Användningsvillkor

CNH ANVÄNDARAVTAL
Denna CNH Webbplats erbjuds dig som användare (“Användare”), under förutsättning att du godtar de villkor, bestämmelser och meddelanden som finns i detta dokument och utan ändringar. CNH kan ändra innehållet eller formatet på denna Webbplats eller stänga Webbplatsen, efter eget gottfinnande och utan tidigare meddelande. Din åtkomst till och användning av denna webbplats innebär att du godkänner alla dessa villkor och bestämmelser.
CNH avser alla enheter som står under gemensam kontroll av CNH Industrial N.V.

Användning av webbplatsen. Användaren samtycker till att använda denna Webbplats i enlighet med tillämplig lokal, statlig och EU-lag. Dessutom samtycker Användaren till att inte: 1) med full vetskap och utan behörighet, ändra, skada eller förstöra CNH:s eller andra användares datorsystem, nätverk, programvara, Webbplats, program, dokumentation eller data på dessa; 2) använda denna Webbplats för att utföra, eller försöka utföra, en verksamhet eller aktivitet, eller försöka få någon att utföra en aktivitet, som är förbjuden enligt lag. Alla åtgärder från Användarens sida som blockerar åtkomst för andra användare eller CNH till denna Webbplats anses vara obehörig användning.

Övervakning av användning. Genom att använda detta system samtycker Användaren uttryckligen till kontinuerlig administrativ övervakning. Användaren informeras även om att systemadministratörer kan tillhandahålla bevis på möjlig kriminell aktivitet som identifierats under sådan övervakning till lämplig polismyndighet. Om Användaren inte samtycker till övervakning av något slag ska Användaren genast lämna detta system.

Friskrivningsklausul. CNHI har lagt ned avsevärd ansträngning på att tillhandahålla information som är så aktuell, korrekt och klart uttryckt som möjligt. Det är dock möjligt att det finns fel i informationen som anslås. I synnerhet, men utan begränsning till någon del av detta Avtal, frånsäger sig CNHI allt ansvar för fel som gjorts av misstag och noggrannheten i nyheter, ekonomisk information, data eller andra uppgifter som kan finnas på CNHI-webbsidor. Nyheter, ekonomisk information, data och uppgifter som finns på CNHI-servrar har sammanställts av CNHI-personal från ett antal olika källor och kan ändras utan att meddela Användaren. CNHI utfärdar inga garantier eller påståenden av något slag om kvalitet, innehåll, fullständighet, lämplighet, noggrannhet, nöjaktighet, sekvens eller punktlighet hos innehållet på denna Webbplats.

Länkar till tredje parts webbplatser. CNHI-webbsidor kan nu eller i framtiden ha länkar till Webbplatser som kontrolleras eller drivs av tredje part. Eventuella webbplatser som länkas till från CNHI:s webbplats står inte under CNHI:s kontroll. CNHI påtar sig inget ansvar eller ansvarsskyldighet för eventuell information, meddelanden eller material på sådana webbplatser eller på eventuella länkar på en sådan länkad webbplats. CNHI avser inte att länkar till tredje part ska anses vara en hänvisning eller godkännande av länkade enheter, produkter och/eller tjänster som marknadsförs av dessa och anges endast av bekvämlighetsskäl. Varje Webbplats tillhörig tredje part har sin egen policy om vilken information som är lämplig för offentlig åtkomst. Användaren påtar sig hela ansvaret för användning av tredje parts länkar och hänvisningar.

Meddelanden om begagnad utrustning. CNHI:s webbplats för begagnad utrustning www.used.newholland.com innehåller information om begagnad utrustning som finns tillgänglig hos CNHI-återförsäljare som erbjuder dessa till försäljning. CNHI erbjuder inte dessa till försäljning. CNHI påtar sig inget ansvar eller ansvarsskyldighet, särskilt för, men inte begränsat till, all information, specifikationer, tillståndsrapporter, foton, tillgänglighet, priser, skatt, avgifter eller garantiinformation som finns på sådan webbplats eller på eventuella länkar som finns på en länkad webbplats. Varje återförsäljare är ansvarig för uppgifterna som finns eller inte finns inom en enhets register/specifikationsblad. Användaren samtycker till att gottgöra CNHI, dess ledningspersonal, agenter, anställda och annan personal under dess kontroll mot all ansvarsskyldighet, utgifter, advokatarvoden och skador som hänför sig till eller uppstår till följd av användning av enheter som inköpts genom en CNHI-webbplats för begagnad utrustning, inklusive rättsanspråk som hävdar fakta, som om sanna, skulle utgöra ett brott från Användarens sida av dessa villkor och bestämmelser. I alla tvister som uppstår till följd av eller i anknytning till försäljning eller användning av utrustning som anslagits på CNHI:s webbplats för begagnad utrustning samtycker Användaren till endast den jurisdiktion och laga domstolslokal i vilken återförsäljaren som säljer utrustningen är belägen.

Immateriell äganderätt. Användaren accepterar att denna CNHI Webbplats har material med immateriell äganderätt som skyddas av statliga och/eller EU-varumärken eller lagar om affärshemligheter och/eller upphovsrätt. Användaren samtycker till att inte använda, reproducera, distribuera kopior av eller skapa derivat av någon del av denna Webbplats, inklusive innehållet på denna, och inte heller vidta någon annan åtgärd som kan inkräkta på CNHI:s immateriella äganderätt.

Riskövertagande. Genom att använda CNHI-webbsidor, för alla ändamål, påtar sig Användaren alla risker associerade med användning av denna webbplats och dess separata sidor. Denna risk omfattar, men är inte begränsad till, eventuella risker för Användarens dator, program eller data som skadas av virus, program eller annan fil som eventuellt skickas eller aktiveras via en CNHI-webbsida eller Användarens åtkomst till denna. CNHI ska under inga omständigheter vara ansvarig för eventuella direkta, indirekta, särskilda eller tillfälliga skador, följdskador eller straffrättsliga ekonomiska påföljder, inklusive, men inte begränsat till, utebliven vinst eller intäkter, på grund av eller på något sätt i anslutning till användning eller missbruk av denna Webbplats eller från någon information, brist på information, dokument, programvara, tjänster eller annat material som erhållits från CNHI-webbsidor. Användaren påtar sig även en och alla risker som uppkommer genom användning av denna Webbplats, vare sig det är baserat på kontrakt, kränkning, strikt ansvar eller något annat, även om CNHI och/eller någon av dess anställda, närstående bolag eller agenter har informerat om risken för skador av något slag. CNHI ska inte vara ansvarig för några förluster eller personskador som orsakas, helt eller delvis, av dess åtgärder, förbiseende eller eventualiteter som inte står under dess kontroll, inklusive vid anskaffande, sammanställning, presentation eller tillförsel av information, eller på grund av fel, förbiseende eller onoggrannhet i informationen, oavsett vad detta beror på, eller på grund av en användares beslut, eller åtgärd som vidtagits eller inte vidtagits baserat på information som gavs eller brist på information.

Förbjuden användning. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA ANVÄNDAREN TA SIG IN PÅ, ELLER FÖRSÖKA TA SIG IN PÅ, CNHI:S DATORSYSTEM, DATORNÄTVERK ELLER NÅGON DEL AV DESSA, I SYFTE ATT UTFÖRA BEDRÄGERI, STÖLD ELLER BROTT MOT LOKALA, STATLIGA OCH EU-LAGAR. CNHI förbehåller sig rätten, efter eget gottfinnande, att avsluta Användarens användning av denna Webbplats eller förbjuda Användaren åtkomst till denna Webbplats i framtiden, vid missbruk av Webbplatsen eller vid obehörig eller förbjuden användning från Användarens sida.

Användning av interaktiva media. I den utsträckning som denna webbplats innehåller, eller kan innehålla, länkar för elektronisk post, anslagstavlor, fora för diskussioner, chattrum eller andra meddelanden eller kommunikationsmetoder som inkluderar CNHI och/eller andra användare samtycker Användaren till att använda sådana fora på avsett sätt. Under inga omständigheter ska användaren begå lagbrott genom att använda sådana fora för syften som inkluderar, men inte är begränsade till, förtal eller trakasserier av andra, brott mot CNHI:s eller tredje parts immateriella äganderätt, genom att anslå eller skicka oanständigt eller anstötligt material och infoga virus, skadade filer eller andra program som kan skada eller ändra denna Webbplats eller CNHI:s eller tredje parts datorer. CNHI förbehåller sig rätten att ta bort eventuellt innehåll på denna Webbplats, av vilken anledning som helst. Användaren accepterar att allt material som anslagits av andra parter än CNHI eller dess närstående bolag inte rekommenderas av CNHI och att sådana meddelanden inte ska anses vara granskade eller godkända av CNHI.

Skadeståndsanspråk. Användaren samtycker till att gottgöra CNHI, dess ledningspersonal, agenter, anställda och annan personal under dess kontroll mot all ansvarsskyldighet, utgifter, advokatarvoden och skador som hänför sig till eller uppstår till följd av användning av denna Webbplats på något sätt, inklusive rättsanspråk som hävdar fakta, som om sanna, skulle utgöra ett brott från Användarens sida av dessa villkor och bestämmelser.

Inget kontraktsförhållande. Användaren bekräftar att användning av denna Webbplats inte innebär att det finns någon typ av förhållande, inklusive men inte begränsat till, partnerskap, samarbetsbolag, anställning, kontrakt eller agenturförhållande mellan användaren och CNHI eller något av dess närstående bolag eller anställda.

Jurisdiktion. Detta Avtal styrs av lagarna i delstaten Wisconsin i USA. Användaren samtycker till endast jurisdiktion och laga domstolslokal i Wisconsin, USA, vad gäller alla tvister som uppstår till följd av eller i anknytning till användning av denna Webbplats. Användning av denna Webbplats är inte auktoriserad i en jurisdiktion som inte tillåter alla delar av dessa villkor och bestämmelser. Användaren avstår oåterkalleligen från alla invändningar vid något tillfälle mot jurisdiktionsort för eventuell process, talan eller förhandling på grund av eller i anslutning till detta Avtal som anförts i sådan domstol och avstår oåterkalleligen från eventuella anspråk som sådan process, talan eller förhandling anför i ett obekvämt forum och avstår dessutom oåterkalleligen från sin rätt att ha invändningar mot, sådan process, talan eller förhandling som anförts i sådan domstol, att sådan domstol inte har jurisdiktion över Användaren.

Gällande lag. CNHI:s verkställande av detta Avtal är underkastat gällande lag och den juridiska processen och ingenting i detta dokument inskränker CNHI:s rätt att uppfylla krav från polismyndighet eller krav angående någon parts användning av denna Webbplats eller information som ges till eller samlas in av CNHI angående sådan användning.

Separeringsklausul. Om någon del av detta Avtal fastställs vara ogiltig eller ej verkställbar enligt gällande lag ska den ogiltiga eller ej verkställbara klausulen anses vara ersatt av en giltig och verkställbar klausul som så nära som möjligt liknar avsikten med den ursprungliga klausulen och övriga delar av Avtalet fortsätter att vara giltiga.

Integrationsklausul Detta Avtal omfattar allt som överenskommits mellan Användaren och CNHI vad gäller denna Webbplats. Detta Avtal ersätter all tidigare eller samtida kommunikation, i alla slags uttrycksformer, mellan Användaren och CNHI vad gäller denna webbplats.