POLICY FÖR SKYDD AV PERSONDATA

​​​​​​​​​Generella villkor

CNH Industrial Group värdesätter ditt intresse i företagets produkter och att du besöker denna webbplats. Skydd av ditt privatliv vid bearbetning av dina personliga uppgifter är ett viktigt ämne, som vi lägger speciell uppmärksamhet vid i våra affärsprocesser. Personliga uppgifter som samlas in under besök på våra webbplatser bearbetas av oss i enlighet med de lagar och bestämmelser som gäller för de länder där webbplatserna hålles.

Denna policy för skydd av persondata rör vår användning av alla de personliga uppgifter du ger oss.

• Vilka upplysningar samlar CNH Industrial in om dig?
• Hur kommer CNH Industrial att använda dina personliga uppgifter?
• Vem kommer CNH Industrial att dela dina personliga uppgifter med?
• När kommer CNH Industrial att använda dina personliga uppgifter för att kontakta dig?
• Kommer CNH Industrial att kontakta dig i marknadsföringssyfte?
• Opassande eller stötande innehåll
• Om du är 18 år eller yngre?
• Vilken är vår policy för datalagring?
• Vilka personliga uppgifter har CNH Industrial om mig?
• Uppdatering av policy för skydd av persondata
• Länkar till andra sidor
• Kontakta CNH Industrial

Vilka uppgifter samlar CNH Industrial in om dig?
De personliga uppgifter som efterfrågas på denna sida, omfattar namn, kontaktuppgifter, samt uppgifter om fakturering och hantering, samt kreditkortsuppgifter. För att kunna optimera våra övriga meddelanden till dig och för att kontinuerligt kunna förbättra våra produkter och tjänster (inklusive registrering), kan det förekomma att vi frågar om uppgifter om dina personliga eller yrkesmässiga intressen, demografisk bakgrund, dina erfarenheter av våra produkter samt mer detaljerade uppgifter gällande kontakt med dig. Det kan hända att vi använder din IP-adress till någon av våra webbplatstjänster. Uppgifter om de cookies vi använder och deras funktion återfinns i Policy om cookies.

Hur kommer CNH Industrial att använda dina personliga uppgifter?
CNH Industrial kommer att använda dina personliga uppgifter till en rad olika ändamål, som följer nedan:

• Personliga uppgifter kommer att bearbetas för legitima syften och i förhållande till verksamhetens mål (inklusive, men inte begränsat till aktiviteter i samband med rekrytering av medarbetade eller marknadsföring) i överensstämmande med principerna för betydelse, relevans och användning av bearbetningsmetoder passande till sådana ändamål (t.ex. att skicka dig påminnelser om lösenord eller för att göra dig uppmärksam på att en särskild tjänst har tagits bort med hänsyn till underhåll);

• Bearbetningen av de personliga uppgifterna ska utföras i enlighet med de processer och procedurer som är fastställda av gruppens systemskydd av företagsuppgifter, med hänsyn till vilka alla uppgifter klassificeras, för att fastställa och utföra någon och alla nödvändiga säkerhetsåtgärder;

• Känslig information (även inkluderande utan begräsning, uppgifter som eventuellt ska kunna avslöja politiska åsikter, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsotillstånd osv.) samt bearbetning av juridiska uppgifter får bara göras när det är absolut nödvändigt för att fullfölja gruppens affärsmål och alltid i enlighet med gällande lagar, inom de gränser, som är tillåtna av gällande lag och, där det är nödvändigt, efter samtycke från den berörda personen;

• Varje berörd person underrättas gällande syftet med varje bearbetning av hans/hennes personliga uppgifter;

• Med hänsyn till administration av en tjänst, vilket betyder att CNH Industrial kan kontakta dig på grund av orsaker som rör den tjänst du anmält dig till;

• Den berörda personens rättigheter, som t.ex. rätten att få tillgång till sina egna personliga uppgifter, rätten att få sina egna uppgifter uppdaterade, korrigerade eller integrerade och annullerade, omfattas av gällande lagstiftning och skall respekteras;

• Om det krävs av gällande lag, kan personliga uppgifter, om så krävs, ges vidare till tredje part i samband med bearbetningssyfte och under förutsättning att den berörda personen samtycker.

• För att anpassa eller förbättra sättet som innehåll och reklam från CNH Industrial presenteras för dig online:
- För att administrera våra tävlingar och kontakta vinnarna;
- För att tillhandahålla assistans rörande användning av tjänsterna och generellt i syfte för administration av webbplatsen;
- För att uppfylla produktorder eller anmodan om tjänster eller uppgifter för att bearbeta betalningar och för att hålla våra uppgifter uppdaterade;
- Där, om du specifikt gett ditt samtycke till att bli kontakta för dessa syften, att skicka dig direktmarknadsföring via telefon, post eller e-post rörande speciella erbjudande och nuvarande eller nya produkter som du kan ha intresse av;
- Om CNH Industrial föreslår, att dina personliga uppgifter används till andra syften, vill vi säkra att vi i förhand meddelar dig om detta. Du har alltså möjlighet att neka samtycke eller dra tillbaka det, när det gäller annan användning än den som är angiven ovan.

Vem kommer CNH Industrial att dela dina personliga uppgifter med?
Generellt kommer vi endast att använda dina personliga uppgifter inom CNH Industrial-gruppens verksamhetsområden för att kunna leverera den tjänst eller produkt du önskar. Vi kommer inte att ge dina uppgifter till andra medlemmar av CNH Industrial-gruppen för marknadsföringssyfte om du inte gett din tillåtelse till detta.
Vi kommer endast att ge dina uppgifter till tredjepartsdatabehandlare med ditt samtycke, eller om vi har behov av det för att kunna leverera en service. De databehandlare som vi kan ge dina uppgifter till, är företag inom CNH Industrial-gruppen och tredjeparter som vi har kontrakt med. I övriga fall kommer vi att hantera dina uppgifter konfidentiellt, med undantag av om lagen kräver att uppgifterna ska ges vidare eller med tillåtelse av lagen (t.ex. till myndigheter och rättsliga instanser) eller som det beskrivs i avsnitt 7, eller i samband med opassande eller stötande innehåll på CNH Industrials webbplatser nedan.
Vi kommer att kräva att alla tredjepartsdatabehandlare, som vi vidareförmedlar dina uppgifter till, strängeligen efterföljer företagets anvisningar, och CNH Industrial kommer att kräva, att de inte använder dina personliga uppgifter för eget bruk i företaget.
Där vi delar dina uppgifter med CNH Industrial-gruppen och betrodda tredjepartsföretag, kommer vi att säkra att de behandlar dina uppgifter konfidentiellt med samma skydd som vi använder.

När kommer CNH Industrial att använda dina personliga uppgifter för att kontakta dig?
CNH kan kontakta dig:

• I samband med funktionen av tjänst, till vilken du anmält dig, för att säkra att CNH Industrial kan leverera tjänsten till dig;
• I samband med ett eventuellt bidrag från dig genom CNH Industrials webbplats, meddelandekort eller andra tjänster;
• Om du valt att ta emot nyhetsbrev eller annan korrespondens;
• För att bjuda in dig till att deltaga i undersökningar om CNH Industrials tjänster (deltagande är alltid frivilligt);
• För att utföra förpliktelser som kan uppstå som en följd av kontrakt som skrivits mellan dig och CNH Industrial;
• I marknadsföringssyfte, förutsatt att du specifikt samtyckt till detta (se avsnitt 6 ”Kommer CNH Industrial att kontakta dig i marknadsföringssyfte? Se nedan).

På våra webbplatser finner du ytterligare upplysningar om hur CNH Industrial kommer att kontakta dig gällande specifika tjänster.

Kommer CNH Industrial att kontakta dig i marknadsföringssyfte?
Emellanåt kommer vi att använda dina uppgifter för att kontakta dig i samband med marknadsundersökningar eller för att skicka marknadsföringsmaterial till dig, om vi tror att det kan vara av intresse för dig. När vi gör detta, ger vi dig emellertid alltid möjligheten att tacka nej till marknadsföringsinformation och marknadsundersökningar. Dessutom kan du i förhand låta oss veta att du inte vill bli kontaktad utan att först bli tillfrågad. Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke.

Opassande eller stötande innehåll
Om du publicerar eller sänder kränkande, stötande eller olämpligt material på en av CNH Industrials webbplatser, eller på annat vis uppvisar störande beteende, kan CNH Industrial använda dina personliga uppgifter för att stoppa sådant beteende.
Där CNH Industrial med rimliga skäl menar, att du möjligtvis överträtt lagen (om du t.ex. publicerat kränkande material), kan CNH Industrial använda dina personliga uppgifter för att informera relevanta tredjepartners som t.ex. din arbetsgivare, din skolas e-post-/internetleverantör eller rättsliga myndigheter om innehåll och ditt beteende.

Om du är 18 år eller yngre?
Om du är under 18 år, skall du ha dina föräldrars/vårdnadshavares tillåtelse innan du ger dina uppgifter till CNH Industrial. Användare utan detta samtycke har inte tillåtelse att ge oss sina personliga uppgifter.

Vilken är er policy för datalagring?
Vi lagrar dina personliga uppgifter i våra system, så länge som krävs för den pågående tjänsten, eller så länge som angetts i ett eventuellt relevant kontrakt, som du tecknat med CNH Industrial-gruppen eller CNH Industrial. Om du önskar att annullera din registrering på en av CNH Industrials webbplatser, kan du göra detta genom att följa instruktionerna under ”Avanmäl” på aktuell webbplats. Om du ändrar din profil för att välja bort mottagande av meddelanden, förblir din registrering i systemet, för att vi ska kunna säkra att vi inte kontaktar dig i framtiden.
Om du bidrar till en tjänst eller en webbplats hos CNH Industrial, kommer CNH Industrial endast lagra ditt innehåll så länge som är rimligen nödvändigt för det syfte/de syften som bidraget skickades in till.

Vilka personliga uppgifter har CNH Industrial om mig?
Du har rätt att begära en kopia av de personliga uppgifter om dig, som CNH Industrial lagrar, och att få eventuella felaktigheter korrigerade. Vi kommer att göra alla rimliga åtgärder för att leverera, korrigera eller ta bort personliga uppgifter om dig i våra arkiv.
Om du har begäranden eller frågor om detta eller eventuellt andra fråga frågor rörande denna policy om skydd av persondata hänvisas till avsnittet (13) Kontakta CNH Industrial om denna policy om skydd av persondata nederst på detta dokument eller kontakta oss.

Uppdatering av policy om skydd av persondata
Denna policy om skydd av persondata kan bli uppdaterad med jämna mellanrum och du kan därför gärna kontrollera denna policy varje gång du skickar uppgifter till någon CNH Industrial-tjänst, oavsett vilken.

Länkar till andra sidor
Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser, som ägs och hanteras av tredje part. Dessa tredjepartswebbplatser har sin egen policy om skydd av persondata och vi rekommenderar att du läser igenom dem. De styr användningen av personliga uppgifter som du skickar in, eller som samlas in med hjälp av cookies när du besöker dessa webbplatser. Vi tar inte på oss något ansvar eller ersättningsanspråk för procedurer i samband med personliga uppgifter hos sådana tredjepartswebbplatser, och ditt användande av sådana webbplatser sker på eget ansvar.

Kontakta CNH Industrial
Om du har frågor eller kommentarer om denna policy om skydd av persondata skall du kontakta:

CNH Industrial N.V.
Corporate Office: 25 St. James's Street,
Attn: Privacy Compliance
London, SW1A 1HA
United Kingdom
privacy-compliance@cnhind.com