INTEGRITETSPOLICY


UNDERRÄTTELSE OM INFORMATION I ENLIGHET MED SEKRETESSLAG

CNH Industrial N.V., – kallas hädanefter “Företaget”,
önskar informera dig om hur dina personuppgifter insamlas, behandlas och skyddas under eller inom New Holland Agricultures webbplats.
Med termen ‘Personuppgifter’ avses i detta dokument information som identifierar eller kan identifiera, även indirekt, en fysisk person, genom sådan information.
Personuppgifter som insamlas inkluderar, men är inte begränsat till: förnamn, efternamn, adress, postort, postnummer, land, telefonnummer, e-postadress; övriga personuppgifter som inte är obligatoriska: företagets namn, delstat -/ provins, faxnummer, Skype-namn, webbplatsadress. Dessutom kan annan ej obligatorisk information tillhandahållas, t.ex. primär verksamhet, typ av maskiner som ägs, vissa kommentarer och inköpsavsikter. Följande sektioner anger all information i enlighet med Europadirektivet 2002/58/EC och lokala sekretesslagar.

A) AVSEDD ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER (“Syften”)
Personuppgifter samlas in och hanteras för att möjliggöra alla de tjänster och funktioner för alla aktiviteter som är relaterade till New Holland Agricultures webbplats.
I synnerhet och där så är tillämpligt kommer Personuppgifter att behandlas och hanteras för följande syften:
a) Administration och bokföring. Personuppgifter kommer att behandlas för att utföra service och arbete relaterat till försäljning, leverans och underhåll efter försäljning och reparationer av maskinen, vare sig detta utförs under standardgaranti och/eller förlängd garanti eller ej.
b) Marknadsföring. Personuppgifter kommer att behandlas för kommersiella aktiviteter, säljkampanjer, marknadsföringsaktiviteter och enkäter om hur nöjda kunderna är vad gäller produkter och tjänster, som direkt tillhandahålls av Företaget eller dess Återförsäljare, samt för kundlojalitet, marknadsföringsinformation och direkterbjudanden vad gäller produkter och tjänster.

B) HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter insamlas och behandlas på ett sätt som endast gäller ovannämnda Syften och under alla omständigheter för att säkerställa säkerhet och sekretess i enlighet med bestämmelserna i europadirektivet 2002/58/EC och/eller lokala lagar om sekretess.
Behandling av uppgifter för vart och ett av ovannämnda Syften kommer att hanteras elektroniskt, med automatiska system, och papperssystem (d.v.s. vanlig post, e-post, direkta telefonsamtal, automatiska samtal, SMS, MMS, fax).
Företaget behåller dina uppgifter för att uppnå ovanstående målsättningar endast så länge som detta rimligen krävs, för sådana Syften och i enlighet med gällande lag.

C) KONSEKVENSER AV ATT INTE ANGE UPPGIFTER
Tillhandahållande av personuppgifter för de Syften som anges i sektion A) under bokstaven a) är obligatoriska för att fastställa och verkställa kontrakt eller för överensstämmelse med lagstadgade krav. Om du inte ger ditt samtycke kan Företaget inte tillhandahålla de tjänster som du begär.

D) UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER
Företaget kan ge Personuppgifter till dotterbolag, närstående bolag, företag i gruppen CNH Industrial, anförtrodda externa parter, serviceleverantörer, auktoriserade återförsäljare, distributörer och affärspartners, vare sig de är baserade inom EU eller ej, och dessa kan använda uppgifterna för att uppfylla Företagets Syften.

E) DATAÖVERFÖRING INTERNATIONELLT
Företaget för överföra dina Personuppgifter till ett land utanför ditt hemland, även utanför EU, för att uppnå dessa Syften. Företaget säkerställer att sådan dataöverföring och hantering av uppgifter i aktuellt land skyddas på tillräckligt sätt.

F) DELGIVANDE TILL POLISMYNDIGHET
Vid valfritt tillfälle kan Företaget lämna ut dina personuppgifter till Polismyndigheter om detta krävs eller om delgivande krävs för att uppfylla juridiska skyldigheter.

G) DATA CONTROLLER
Data Controller för behandling av dina Personuppgifter är Företaget, med huvudkontor på Cranes Farm Road, Basildon, SS14 3AD, Storbritannien.

H) UPPGIFTSINDIVIDENS RÄTTIGHETER
Uppgiftsindividen har när som helst rätt gentemot Data Controller, enligt europadirektivet 2002/58/EC, att erhålla:
a) bekräftelse av om personuppgifter om honom/henne själv existerar eller ej, oavsett om de redan registrerats, och kommunikation av sådana uppgifter i förståelig form;
b) uppdatering, korrigering eller, om intresse föreligger, integration av data;
c) c) borttagande, överföring till anonym form eller spärrande av uppgifter som behandlats vid lagbrott, inklusive de fall i vilka konversation är nödvändig vad gäller de syften för vilka uppgifterna insamlades eller senare hanterades;
d) bevis på att underrättelse om att åtgärderna som nämndes under bokstäverna a) och b), och deras innehåll, har givits till dem vars uppgifter har utlämnats eller spritts, såvida detta inte är omöjligt eller kräver användning av resurser som inte står i proportion till den rättighet som skyddas.

I) KONTAKTINFORMATION
För att utöva dina rättigheter kan du kontakta: E-post: unsubscribe@cnhind.com