Oświadczenie o Ochronie Danych Osobowych


Informacje zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych

CNH Industrial Polska Sp. z o.o.,
- odtąd nazywana "Firmą", pragnie udzielić Państwu informacji o sposobie zbierania, przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych w obrębie strony firmowej firmy New Holland Agriculture.
Termin "dane osobowe" używany w niniejszym dokumencie oznacza dane identyfikujące lub pozwalające zidentyfikować, nawet bezpośrednio, osobę fizyczną poprzez odniesienie się do takich informacji.
Dane osobowe obejmują między innymi: imię, nazwisko, adres, miasto, kod pocztowy, kraj, numer telefonu, adres e-mail oraz pozostałe opcjonalne informacje, takie jak: nazwa firmy, stan / prowincja, numer faksu, nazwa użytkownika na komunikatorze Skype, adres Państwa strony internetowej. Ponadto mogą zostać dostarczone inne informacje o charakterze opcjonalnym, takie jak główny profil działalności, typ posiadanych maszyn, komentarze lub planowane zakupy.
W następnym rozdziale przedstawimy Państwu wszystkie informacje zgodnie z wymogami określonymi w Dyrektywie Europejskiej nr 2002/58/WE oraz miejscowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

A) Przewidywane wykorzystanie danych osobowych ("Cele")
Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w celu umożliwienia skorzystania z wszystkich usług i wykonywania wszelkich działań związanych ze stroną firmową New Holland Agriculture. W szczególności tam, gdzie ma to zastosowanie, dane osobowe przetwarzane będą i przechowywane do następujących celów:
a) Administracja i księgowość Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania usług i działań związanych ze sprzedażą, dostawą oraz serwisem posprzedażnym obejmującym konserwację i naprawy maszyny, niezależnie od tego, czy będą one realizowane w ramach standardowej, czy rozszerzonej gwarancji;
b) Marketing Dane osobowe będą przetwarzane w związku z działaniami handlowymi, promocyjnymi i marketingowymi, badaniami opinii klienta dot. produktów i usług dostarczanych bezpośrednio przez Firmę lub jej Dealerów, jak również w związku z programami lojalnościowym oraz w celu przesyłania informacji marketingowych i bezpośrednich ofert produktów i usług.

B) Zarządzanie danymi osobowymi
Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w sposób ściśle związany z wyżej wymienionymi celami, a w każdym przypadku ich bezpieczeństwo i poufność zapewnione są zgodnie z wymogami określonymi w Dyrektywie Europejskiej nr 2002/58/WE i/lub z miejscowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Przetwarzanie danych dla każdego z wyżej wymienionych celów realizowane będzie za pomocą metod elektronicznych, systemów automatycznych i na papierze (czyli obejmować będzie korespondencję zwykłą, pocztę elektroniczną. bezpośrednie połączenia telefoniczne, zautomatyzowane połączenia telefoniczne, wiadomości typu SMS i MMS oraz faksy).
Firma przechowuje Państwa dane w związku z powyższymi celami tylko przez okres, jaki jest zasadnie uważany za niezbędny do realizacji takich celów oraz zgodnie ze stosownymi przepisami.

C) Konsekwencje nieudostępnienia danych
The Udostępnienie danych osobowych dla celów wymienionych w punkcie A) podpunkcie a) jest bezwzględnie konieczne do zawarcia i realizacji umów lub spełnienia wymogów nałożonych przez obowiązujące przepisy. Niepodanie takich danych uniemożliwi Firmie realizację żądanych przez Państwa usług.

D) Komunikacja danych osobowych
Firma ma prawo przekazać Państwa dane osobowe swoim spółkom zależnym, filiom, firmom wchodzącym w skład grupy CNH Industrial, zaufanym stronom trzecim, dostawcom usług, autoryzowanym dealerom i dystrybutorom oraz partnerom biznesowym, niezależnie od tego, czy ich siedziby znajdują się na terytorium Unii Europejskiej, czy nie, które mogą dane takie wykorzystywać do realizacji celów w imieniu Firmy.

E) Przekazywanie danych zagranicę
Firma ma prawo przesyłać Państwa dane osobowe do kraju innego niż Państwa kraj zamieszkania, nawet jeżeli znajduje się on poza terytorium Unii Europejskiej, w związku z realizacją celów. Firma zapewnia, że takie przesyłanie i przetwarzanie danych w innym kraju odbywa się w sposób zapewniający odpowiednią ochronę

F) Ujawnienie danych na wniosek organów odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa
Firma ma prawo w dowolnej chwili ujawnić Państwa dane osobowe organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa na ich należycie uzasadniony wniosek lub gdy ujawnienie danych jest niezbędne dla zapewnienia wypełnienia obowiązków prawnych.

G) Podmiot kontrolujący przetwarzanie danych
Podmiotem kontrolującym przetwarzanie Państwa danych osobowych jest Firma, której centralna znajduje się pod adresem ul. Otolińska 25, 09-407 Płock, Polska.

H) Prawa osób, których dotyczą dane
Osoba, której dotyczą dane, zgodnie z Dyrektywą Europejską nr 2002/58/WE, ma prawo do zwrócenia się w dowolnej chwili do podmiotu kontrolującego dane w celu:
a) uzyskania potwierdzenia, czy w bazie danych istnieją jakiejkolwiek dane osobowe, które jej dotyczą, niezależnie od zarejestrowania i zakomunikowania im takich danych w zrozumiały sposób;
b) zażądania aktualizacji, sprostowania lub - o ile mają w tym interes - uzupełnienia danych;
c) zażądania usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zamrożenia danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, włącznie z przypadkami, w których do celów, w których zbierane i przetwarzane były dane, niezbędna jest rozmowa;
d) uzyskania dowodu, że powiadomienie o działaniach wymienionych w podpunktach a) i b) oraz ich treść zostały przekazane podmiotom, którym udostępniono dane, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga użycia środków ewidentnie nieproporcjonalnych w stosunku do chronionego prawa.

I) KONTACT
W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw mogą się Państwo skontaktować: e-mail: unsubscribe@cnhind.com