Lösningar för fältdataregistrering vid tröskning

Lösningar för fältdataregistrering vid tröskning

​​

KARTLÄGGNING OCH LOGGNING AV AVKASTNING OCH VATTENHALT VID TRÖSKNING:

Med New Hollands system för avkastningsövervakning kan du se avkastnings- och vattenhaltsdata i realtid och spåra olika sorter och hybrider. Detta hjälper dig att fatta välgrundade beslut för att öka vinsten. Den exklusiva patentskyddade avkastningssensorn med hög noggrannhet som utvecklats av New Holland anses som den bästa i klassen. Dess utformning neutraliserar spannmålets skavning. Sensorn skapar en extremt noggrann avkastningsmätning, oavsett vilken gröda som än tröskas och vilken vattenhalt kärnorna än har. Sedan du kalibrerat sensorn i början av säsongen krävs inga ytterligare ingrepp.


Läs mer

VATTENHALTSMÄTNING I REALTID:

New Hollands vattenhaltsensor mäter spannmålens vattenhalt i realtid. Prov tas med intervallet 30 sekunder och data skickas till IntelliView-skärmen. Eftersom informationen är i realtid hålls föraren kontinuerligt informerad och kan anpassa maskinens parametrar i enlighet med detta. För att få mätvärden med högst noggrannhet krävs sensorkalibrering för varje typ av gröda.


Läs mer

NUTRISENSE™ SYSTEMET

NutriSense™-systemet är en analysfunktion för vattenhalt och näringsämnen i skördat material och använder NIR-teknik (near infrared) för att mäta följande parametrar:
• Vattenhalt
• Råprotein
• Råfett
• Stärkelse
• NDF (Neutral Detergent Fiber)
• ADF (Acid Detergent Fiber)
• Aska

De data som produceras av NutriSense™-systemet ger lantbrukaren både lantbruksmässiga och ekonomiska fördelar.

Lantbruksmässiga fördelar
• Kartläggning av näringsvärdena för det skördade materialet och användning av dem som indata för att skapa gödselkartor med variabel tilldelning för att maximera grödans näringsvärde, avkastning och för att uppnå lägre driftskostnader.
• Erbjuder odlare möjligheten att hantera och balansera kvävenivåerna i marken under hela tillväxtcykeln.
• Ger full spårbarhet för skörden.
• Man kan utvärdera olika varianter av grödor/utsäden utifrån näringsvärde.

Ekonomiska fördelar
• Ta kommersiella beslut baserade på det skördade materialets näringsvärde så att bästa möjliga prisnivåer för grödans kvalitet kan förhandlas fram.
• Erbjuda specifika branscher specifika proteinnivåer, vilket maximerar råvarupriserna.
• Blanda olika kvaliteter för att uppnå en viss kvalitet (min eller max) och uppnå industristandarder.
• Undvika att råvarupriserna endast fastställs på grundval av begränsade kvalitetsprov. Kvaliteten på provet kan variera avsevärt.

Integrering med precisionslantbruk

IntelliView IV-skärmen
NutriSense™-data är nu tillgängliga i realtid för föraren via IntelliView IV-skärmen hos flaggskeppen Forager Cruiser och CX/CR. Data är tillgängliga för visning på körskärmarna eller kan kartläggas visuellt på täckningskartans skärm. Alla data från NIR-sensorn loggas automatiskt till den USB-enhet som är ansluten till skärmen och kan senare analyseras i MyPLM Connect-portalen med hjälp av MyFarm-appen.

MyPLM Connect
NutriSense™-data kan laddas upp till MyPLM Connect-portalen genom att data från USB-enheten laddas upp manuellt. Alternativt, om maskinen är utrustat med MYPLMCONNECT filöverföring laddas skördedata på IntelliView IV-skärmen automatiskt upp till MYPLMCONNECT-portalen under skörden.

Parametrarna som mäter grödans sammansättning i den skördade grödan kartläggs automatiskt i Farm App i MYPLMCONNECT-portalen vilket gör att lantbrukaren kan analysera fältet och grödans prestanda.


Läs mer