
‘bulldozer’-effectwordt
vermeden.HetOptiFan™-
systeempasthet toerental van
deventilatoraanwanneerde
hellingsgraadveranderten
zorgtautomatischvooreen
constantegraanstaalkwaliteit
en reinigingscapaciteit.
Bovendien iserkeuzeuit
draper-maaiborden,flex-
maaiborden,maïsmaaiborden
methogecapaciteiten
Varifeed™-maaibordenvoor
zwaargebruik,met verstelbare
mespositievooroptimale snij-
efficiëntieencorrecte invoer
onderalleomstandigheden.
Meteenbreedtevan30voet
of9meter zijndemaaiborden
grootgenoegvoordehoge
capaciteit vandemaaidorsers.
Indecabinezorgtde
IntelliView
TM
IV-monitor
ervoordatdebestuurder
dehelemaaidorsermetéén
aanrakingvanzijnvinger
onder controlekanhouden.
Metde24,6cmbrede
touchscreenkleurenmonitor
houdtdebestuurderalle
maaidorserfunctiesonder
controle, selecteerthij de
optimale instellingenviaeen
directe linkophet schermen
controleerthij totdriecamera's,
waardoorhetuitstekend
zicht inalle richtingenvande
Discovery™ III-cabinenog
verderwordt verbeterd.
DeCruiseControl zorgtervoor
datdemaaidorsernaeen
simpeledrukopdeknopop
deCommandGrip™-hendel
teruggaatnaareenvooraf
ingesteldeveldsnelheid.Ukunt
twee snelhedenopslaan, één
voordekopakkerof liggende
gewassenenéénvoor
normaleomstandigheden.
Allesmetéénaanraking
vanuwvinger.Demonitor
toontdeaanbevolen
maaidorserinstellingen,
zodathetuitvoerenvan
gewasinstellingenende
overschakeling tussen
verschillendegewassenwordt
vergemakkelijkt.
DeCX5000enCX6000
Elevationkunnenworden
uitgerustmetbandenmet
verbeterde stuurflexibiliteiten
tractie, vooreenbetereflotatie
enminderbodemverdichting.
Hierdoorwordtde
bodemkwaliteitbeschermd
watdeopbrengst inde
toekomst tengoedekomt.
Verhoging vande
reinigingscapaciteit
met 15%
De flexibiliteit bij de verwerking van verschillende gewassen is één van demeest opvallende kenmerken van de
vernieuwde CX5000 enCX6000 Elevation-modellen. NewHollands geavanceerde ontwerp van de dorskorf wordt
ondersteund door tal vanmakkelijk te kiezen gewasspecifieke instellingen, waarmee demaaidorser nauwkeurig
voor alle verschillende bedrijfsomstandigheden kanworden ingesteld, en dit alles inminder dan 20minuten! Een
uitgebreide seriemaaiborden en hulpstukken voor rijgewassenmaken het aanbod voor een perfecte configuratie
compleet. Het Smart Sieve
TM
-systeem compenseert hellingen tot 25% aan beide zijden. Maar voor meer veeleisende
omstandigheden zijn demodellenCX5090 enCX6090 verkrijgbaar in de Laterale-uitvoeringmet een eenvoudig en
robuust automatisch nivelleringssysteem, dat tot 18% dwarshelling aan beide zijden corrigeert.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...24
Powered by FlippingBook