Warunki korzystania

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM STRONY INTERNETOWEJ FIRMY CNHI
Strona internetowa CNH oferowana jest Państwu, użytkownikom (“Użytkownicy”), pod warunkiem przyjęcia warunków i uwag na niej zawartych bez żadnych dodatkowych modyfikacji. CNH może zmienić treść lub format niniejszej strony lub zaprzestać obsługiwania strony internetowej według własnego uznania i bez uprzedniego zawiadomienia. Wejście na tą stronę i korzystanie z niej jest równoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków.

Korzystanie ze strony internetowej. Użytkownik zgadza się korzystać ze strony zgodnie z odpowiednim prawem lokalnym, stanowym i federalnym. Ponadto Użytkownik zgadza się 1) świadomie i bez upoważnienia nie zmieniać, uszkadzać lub niszczyć systemu komputerowego, sieci, oprogramowania, strony internetowej, programu, dokumentacji lub danych w nich zawartych należących do CNH lub innego użytkownika, 2) nie wykorzystywać niniejszej strony internetowej do prowadzenia lub podejmowania prób prowadzenia jakiejkolwiek działalności, lub ubiegać się o wykonywanie jakiejkolwiek czynności, która jest zabroniona przez prawo. Wszelkie działania Użytkownika, które spowodują zablokowanie dostępu do niniejszej strony internetowej dla innych użytkowników lub CNHI uznane zostaną jako nieuprawnione wykorzystanie.

Monitoring wykorzystania. Korzystając z systemu Użytkownik wyraża zgodę na administracyjny monitoring prowadzony o każdej porze. Ponadto Użytkownik zostaje poinformowany, że administratorzy systemu mogą dostarczyć dowodów na ewentualną działalność przestępczą wykrytą w trakcie takiego monitoringu odpowiednim organom prawa. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na monitoring, powinien opuścić system już teraz.

Zastrzeżenia dotyczące odpowiedzialności prawnej. Firma CNH podjęła wszelkie starania, aby zaoferować najaktualniejsze, poprawne i jasno wyrażone informacje. Niemniej jednak istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się błędów w tych informacjach. W szczególności w odniesieniu do każdej części niniejszej Umowy, CNH zrzeka się odpowiedzialności za nieumyślne błędy i poprawność wszelkich wiadomości, informacji finansowych, danych lub innych informacji, które mogą znajdować się na stronach internetowych CNH. Wiadomości, informacje finansowe, dane i informacje zawarte na serwerach CNH zostały skompilowane przez pracowników CNH z różnych źródeł i są zmieniane bez konieczności zawiadamiania Użytkownika. CNH nie gwarantuje ani nie deklaruje zachowania jakości, treści, kompletności, stosowności, poprawności, adekwatności, kolejności lub bezterminowości treści znalezionej na niniejszej stronie internetowej.

Linki do innych stron internetowych. Strony internetowe CNH mogą w chwili obecnej lub w przyszłości zawierać linki do stron internetowych, które są kontrolowane lub obsługiwane przez strony trzecie. Strony interenetowe powiązane ze stroną internetową CNH nie znajdują się pod kontrolą CNH. CNH nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za informacje, wiadomości lub materiały na takich stronach lub w jakimkolwiek linku na powiązanej stronie internetowej. Zamiarem CNH nie jest, aby linki stron trzecich traktowane były jako odwołania lub potwierdzenia tych podmiotów lub jakichkolwiek produktów i/lub usług powiązanych z nimi. Przedstawiono je tylko dla wygody Użytkownika. Każda strona internetowa strony trzeciej posiada swoją własną politykę dotyczącą dostępu publicznego do informacji. Użytkownik przejmuje wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z linków osób trzecich i wskaźników (pointerów).

Własność intelektualna. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsza strona internetowa CNH zawiera własność intelektualną, która chroniona jest prawnie ustawami o znakach towarowych, tajemnicy handlowej i/lub prawach autorskich. Użytkownik zgadza się nie korzystać, odtwarzać, dystrybuować kopii lub tworzyć pochodnych prac opartych na którejkolwiek części niniejszej strony internetowej, z uwzględnieniem treści w niej zawartych, ani też angażować się w inne działania, które mogą naruszyć prawa do własności intelektualnej CNH.

Przejęcie ryzyka. Korzystając ze stron internetowych CNH dla jakichkolwiek celów, Użytkownik przejmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z wykorzystaniem niniejszej strony oraz jej poszczególnych elementów. Ryzyko to obejmuje między innymi wszelkie ryzyko, na które narażony jest komputer, oprogramowanie lub dane Użytkownika uszkodzone przez jakikolwiek wirus, oprogramowanie lub inne pliki, które mogą zostać przekazane lub uruchomione poprzez stronę internetową CNH lub dostęp Użytkownika do niej. CNH w żadnych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe, wynikowe lub moralne straty, z uwzględnieniem między innymi utraconych zysków lub utraconych przychodów, wynikających z lub w jakikolwiek sposób powiązanych z wykorzystaniem lub niewłaściwym wykorzystaniem niniejszej strony internetowej lub jakichkolwiek jej elementów. Użytkownik przyjmuje także na siebie wszelkie ryzyko wynikające z korzystania z niniejszej strony internetowej, bez względu na to, czy zostało oparte na kontrakcie, czynie niedozwolonym, ścisłej odpowiedzialności lub innej formie wykorzystania, nawet w przypadku gdy firma CNH i/lub którykolwiek z jej pracowników, firm z nią stowarzyszonych lub agentów został poinformowany o możliwości szkód jakiegokolwiek rodzaju. CNH nie ponosi odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia spowodowane w całości lub częściowo swoimi działaniami, ominięciami lub ewentualnym zdarzeniami znajdującymi się poza kontrolą firmy, z uwzględnieniem zakupu, kompilacji, wyświetlania lub dostarczania informacji, lub wynikających z jakichkolwiek błędów, ominięć lub niepoprawności w zakresie informacji bez względu na przyczynę, lub wynikających z decyzji użytkownika, lub działania podjętego lub niepodjętego w oparciu o informacje lub ich brak.

Niedozwolone wykorzystanie. W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH UŻYTKOWNIK NIE WTARGNIE ANI NIE PODEJMIE PRÓBY WTARGNIĘCIA DO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO, SIECI KOMPUTEROWEJ FIRMY CNHI LUB JAKIEGOKOLWIEK ICH ELEMENTU W CELU REALIZACJI DZIAŁAŃ DEFRAUDACYJNYCH, ZWIĄZANYCH Z KRADZIEŻĄ LUB NARUSZENIEM PRAWA. CNHI zastrzega sobie prawo do zakończenia, według własnego uznania, procesu korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej lub zabronienia Użytkownikowi wstępu na ta stronę w przyszłości w przypadku nadużycia niniejszej strony internetowej lub jakiegokolwiek nieupoważnionego lub zabronionego wykorzystania przez Użytkownika.

Wykorzystanie mediów interaktywnych. W zakresie, w jakim niniejsza strona internetowa zawiera lub może zawierać elektroniczne linki poczty elektronicznej, biuletyny, forum dyskusyjne, kanały chat lub inne usługi związane z komunikowaniem się, angażujące CNH i/lub innych użytkowników, Użytkownik zgadza się wykorzystywać tego typu forum zgodnie z jego założeniami. W żadnych okolicznościach Użytkownik nie będzie naruszał prawa poprzez korzystanie z forum między innymi dla celów zniesławiania lub ubliżania innym, naruszania praw do własności intelektualnej CNH lub strony trzeciej, umieszczania lub przesyłania obscenicznych lub obraźliwych materiałów, wprowadzania wirusów, zanieczyszczonych plików lub innych programów, które mogą uszkodzić lub zmienić tą stronę internetową lub komputery CNH lub strony trzeciej. CNH zastrzega sobie prawo do usunięcia treści swojej strony internetowej z jakiejkolwiek przyczyny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały, umieszczone przez strony inne niż CNHI lub firmy z nią stowarzyszone nie są potwierdzane przez CNH i wiadomości takich nie należy traktować jako przeanalizowane lub zatwierdzone przez CNH.

Zabezpieczenie. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć CNH, jej przedstawicieli, agentów, pracowników i inny personel znajdujący się pod opieką firmy na wypadek jakiejkolwiek odpowiedzialności, wydatków, honorariów prawników i szkód wynikających z lub związanych z wykorzystaniem niniejszej strony internetowej w inny sposób, z uwzględnieniem bezpodstawnych roszczeń zawierających fakty, które gdyby były prawdziwe, stanowiłyby naruszenie niniejszych warunków przez Użytkownika.

Brak stosunku umownego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z niniejszej strony internetowej nie powoduje powstania żadnego stosunku jakiegokolwiek rodzaju, z uwzględnieniem między innymi spółek, joint venture, zatrudnienia, stosunków umownych i agencyjnych, pomiędzy użytkownikiem a CNH lub którąkolwiek z firm z nią stowarzyszonych lub pracowników.

Jurysdykcja. Niniejszą Umowa podlega prawu Stanu Wisconsin Stanów Zjednoczonych Ameryki. Użytkownik zgadza się na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów znajdujących się w Stanie Wisconsin, USA w odniesieniu do wszelkich sporów wynikających z związanych z korzystaniem z niniejszej strony internetowej. Wykorzystanie niniejszej strony internetowej nie jest zatwierdzone w ramach żadnej jurysdykcji, która nie uprawomocnia wszystkich postanowień niniejszych warunków. Użytkownik w sposób nieodwołalny zrzeka się prawa do kwestionowania miejsca prowadzenia spraw, działań i postępowania sądowego wynikających z lub związanych z niniejszą Umową zgłoszonych przed sąd i w sposób nieodwołalny zrzeka się wszelkich roszczeń, których takie sprawy, działania lub postępowania dotyczą, a ponadto w sposób nieodwołalny zrzeka się prawa do wysuwania zarzutów, że w odniesieniu do takich roszczeń, spraw, działań lub postępowań prowadzonych przez w/w sądy, że taki sąd nie posiada jurysdykcji nad Użytkownikiem.

Stosowane prawo. Realizacja niniejszej Umowy przez CNH podlega istniejącym ustawom i procesom prawnym i żadne z postanowień zawartych w Umowie nie uchyla prawa CNH do postępowania zgodnie z prawomocnymi zamówieniami i wymogami związanymi z korzystaniem przez jakąkolwiek stronę z niniejszej strony internetowej lub informacji dostarczonych lub zgromadzonych przez CNH odnośnie takiego wykorzystania.

Obowiązywanie Umowy. Jeżeli którakolwiek z części niniejszej Umowy uznana zostanie za nieważną lub niemożliwą do wprowadzenia w życie zgodnie ze stosowanym prawem, takie nieważne lub niemożliwe do wprowadzenia w życie postanowienie zostanie zastąpione ważnym i możliwym do wprowadzenia w życie postanowieniem, które blisko odzwierciedla zamiar oryginalnego postanowienia, a pozostała część Umowy nadal pozostanie w mocy.

Integralność Umowy. Niniejsza Umowa stanowi całkowite porozumienie pomiędzy Użytkownikiem i CNH dotyczące niniejszej strony internetowej. Niniejsza Umowa zastępuje wszystkie uprzednie lub równoczesne komunikaty przekazane w jakikolwiek sposób pomiędzy Użytkownikiem a CNH w odniesieniu do niniejszej strony internetowej.