Partners 11 - page 9

Introductie vande nieuwe TC4.90met vier stroschudders engeavanceerde functies
Hogeproductiviteit, lagewerkingskosten
Een cruciale factor voor een goede dagelijkse productiviteit is demogelijkheid om gedurende het oogsten
zoveel mogelijk graan op te slaan en dit vervolgensmet minimale stilstandtijd in een aanhangwagen te
lossen. Demaaidorsers van de TC-seriemaken het mogelijk om langer door tewerken. En bij aankomst
van de aanhangwagen kunnen de tanks inminder dan tweeminutenworden geleegd. De losvijzels zijn
razendsnel, met een nominale capaciteit van 72 liter/seconde, en dankzij de vormgeving van de cabine
heeft de bestuurder een perfect zicht op de volledige losprocedure. Dit komt ook de globale efficiëntie
en oogstsnelheid ten goede.
Snel lossen, meer oogsten
gemonteerd).Dankzij de ruiten
aanallekantenbiedtdecabine
optimaal zicht inalle richtingen.
Netalsbij alleandereNew
Holland-modellenonderscheidt
decabinezichdoorde
uitstekendeergonomie.Via
de InfoView™ II-monitorkan
debestuurdermakkelijkde
belangrijksteoogstgegevens
checken,met softwarediezo
gebruiksvriendelijkmogelijk is.
Demultifunctionele
CommandGrip
TM
-hendel
introduceertdenieuwe
controller-generatievoor
ditmaaidorsersegment.
Enookdegeïntegreerde
werksetdieverwijderdkan
worden iseenvoorbeeld
vanaandachtdie isbesteed
aanhetbestuurderscomfort
gedurende langewerkdagen
ophet veld.Geavanceerde
werkingstechnologie:het
reinigingssysteemmet
dubbelecascadeverhoogt
de reinigingscapaciteiten
-kwaliteit.Het systeem is
uitgerustmeteen schuin
aflopendevoorzeef van
450mm.De instelbare
ventilatorblaast luchtdoor
hetgraanomkafenkort stro
N
ewHollandheeft zijn
serieTC-modellen
met stroschudders
uitgebreidmetde
nieuweTC4.90, een
maaidorser voorzienvan
vier stroschudders,met
meer technologie,betere
functiesen tochnog steeds
lageonderhouds-en
werkingskosten.
"AllemodellenvandeTC-serie
hebbenvelegeavanceerde
functiesgemeenschappelijk
metdemaaidorsersuitons
middensegment.Het isdé
oplossingvooreigenaarsvan
TC5000-maaidorsersdieop
zoekzijnnaareenvervangende
machinemetmeer technologie
en lageonderhoudskosten
vooreen redelijkeprijs,"
verklaartHedleyCooper,
HoofdvanCombineHarvester
ProductManagement.
DenieuweTC4.90beschikt
overheelwatgeavanceerde
functies.DegeveerdeHarvest
Suite
TM
- cabinebiedteen
uiterst stillewerkomgeving,
meteengeluidsniveauvan
slechts74dBeneenzeer laag
trillingsniveau (decabine is
op rubberen isolatieblokken
teverwijderenvoordathet
bij deboven-enonderzeef
aankomt.Hetoptionele
SmartSieve™-systeemmet
Opti-Fan™garandeerteen
zuivergraanstaal ophellingen
tot25%.Hetoptionele
vochtdetectiesysteem stuurt
real-timeaflezingennaar
demonitor indecabine,
zodatdebestuurderde
instellingennauwkeurigkan
aanpassenaanveranderende
gewascondities.Metde
introductievandenieuwe
TC4.90heeftNewHollandook
het systeemvoordebenaming
vandeTC-serieveranderd.
Demodellenwordennu
geïdentificeerdopbasis van
het aantal stroschudders,
gevolgddooreenpunten
een sequentieel getal van
Meer output, hoge kwaliteit
en vele functies zoals
bij maaidorsers uit het
middensegment
9
tweecijfers.Doordit intuïtieve
benamingssysteemkanmen
inéénoogopslaghetaantal
stroschuddersendegrootte
vanhetmodel identificeren.
UitdebenamingTC4.90kunt
ubijvoorbeeldopmakendatdit
hetgrootstemodel is,met vier
stroschudders.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...24
Powered by FlippingBook