Polityka prywatności firmy CNH Industrial

​​​​​​​​​Ogólne warunki
Grupa CNH Industrial docenia Państwa zainteresowanie jej produktami oraz fakt, że odwiedzili Państwo tę witrynę internetową. Ochrona Państwa prywatności w trakcie przetwarzania danych osobowych jest ważną sprawą, na którą zwracamy szczególną uwagę w naszych działaniach biznesowych. Dane osobowe zebrane podczas odwiedzania naszych stron internetowych przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w krajach, w których te strony są prowadzone.

Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do wykorzystania przez nas wszelkich danych osobowych, które nam Państwo dostarczą.

• Jakie informacje na Państwa temat są gromadzone przez firmę CNH Industrial?
• W jaki sposób Państwa informacje osobowe będą wykorzystywane przez firmę CNH Industrial?
• Komu firma CNH Industrial udostępnia Państwa informacje osobowe?
• Kiedy firma CNH Industrial wykorzysta Państwa informacje osobowe do skontaktowania się z Państwem?
• Czy firma CNH Industrial będzie się z Państwem kontaktować w celach marketingowych?
• Treści nieodpowiednie lub obraźliwe
• Jeżeli nie ukończyli Państwo 18 roku życia
• Jaka jest nasza polityka przechowywania danych?
• Jakie informacje osobowe na mój temat przechowuje firma CNH Industrial?
• Transgraniczna wymiana informacji osobowych oraz porozumienie Tarcza Prywatności UE-USA (EU-US Privacy Shield)
• Zmiany Polityki prywatności
• Łącza do innych stron
• Kontakt z firmą CNH Industrial

Jakie informacje na Państwa temat są gromadzone przez firmę CNH Industrial?
Grupa CNH Industrial gromadzi dane osobowe należące do jej pracowników, wykonawców, dostawców oraz klientów, które to dane są istotne z uwagi na cele handlowe opisane poniżej. Informacje te mogą obejmować Państwa imię i nazwisko, dane do kontaktu, jak również informacje dotyczące fakturowania i obsługi oraz informacje o karcie kredytowej. W celu optymalizacji dalszych powiadomień wysyłanych do Państwa oraz ciągłego ulepszania naszych produktów i usług (wraz z rejestracją) możemy poprosić Państwa o informacje dotyczące zainteresowań osobistych lub zawodowych, o dane demograficzne, Państwa doświadczenia z naszymi produktami i usługami, jak również o bardziej szczegółowe informacje dotyczące naszego kontaktu z Państwem. Możemy także wykorzystać Państwa adres IP do świadczenia pewnych usług w ramach naszej strony internetowej. Informacje o stosowanych przez nas plikach „cookie” oraz ich funkcji można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

Dane osobowe nie obejmują informacji, które nie są przypisane lub możliwe do przypisania do osoby fizycznej, ani informacji, które zostały pozbawione wszelkich danych identyfikacyjnych, które umożliwiałyby zidentyfikowanie lub ponowne zidentyfikowanie danej osoby.

W jaki sposób Państwa informacje osobowe będą wykorzystywane przez firmę CNH Industrial?
Firma CNH Industrial będzie wykorzystywać Państwa informacje osobowe jedynie w zakresie, w jakim jest to zgodne z następującymi celami:

• W słusznych celach handlowych (włączając w to, lecz nie ograniczając się do dostarczania usług, finansowania, wsparcia klienta, bezpieczeństwa produktu, marketingu, awansowania i rekrutacji pracowników) zgodnie z zasadami istotności i stosowności oraz stosując metody przetwarzania adekwatne do takich celów (np. w celu zapewnienia Państwu przypomnień hasła lub powiadomienia, że określona usługa została wstrzymana w celach naprawczych);

• W celu zapewnienia zgodności z procesami i procedurami określonymi przez system Grupy służący do ochrony danych spółki, zgodnie z którym wszelkie dane są klasyfikowane, aby określić i zastosować niezbędne środki bezpieczeństwa;

• Będą Państwo informowani odnośnie celów każdej operacji przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile jest to konieczne do zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem.

• W celach zarządzania usługami, co oznacza, że firma CNH Industrial może skontaktować się z Państwem w związku z usługą, którą Państwo zamówili;

• Grupa CNH Industrial uznaje i szanuje prawa osoby zainteresowanej, takie jak między innymi prawo dostępu do jej danych osobowych, prawo do uzyskania aktualizacji, poprawy lub integracji danych, prawo anulowania danych w przypadkach określonych przez stosowne przepisy prawa;

• Kiedy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, dane osobowe mogą zostać ujawnione stronom trzecim, jeżeli to konieczne, w związku z celami przetwarzania oraz z zastrzeżeniem zgody osoby zainteresowanej w zakresie wymaganym do zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem;

• Aby spersonalizować lub ulepszyć sposób, w jaki treści i reklamy firmy CNH Industrial są prezentowane Państwu online:
- Aby zarządzać naszymi konkursami i kontaktować się ze zwycięzcami;
- Aby zapewnić pomoc w korzystaniu z usług oraz w ogólnych celach zarządzania stroną;
- Aby realizować zamówienia produktów lub wnioski o usługi lub informacje; aby przetwarzać płatności; oraz aby prowadzić aktualną dokumentację;
- Jeżeli udzielili Państwo wyraźną zgodę na kontakt w tych celach, aby przekazać bezpośrednie informacje marketingowe telefonicznie, pocztą tradycyjną lub elektroniczną o ofertach specjalnych oraz aktualnych lub nowych produktach, które mogą Państwa zainteresować;

• Jeżeli firma CNH Industrial zaproponuje wykorzystanie Państwa informacji osobowych w innym celu niezgodnym z pierwotnym celem lub celami, w których dane osobowe zebrano lub autoryzowano, zostaną Państwo najpierw przez nas poinformowani i otrzymają możliwość wstrzymania lub wycofania zgody.

Operacje przetwarzania danych wrażliwych (włączając w to dane, które mogłyby umożliwić ujawnienie poglądów politycznych, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, stanu zdrowia, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia płciowego oraz członkostwa w związku zawodowym) oraz „danych sądowych” będą się odbywały jedynie wtedy, gdy jest to ściśle niezbędne do celów biznesowych Grupy i zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w granicach dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa, a tam gdzie to konieczne, za zgodą osoby zainteresowanej. W razie ujawnienia danych wrażliwych stronie trzeciej niebędącej przedstawicielem lub wykorzystania ich w celu innym od celu pierwotnego, w którym dane te zebrano lub następnie autoryzowano, uzyskana zostanie Państwa wyraźna zgoda („opt-in”) przed każdym tego rodzaju ujawnieniem lub wykorzystaniem danych.

Komu firma CNH Industrial udostępnia Państwa informacje osobowe?
Z reguły będziemy wykorzystywać Państwa informacje tylko wewnątrz Grupy spółek CNH Industrial w celu zapewnienia Państwu zamówionych usług/produktów. Nie przekażemy Państwa informacji innym członkom Grupy CNH Industrial do celów marketingowych, jeżeli nie wyrazili na to Państwo zgody.

Będziemy wymagać od wszystkich osób trzecich przetwarzających dane, którym ujawniane są Państwa informacje, aby ściśle przestrzegały naszych instrukcji. Ponadto firma CNH Industrial będzie wymagać, aby nie wykorzystywały one Państwa informacji osobowych do własnych celów handlowych.

Gdy zdecydujemy się udostępnić Państwa informacje stronom trzecim, upewnimy się, że obejmują one Państwa informacje taką samą ochroną jak my sami. Jeżeli informacje osobowe są przekazywane stronie trzeciej niebędącej przedstawicielem, będą mogli Państwo zdecydować, by Państwa informacje osobowe nie były udostępniane tej stronie trzeciej.

Kiedy firma CNH Industrial wykorzysta Państwa informacje osobowe do skontaktowania się z Państwem?
Firma CNH Industrial może skontaktować się z Państwem:

• w związku z działaniem każdej z usług zamówionych przez Państwa, aby upewnić się, że firma CNH Industrial będzie w stanie dostarczyć te usługi;
• w związku z każdym Państwa wpisem na stronie internetowej, forum lub w ramach innej usługi firmy CNH Industrial;
• jeżeli zdecydowali się Państwo otrzymywać newsletter lub inną korespondencję;
• aby zaprosić Państwa do udziału w ankietach na temat produktów lub usług firmy CNH Industrial (taki udział zawsze jest dobrowolny);
• aby wykonać zobowiązania wynikające z wszelkich umów zawartych między Państwem a firmą CNH Industrial; oraz
• w celach marketingowych, o ile w sposób wyraźny zgodzili się Państwo na to (patrz część „Czy firma CNH Industrial będzie się z Państwem kontaktować w celach marketingowych?” poniżej).

Na naszych stronach internetowych znajdą Państwo szczegółowe informacje o sposobie w jaki firma CNH Industrial będzie się z Państwem kontaktować w związku z określonymi produktami lub usługami.

Czy firma CNH Industrial będzie się z Państwem kontaktować w celach marketingowych?
Sporadycznie wykorzystamy także Państwa informacje, aby skontaktować się z Państwem w ramach badania rynku lub w celu przekazania informacji marketingowych, które uznamy za szczególnie interesujące dla Państwa. Jednak zawsze dajemy Państwu możliwość zrezygnowania z otrzymywania informacji marketingowych lub zapytań dotyczących badania rynku. Mogą Państwo również z góry oświadczyć, że nie życzą sobie, abyśmy kontaktowali się z Państwem nieproszeni. Ponadto mają Państwo możliwość wycofania zgody w dowolnej chwili.

Treści nieodpowiednie lub obraźliwe
Jeżeli zamieszczą lub prześlą Państwo obraźliwe, nieodpowiednie lub budzące zastrzeżenia treści gdziekolwiek na stronie Grupy CNH Industrial lub w inny sposób dopuszczą się jakiegokolwiek zachowania zakłócającego porządek, firma CNH Industrial wykorzysta Państwa dane osobowe w celu powstrzymania takiego zachowania.

Jeżeli firma CNH Industrial będzie żywić uzasadnione przekonanie, że naruszają Państwo prawo (np. z uwagi na to, że opublikowane przez Państwa treści są zniesławiające), firma CNH Industrial może wykorzystać Państwa informacje osobowe, aby poinformować odpowiednie strony trzecie, takie jak Państwa pracodawca, szkoła, dostawca usługi e-mail/Internetu lub organy ścigania o publikowaniu takich treści i Państwa zachowaniu.

Jeżeli nie ukończyli Państwo 18 roku życia
Jeżeli nie ukończyli Państwo 18 roku życia, prosimy otrzymać zgodę Państwa rodzica/opiekuna przed udzieleniem informacji osobowych Grupie CNH Industrial. Osoby małoletnie, które nie uzyskały takiej zgody, nie mogą udzielać nam informacji osobowych.

Jaka jest nasza polityka przechowywania danych?
Będziemy przechowywać Państwa dane w naszych systemach tak długo jak to konieczne dla odpowiedniego produktu lub usługi lub tak długo jak określono w stosownej umowie, którą zawarli Państwo z Grupą CNH Industrial, lub w harmonogramie firmy CNH Industrial dotyczącym przechowywania danych. Jeżeli chcą Państwo wyrejestrować się z dowolnej strony internetowej firmy CNH Industrial, można tego dokonać, postępując zgodnie z instrukcjami „anulowania subskrypcji” na odpowiedniej stronie internetowej. Jeżeli zmienią Państwo swój profil, aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości, Państwa rejestr może pozostać w systemie, abyśmy byli pewni, że nie skontaktujemy się z Państwem w przyszłości.

Jeżeli mają Państwo wkład w usługi firmy CNH Industrial lub stronę internetową, firma CNH Industrial będzie z reguły przechowywać Państwa treści tak długo jak jest to zasadnie wymagane do celu bądź celów, w których te treści zostały wprowadzone.

Firma CNH Industrial podejmuje uzasadnione kroki, aby upewnić się, że dane lub informacje osobowe są dokładne, pełne, aktualne i wiarygodne dla zamierzonych celów.

Jakie informacje osobowe na mój temat przechowuje firma CNH Industrial?
Mają Państwo prawo zażądać kopii Państwa informacji osobowych posiadanych przez firmę CNH Industrial oraz, z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń, poprawiać, zmieniać lub usuwać te informacje w zakresie, w jakim są niedokładne lub uzyskać korektę wszelkich nieścisłości. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek prośby lub zapytania odnośnie tej kwestii lub inne pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, proszę zapoznać się ze znajdującą się poniżej częścią „Kontakt z firmą CNH Industrial”.

Transgraniczna wymiana informacji osobowych oraz porozumienie Tarcza Prywatności UE-USA (EU-US Privacy Shield)
Grupa CNH Industrial to globalna organizacja z siedzibą w Wielkiej Brytanii, która posiada podmioty prawne, działy handlowe oraz systemy operacyjne w krajach całego świata, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi.

Możemy udostępniać Państwa informacje osobowe wewnątrz Grupy CNH Industrial oraz przekazywać je do innych krajów, w których prowadzimy działalność, łącznie z krajami spoza Unii Europejskiej i Szwajcarii. Inne kraje mają prawa ochrony prywatności różniące się od praw ochrony prywatności w Państwa kraju. Niezależnie od lokalizacji, firma CNH Industrial postępuje z informacjami osobowymi w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności.

CNH Industrial America LLC, CNH Industrial Capital LLC, CNH Industrial Capital America LLC, Fiat Powertrain Technologies of North America, Inc. oraz New Holland Credit Company („amerykańskie spółki zależne Grupy CNH Industrial”) przestrzegają ram prawnych porozumienia Tarcza Prywatności UE-USA oraz amerykańsko-szwajcarskiego porozumienia Bezpieczna Przystań (U.S.-Swiss Safe Harbor) odnośnie gromadzenia, wykorzystania oraz przechowywania danych osobowych, jak opisano w niniejszej Polityce, otrzymanych od pracowników, dostawców oraz klientów z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Szwajcarii. Amerykańskie spółki zależne Grupy CNH Industrial będą przestrzegać zasad porozumienia Tarcza Prywatności w stosunku do wszelkich danych osobowych otrzymanych z Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Aby dowiedzieć się więcej o porozumieniu Tarcza Prywatności oraz zobaczyć certyfikaty amerykańskich spółek zależnych Grupy CNH Industrial, proszę odwiedzić www.privacyshield.gov. Definicje, polityki i procedury opisane w Polityce prywatności firmy CNH Industrial stosują się do danych osobowych przekazywanych na podstawie certyfikacji firmy CNH Industrial w ramach porozumienia Tarcza Prywatności. Takie zabezpieczenia mogą spełniać lub przewyższać wymogi określone w zasadach porozumienia Tarcza Prywatności. W dalszej części niniejszej części Polityki prywatności firmy CNH Industrial znajduje się opis sposobu, w jaki amerykańskie spółki zależne Grupy CNH Industrial stosują się do określonych zasad Tarczy Prywatności, których nie opisano w pozostałych częściach niniejszej Polityki prywatności. Jeżeli wystąpi konflikt między politykami opisanymi w innych częściach niniejszej Polityki prywatności a zasadami Tarczy Prywatności, stosuje się zasady Tarczy Prywatności.

Osoby z UE mają prawo ograniczyć wykorzystanie oraz ujawnianie ich danych osobowych, jak wyjaśniono w wiadomościach, które otrzymują w chwili gromadzenia informacji osobowych.

Amerykańskie spółki zależne Grupy CNH Industrial z reguły nie przekazują stronom trzecim informacji osobowych nie dotyczących zasobów ludzkich. Jeżeli informacje osobowe zostaną przekazane dowolnej stronie trzeciej, od takiej strony trzeciej będzie wymagane, aby zapewniła co najmniej taki sam poziom ochrony prywatności jakiego wymagają zasady Tarczy Prywatności, jak również aby zgodziła się przetwarzać informacje osobowe tylko w ograniczonych i określonych celach spójnych ze zgodą osoby, której dane dotyczą. W zakresie określonym przez zasady Tarczy Prywatności, amerykańskie spółki zależne Grupy CNH Industrial ponoszą odpowiedzialność na mocy zasad Tarczy Prywatności, jeżeli zatrudnieni przez nich przedstawiciele stron trzecich przetwarzają w ich imieniu informacje osobowe w sposób niezgodny z zasadami Tarczy Prywatności, chyba że amerykańskie spółki zależne Grupy CNH Industrial są w stanie wykazać, że nie odpowiadają za zdarzenie powodujące szkodę.

Amerykańskie spółki zależne Grupy CNH Industrial zbadają i w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni podejmą próbę rozstrzygnięcia żądań, skarg oraz sporów dotyczących wykorzystania i ujawnienia Państwa informacji osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz za pośrednictwem podanych poniżej danych do kontaktu.

W przypadku wszelkich skarg, które nie mogą zostać rozstrzygnięte, amerykańskie spółki zależne Grupy CNH Industrial będą współpracować ze stosownymi europejskimi organami ochrony danych (data protection authorities, „DPA”) oraz zastosują się do informacji i wytycznych przekazanych przez organ DPA. Prosimy o kontakt z nami z użyciem poniższych danych, aby uzyskać dane do kontaktu ze stosownymi DPA. Jeżeli my lub DPA nie zdołamy rozstrzygnąć Państwa skargi, mogą mieć Państwo możliwość wzięcia udziału w wiążącym postępowaniu arbitrażowym za pośrednictwem zespołu arbitrażowego Tarczy Prywatności.

Amerykańskie spółki zależne Grupy CNH Industrial ponoszą odpowiedzialność śledczą i w zakresie egzekwowania prawa względem amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu.

Od amerykańskich spółek zależnych Grupy CNH Industrial może być wymagane ujawnienie informacji osobowych w odpowiedzi na uprawnione żądania otrzymane od władz publicznych, włączając te związane ze spełnieniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.

Zmiany Polityki prywatności
Niniejsza Polityka prywatności może być uaktualniana, aby odzwierciedlać nowe lub odmienne praktyki dotyczące ochrony prywatności. Jeżeli dokonamy jakichkolwiek istotnych zmian w niniejszej Polityce, umieścimy stosowną informację na naszej stronie głównej. Zachęcamy Państwa do okresowego sprawdzania niniejszej strony w celu zapoznania się z najnowszymi informacjami o naszych praktykach dotyczących ochrony prywatności.

Łącza do innych stron
Nasze strony internetowe mogą zawierać hiperłącza do stron internetowych będących własnością i prowadzonych przez strony trzecie. Takie witryny stron trzecich mogą mieć własne polityki prywatności, także te obejmujące pliki cookie, stąd zachęcamy Państwa do zapoznania się z nimi. Będą one regulować wykorzystanie informacji osobowych zgłoszonych przez Państwa lub zebranych przez cookies podczas odwiedzania tych stron. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za praktyki dotyczące ochrony prywatności stosowane przez tego rodzaju witryny internetowe stron trzecich, w związku z tym korzystają Państwo z takich witryn na własną odpowiedzialność.

Kontakt z firmą CNH Industrial
Wszelkie pytania i uwagi dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy kierować pod adres:

CNH Industrial N.V.
Corporate Office: 25 St. James's Street
Attn: Privacy Compliance
London, SW1A 1HA
United Kingdom
privacy-compliance@cnhind.com