Privacybeleid CNH Industrial

​​​​​​​​​Algemene voorwaarden
De CNH Industrial Group dankt u voor uw belangstelling voor zijn producten en uw bezoek aan deze website. De bescherming van uw privacy bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens is voor ons heel belangrijk en krijgt speciale aandacht binnen onze bedrijfsprocessen. We verwerken de persoonlijke gegevens die tijdens het bezoek aan onze websites worden verzameld, volgens de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn in de landen waarin de websites worden onderhouden.

Dit privacybeleid heeft betrekking op het gebruik dat wij maken van de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

• Welke informatie over u wordt er verzameld door CNH Industrial?
• Hoe wordt uw persoonlijke informatie gebruikt door CNH Industrial?
• Met wie deelt CNH Industrial uw persoonlijke informatie?
• Wanneer gebruikt CNH Industrial uw persoonlijke informatie om u te benaderen?
• Benadert CNH Industrial u voor marketingdoeleinden?
• Ongepaste of aanstootgevende inhoud
• Indien u 18 jaar of jonger bent
• Wat is ons beleid inzake het bewaren van gegevens?
• Welke persoonlijke gegevens heeft CNH Industrial over mij?
• Grensoverschrijdende overdracht van persoonlijke gegevens en de overeenkomst EU-US Privacy Shield
• Wijzigingen in het privacybeleid
• Koppelingen naar andere websites
• Contact opnemen met CNH Industrial

Welke informatie over u wordt er verzameld door CNH Industrial?
De CNH Industrial Group verzamelt persoonlijke gegevens van zijn medewerkers, aannemers, leveranciers en klanten die relevant zijn voor de hieronder beschreven zakelijke doeleinden. Die informatie kan bestaan uit uw naam, contactgegevens en informatie over facturering en afwikkeling, evenals creditcardgegevens. Om onze kennisgevingen aan u te optimaliseren en onze producten en diensten (inclusief registratie) voortdurend te verbeteren, kunnen wij u om informatie vragen over uw persoonlijke of beroepsmatige interesses, demografische achtergrond, uw ervaringen met onze producten en diensten, evenals om nadere informatie in verband met ons contact met u. Verder kunnen we uw IP-adres gebruiken voor enkele van onze websitediensten. Informatie over de door ons gebruikte cookies en de eigenschappen ervan vindt u in ons cookiebeleid.

Is geen persoonlijke informatie: de informatie die niet tot identificatie van een natuurlijk persoon leidt of kan leiden, of informatie die zodanig ontdaan is van persoonlijke elementen dat een individu niet (opnieuw) geïdentificeerd kan worden.

Hoe wordt uw persoonlijke informatie gebruikt door CNH Industrial?
CNH Industrial gebruikt uw persoonlijke informatie alleen voor zover dat verenigbaar is met de volgende doeleinden:

• voor legitieme zakelijke doeleinden (zoals dienstverlening, financiering, klantondersteuning, productveiligheid, marketing, promoties en personeelswerving) overeenkomstig de beginselen van relevantie en pertinentie, en met behulp van voor die doeleinden adequate verwerkingsmethoden (bijvoorbeeld om u wachtwoordherinneringen te sturen of om u te laten weten dat een bepaalde dienst tijdelijk niet beschikbaar is wegens onderhoud);

• voor naleving van processen en procedures in het kader van het systeem dat de Groep hanteert ter bescherming van bedrijfsgegevens en dat alle gegevens classificeert voor het bepalen en nemen van de vereiste veiligheidsmaatregelen;

• waar nodig ter naleving van de toepasselijke wetgeving, stellen wij u in kennis van de doeleinden van elke verwerking van uw persoonlijke gegevens;

• voor de administratie van onze dienstverlening, wat betekent dat CNH Industrial contact met u kan opnemen in verband met de dienst waarvoor u zich hebt aangemeld;

• de CNH Industrial Group erkent en eerbiedigt de wettelijke rechten van betrokkenen, zoals het recht op inzage in hun eigen persoonlijke gegevens, het recht om die gegevens te laten bijwerken, corrigeren of integreren, en het recht om de gegevens te laten verwijderen in situaties die zijn voorzien in de toepasselijke wetgeving;

• indien en voor zover wettelijk vereist, kunnen persoonlijke gegevens aan derden bekend worden gemaakt, indien dat nodig is voor verwerkingsdoeleinden en, indien wettelijk vereist, nadat de betrokkene daarvoor toestemming heeft verleend;

• om de wijze waarop CNH Industrial u online informatie en reclame aanbiedt, te personaliseren en te verbeteren:
- om onze wedstrijden te beheren en de winnaars te benaderen;
- om ondersteuning te geven bij het gebruik van de diensten en in het algemeen voor het beheer van de website;
- om bestellingen van producten of verzoeken om diensten of informatie in behandeling te nemen; om betalingen te verwerken; en om ervoor te zorgen dat onze gegevens actueel zijn;
- indien u uitdrukkelijk toestemming hebt verleend om daarvoor te worden benaderd, om u telefonisch, per post of via e-mail rechtstreeks te benaderen over speciale aanbiedingen en actuele of nieuwe producten waarin u geïnteresseerd kan zijn;

• indien CNH Industrial voornemens is uw persoonlijke informatie te gebruiken voor een doel dat niet verenigbaar is met dat waarvoor uw persoonlijke informatie oorspronkelijk werd verzameld of toegestaan, stellen we u daarvan eerst in kennis en wordt u de gelegenheid geboden uw toestemming te weigeren of in te trekken.

De verwerking van gevoelige gegevens (zoals gegevens waaruit politieke opvattingen, seksuele gerichtheid, raciale of etnische afstamming, gezondheidstoestand, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, seksleven en lidmaatschap van een vakbond zouden kunnen blijken) en justitiële gegevens vindt plaats alleen als dat strikt nodig is om de zakelijke doelen van de Groep te realiseren en altijd overeenkomstig en voor zover toegestaan door het toepasselijk recht en, indien nodig, met instemming van betrokkene. Indien gevoelige gegevens worden bekendgemaakt aan een derde die geen agent is of worden gebruikt voor een ander doel dan dat waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld of toegestaan, wordt u vooraf om uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd.

Met wie deelt CNH Industrial uw persoonlijke informatie?
In het algemeen gebruiken we uw informatie uitsluitend binnen de CNH Industrial Group om u de dienst of het product te leveren waarom u hebt verzocht. We geven uw informatie alleen voor marketingdoeleinden door aan andere leden van CNH Industrial Group als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

We verlangen van alle externe gegevensverwerkers aan wie uw informatie wordt bekendgemaakt, onze instructies strikt op te volgen en we stellen als eis dat zij uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor hun eigen zakelijke doeleinden.

Bij bekendmaking van uw informatie aan derden zien we erop toe dat zij uw informatie op dezelfde wijze beschermen als wij. Bij overdracht van uw persoonlijke informatie aan een derde die geen agent is, wordt u vooraf in de gelegenheid gesteld kenbaar te maken of u toestemming verleent voor die overdracht.

Wanneer gebruikt CNH Industrial uw persoonlijke informatie om u te benaderen?
CNH Industrial kan u benaderen:

• in verband met de werking van een dienst waarvoor u zich hebt aangemeld, om ervoor te zorgen dat we u de dienst kunnen verlenen;
• in verband met een bijdrage die u hebt geleverd aan een website, forum of andere dienst van CNH Industrial;
• als u zich hebt aangemeld voor nieuwsbrieven of andere berichtgeving;
• om u te vragen deel te nemen aan onderzoeken naar producten of diensten van CNH Industrial (deelname is altijd vrijwillig);
• om verplichtingen na te komen uit hoofde van eventuele overeenkomsten tussen u en CNH Industrial; en
• voor marketingdoeleinden, indien u daarmee uitdrukkelijk hebt ingestemd (zie onder “Benadert CNH Industrial u voor marketingdoeleinden?” hierna).

Op onze websites vindt u uitgebreide informatie over hoe CNH Industrial u benadert in verband met bepaalde producten of diensten.

Benadert CNH Industrial u voor marketingdoeleinden?
Incidenteel gebruiken we uw informatie om u te benaderen in het kader van marktonderzoek of om u marktinformatie toe te sturen die volgens ons van speciaal belang zou kunnen zijn. We bieden u evenwel altijd de mogelijkheid kenbaar te maken dat u geen marketinginformatie wilt ontvangen of niet wilt deelnemen aan marktonderzoek. U kunt ook vooraf duidelijk maken dat u niet ongevraagd door ons benaderd wenst te worden. Daarnaast is het te allen tijde mogelijk uw toestemming in te trekken.

Ongepaste of aanstootgevende inhoud
Als u aanstootgevende, ongepaste of bedenkelijke inhoud plaatst op, of verstuurt via een website van CNH Industrial Group of anderszins verstorend gedrag vertoont, kan CNH Industrial uw persoonlijke gegevens gebruiken om dat gedrag een halt toe te roepen.

Indien CNH Industrial redelijkerwijs van oordeel is dat u (mogelijk) de wet overtreedt (bijvoorbeeld omdat door u geplaatste inhoud lasterlijk kan zijn), kan CNH Industrial uw persoonlijke informatie gebruiken om relevante derden zoals uw werkgever, school, e-mail/internetaanbieder of wetshandhavingsinstanties in kennis te brengen van de inhoud en uw gedrag.

Indien u 18 jaar of jonger bent
Indien u 18 jaar of jonger bent, is toestemming van een van uw ouders of van een voogd vereist voordat u persoonlijke informatie verstrekt aan de CNH Industrial Group. Zonder toestemming is het minderjarigen niet toegestaan persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.

Wat is ons beleid inzake het bewaren van gegevens?
We bewaren uw persoonlijke informatie in onze systemen zo lang als nodig is voor het product of de dienst in kwestie, of zo lang als vastgelegd in een eventuele overeenkomst tussen u en de CNH Industrial Group of in het bewaarschema van CNH Industrial. U kunt uw registratie op één of meer websites van CNH Industrial desgewenst annuleren door de aanwijzingen voor afmelding op de desbetreffende website(s) te volgen. Nadat u in uw profiel hebt aangegeven geen berichten te willen ontvangen, houden wij uw gegevens in het systeem aan om te kunnen waarborgen dat we u niet meer benaderen.

Een eventuele bijdrage van u aan een dienst of website van CNH Industrial bewaren we slechts zo lang als dat redelijkerwijs nodig is voor het doeleinde waarvoor u die bijdrage hebt geleverd.

CNH Industrial neemt redelijke maatregelen om te waarborgen dat persoonlijke gegevens of informatie nauwkeurig, volledig, actueel en betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik.

Welke persoonlijke gegevens heeft CNH Industrial over mij?
U kunt om een kopie van uw persoonlijke informatie in bezit van CNH Industrial verzoeken en, binnen bepaalde grenzen, die informatie corrigeren, wijzigen of wissen, voor zover zij onnauwkeurig is; ook kunt u verzoeken om correctie van onjuistheden. Voor verzoeken of vragen in dit verband en voor alle overige vragen over dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen; zie onder “Contact opnemen met CNH Industrial” hierna.

Grensoverschrijdende overdracht van persoonlijke gegevens en de overeenkomst EU-US Privacy Shield
CNH Industrial Group heeft zijn hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk en rechtspersonen, bedrijfsfuncties en bedrijfssystemen in landen over de hele wereld, onder meer in de Verenigde Staten.

We kunnen uw persoonlijke informatie binnen de CNH Industrial Group uitwisselen en verzenden naar landen waar we actief zijn, waaronder ook buiten de Europese Unie en Zwitserland. De privacywetgeving in andere landen verschilt van die in uw land. CNH Industrial behandelt persoonlijke informatie te allen tijde overeenkomstig het voorliggende privacybeleid, ongeacht locatie.

CNH Industrial America LLC, CNH Industrial Capital LLC, CNH Industrial Capital America LLC, Fiat Powertrain Technologies of North America, Inc. en New Holland Credit Company (de “dochtermaatschappijen in de VS van de CNH Industrial Group”) leven het EU-U.S. Privacy Shield-kader en het U.S.-Swiss Safe Harbor-kader na inzake het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens, zoals in dit beleid beschreven, die zij ontvangen van medewerkers, leveranciers en klanten in de EU-lidstaten en Zwitserland. De dochtermaatschappijen in de VS van de CNH Industrial Group richten zich naar de Privacy Shield-beginselen voor alle persoonlijke gegevens die zij ontvangen uit de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Ga voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en de certificering van de dochtermaatschappijen in de VS van CNH Industrial Group naar www.privacyshield.gov. De definities, beleidslijnen en procedures in het privacybeleid van CNH Industrial zijn van toepassing op persoonlijke gegevens die zijn overgedragen conform de Privacy Shield-certificering van CNH Industrial. Ons privacybeleid biedt bescherming die minstens gelijk is aan hetgeen vereist is volgens de Privacy Shield-beginselen. Deze paragraaf van het privacybeleid van CNH Industrial beschrijft hierna hoe de dochtermaatschappijen van CNH Industrial in de VS voldoen aan de specifieke beginselen van het Privacy Shield-programma die niet in de andere paragrafen van dit privacybeleid worden behandeld. Bij strijdigheid tussen de beleidslijnen in de andere paragrafen van dit privacybeleid en de Privacy Shield-beginselen, primeren de Privacy Shield-beginselen.

Natuurlijke personen in de EU hebben het recht op beperking van gebruik en bekendmaking van hun persoonlijke gegevens zoals bedoeld in dit beleid in de kennisgevingen die zij ontvangen op het moment waarop persoonlijke informatie wordt verzameld.

De dochtermaatschappijen van CNH Industrial dragen gewoonlijk niet aan HR gerelateerde persoonlijke informatie niet aan derden over. Van derden aan wie persoonlijke informatie wordt overgedragen, wordt verlangd dat zij dezelfde mate van privacybescherming bieden als is vereist in de Privacy Shield-beginselen, en dat zij persoonlijke informatie uitsluitend verwerken voor beperkte, gespecificeerde doeleinden die overeenstemmen met de door de betrokkene verleende toestemming. Voor zover bepaald in de Privacy Shield-beginselen, blijven de dochtermaatschappijen in de VS van CNH Industrial Group uit hoofde van de Privacy Shield -beginselen verantwoordelijk en aansprakelijk indien de door hen ingezette externe agenten namens hen persoonlijke informatie verwerken op een wijze die afwijkt van de Privacy Shield-beginselen, tenzij de dochtermaatschappijen in de VS van CNH Industrial Group kunnen aantonen niet verantwoordelijk te zijn voor de gebeurtenis waaruit de schade is voortgekomen.

De dochtermaatschappijen in de VS van CNH Industrial Group nemen verzoeken, klachten en geschillen met betrekking tot het gebruik en de bekendmaking van uw persoonlijke informatie in behandeling en proberen er binnen vijfenveertig (45) dagen een antwoord op te geven c.q. een oplossing voor te vinden, een en ander overeenkomstig dit privacybeleid en via de hieronder verstrekte contactgegevens.

Voor klachten waarvoor geen oplossing kan worden gevonden, werken de dochtermaatschappijen in de VS van CNH Industrial Group samen met de betrokken EU-gegevensbeschermingsautoriteiten (“GBA”) en richten zij zich naar de informatie en begeleiding die hen wordt verstrekt door een panel van GBA's. Voor de contactgegevens van de aangewezen GBA kunt u contact met ons opnemen op het hieronder vermelde adres. Als wij of de GBA's uw klacht niet kunnen oplossen, kan u de mogelijkheid hebben om een procedure starten voor bindende arbitrage via het Privacy Shield Panel.

De dochtermaatschappijen in de VS van CNH Industrial Group zijn onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission van de VS.

Het kan zijn dat dochtermaatschappijen in de VS van CNH Industrial Group persoonlijke informatie bekend moeten maken wanneer overheidsinstanties daar rechtmatig om vragen, bijvoorbeeld in verband met de nationale veiligheid of rechtshandhaving.

Wijzigingen in het privacybeleid
Van tijd tot tijd kunnen we dit privacybeleid aanpassen aan nieuwe of andere privacypraktijken. Indien we belangrijke wijzigingen aanbrengen in dit beleid, geven we daarvan kennis op de startpagina van onze website. We raden u daarom aan regelmatig op die pagina te controleren of er nieuwe informatie over onze privacypraktijken is.

Koppelingen naar andere websites
Onze websites kunnen koppelingen bevatten naar websites die het eigendom zijn van, en worden geëxploiteerd door derden. Die websites van derden voeren een eigen privacybeleid, inclusief inzake het gebruik van cookies; we adviseren u nadrukkelijk dat beleid door te nemen. Dat beleid betreft het gebruik van de persoonlijke informatie die u verstrekt of die tijdens uw bezoek wordt verzameld door cookies. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de privacypraktijken van dergelijke websites van derden. Uw gebruik van dergelijke websites is voor uw eigen risico.

Contact opnemen met CNH Industrial
Voor vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunt u contact opnemen met:

CNH Industrial N.V.
Corporate Office: 25 St. James's Street
Attn: Privacy Compliance
London, SW1A 1HA
Verenigd Koninkrijk
privacy-compliance@cnhind.com