Privacyverklaring


INFORMATIENOTA MET BETREKKING TOT DE WET OP PRIVACY

CNH Industrial Belgium NV
, – hierna aangeduid als “het Bedrijf” wil u met deze nota informeren over hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt en beschermd onder of binnen de bedrijfswebsite van New Holland Agriculture.
Met de term ‘Persoonlijke gegevens’ waar in dit document naar wordt verwezen, bedoelen wij informatie die een natuurlijke persoon op directe of indirecte wijze identificeert of kan identificeren.
De persoonlijke gegevens die verzameld worden omvatten, maar zijn niet beperkt tot: voornaam, achternaam, adres, woonplaats, postcode, land, telefoonnummer, e-mail adres; overige optionele persoonlijke gegevens: bedrijfsnaam, staat / provincie, faxnummer, skype-naam, het adres van uw website. Daarnaast kan het optionele informatie betreffen zoals primair business-type, soort machines dat men bezit, commentaar en aankoopintenties.
In de volgende paragrafen vindt u alle informatie zoals bepaald door de Europese Richtlijn 2002/58/EG en lokale privacywetten.

A) BEDOELD GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS (“Doeleinden”)
De persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt om het aanbieden van alle diensten, van welke soort dan ook, en de uitvoering van alle activiteiten die verband houden met de bedrijfswebsite van New Holland Agriculture mogelijk te maken.
In het bijzonder en waar van toepassing zullen persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden worden gebruikt en verwerkt:
a) Administratie en boekhouding. Persoonlijke gegevens worden gebruikt teneinde diensten en handelingen met betrekking tot de verkoop, de aflevering, het onderhoud en de reparatie na de verkoop van uw machine uit te kunnen voeren, al dan niet onder standaard en/of verlengde garantiedekking ;
b) Marketing. Persoonlijke gegevens worden gebruikt en verwerkt voor commerciële, promotionele en marketing-activiteiten, onderzoek naar klanttevredenheid over rechtstreeks door het Bedrijf of dealers hiervan aangeboden producten en diensten, alsmede naar klanttrouw, marketing-informatie en directe aanbiedingen op producten en diensten.

B) BEHEER PERSOONLIJKE GEGEVENS
Persoonlijke gegevens worden in strikt verband met de hierboven genoemde doeleinden verzameld en gebruikt en, om de veiligheid en de vertrouwelijkheid te verzekeren, altijd op een manier die voldoet aan de bepalingen van de Europese Richtlijn 2002/58/EG en/of lokale privacywetten.
De verwerking van gegevens voor elk van de bovengenoemde doeleinden geschiedt via elektronische middelen, geautomatiseerde systemen en papieren systemen (bijv. reguliere post, elektronische post, rechtstreekse telefoontjes, automatische telefoontjes, SMS, MMS, fax).
Het Bedrijf bewaart uw gegevens in verband met bovengenoemde doeleinden niet langer dan redelijkerwijs nodig is om deze doeleinden ten uitvoer te brengen en in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten.

C) GEVOLGEN VAN HET NIET VERSTREKKEN VAN DE GEGEVENS
The provision of Personal Data for the Purposes listed in the in section A) under let. a) is mandatory for the stipulation and execution of contractual relations or the compliant of statutory obligations. Failure to provide consent shall prevent The Company to carry on services required by you.

D) DOORGEVEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Het Bedrijf kan persoonlijke gegevens doorgeven aan dochterondernemingen, filialen, andere bedrijven van de groep CNH Industrial, betrouwbare externe partijen, aanbieders van diensten, geautoriseerde dealers en distributeurs en zakelijke partners, zowel binnen als buiten de Europese Unie, die de gegevens kunnen gebruiken voor het namens het Bedrijf ten uitvoer brengen van de doeleinden.

E) OVERDRACHT NAAR HET BUITENLAND VAN GEGEVENS
Het Bedrijf kan uw persoonlijke gegevens overbrengen naar een land buiten het land waar u bent gevestigd, ook buiten de Europese Unie, teneinde de doeleinden ten uitvoer te brengen. Het Bedrijf garandeert dat een dergelijke gegevensoverdracht en de verwerking van gegevens in het betreffende land afdoende zijn beschermd.

F) ONTHULLING OP LAST VAN DE WET
Het Bedrijf kan uw persoonlijke gegevens op elk willekeurig moment onthullen aan wethandhavingsinstanties als hierom wordt gevraagd of wanneer onthulling van de gegevens noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

G) VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is het Bedrijf, met hoofdkantoor in Leon Claeysstraat 3A, 8210 Zedelgem, Belgium.

H) RECHTEN VAN DE BETROKKENE
a) bevestiging ten aanzien van het feit of er al dan niet persoonlijke gegevens over hem bestaan, ongeacht of deze al geregistreerd zijn, en mededeling van deze gegevens in begrijpelijke vorm;
b) bijwerking, correctie of, indien men hierin geïnteresseerd is, aanvulling van de gegevens;
c) het wissen, in anonieme vorm omzetten of bevriezen van gegevens die in strijd met de wet zijn behandeld, inclusief die gevallen waarin conversatie nodig is in verband met de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld of naderhand verwerkt;
d) bewijs dat notificatie van de handelingen genoemd onder de letters a) en b) en hun inhoud, is gegeven aan degenen waaraan de gegevens werden verspreid, tenzij dit onmogelijk is of een gebruik van bronnen met zich meebrengt dat duidelijk onevenredig is ten opzichte van het recht dat wordt beschermd.

I) CONTACT
Om uw rechten te doen gelden, kunt u contact opnemen met: E-mail:unsubscribe@cnhind.com