คำประกาศความเป็นส่วนตัว


ประกาสแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัว

CNH International S.A., – ต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัท" ขอแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับแนวทางการเก็บรวบรวม ประมวลผล และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของุคณภายใต้หรือภายในเว็บไซต์องค์กรของ New Holland Agriculture
คำศัพท์ "ข้อมูลส่วนบุคคล" ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลที่ระบุตัวตน หรือสามารถระบุตัวตน หรือแม้แต่ระบุตัวตนโดยทางอ้อมโดยการอ้างอิงจากข้อมูลดังกล่าว
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดที่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เมือง รหัสไปรษณีย์ ประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ชื่อบริษัท รัฐ/จังหวัด หมายเลขโทรสาร ชื่อ Skype ที่อยู่เว็บไซต์ของคุณ นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลทางเลือกอื่นๆ ที่คุณอาจให้มาให้เราได้ทราบ เช่น ประเภทธุรกิจหลัก ประเภทเครื่องจักรที่เป็นเจ้าของ ความคิดเห็นบางอย่าง และความตั้งใจซื้อ หัวข้อถัดไปเป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดของสหภาพยุโรป 2002/58/EC และกฎหมายความเป็นส่วนตัวของท้องถิ่น

A) การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุหประสงค์ (“วัตถุประสงค์”)
ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรวบรวมและจัดการเพื่ออนุญาตให้กระทำตามข้อกำหนดบางส่วนหรือทั้งหมดของบริการ และเพื่อได้สมรรถนะการทำงานของกิจกรรมต่างๆ บนเว็บไซต์องค์กรของ New Holland Agriculture
โดยพิเศษเฉพาะและเมื่อมีผลบังคับใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกประมวลผลและจัดการเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:
a) การบริหารจัดการและการบัญชี ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกประมวลผลเพื่อการใช้บริการและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการขยาย การส่งมอบ และการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องจักรของคุณหลังการขาย ไม่ว่าจะกระทำภายใต้ความคุ้มครองของการรับประกันมาตรฐาน และ/หรือการขยายความคุ้มครองหรือไม่ก็ตาม
b) การตลาด ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกประมวลผลและดำเนินการเพื่อกิจกรรมเชิงพาณิขย์ การส่งเสริมการขาย การตลาด แบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้าในตัวผลิตภัณฑ์และบริการโดยตรงที่ให้จากบริษัท หรือตัวแทนจำหน่าย รวมไปถึงความภักดีของลูกค้า ข้อมูลด้านการตลาด ข้อเสนอโดยตรงสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ

B) การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวมและประมวบผลในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่อธิบายข้างต้นอย่างเข้มงวดเท่านั้น และในกรณีที่เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยและการรักษาความลับโดยสอดคล้องตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป 2002/58/EC และ/หรือกฎหมายความเป็นส่วนตัวของท้องถิ่น
การประมวลผลข้อมูลสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ข้างต้นจะถูกจัดการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิสก์ ระบบอัตโนมัติ และระบบกระดาษ (เช่น จดหมายปกติ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การโทรทางโทรศัพท์โดยตรง การโทรระบบอัตโนมัติ SMS MMS โทรสาร)
บริษัทจะเก็บข้อมูลของคุณเพื่อดำเนินการตามโอกาสของวัตถุประสงค์ข้างต้นเท่านั้นเป็นเวลานานตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้น และโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

C) ผลต่อเนื่องของการไม่ได้มอบข้อมูล
ข้อกำหนดของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสวค์ที่แสดงรายการไว้ข้างต้นในหัวข้อ A) ภายใต้ a) เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการกำหนดเงื่อนไขและการดำเนินการความสัมพันธ์ตามสัญญา หรือความสอดคล้องจามข้อผูกพันที่ได้จัดทำขึ้น การไม่สามารถให้การยินยอมจะมีผลให้บริษัทไม่สามารถมอบบริการที่จำเป็นแก่คุณได้

D) การสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอาจสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทสาขา บริษัทในเครือ บริษัทของกลุ่ม CNH Industrial หุ้นส่วนภายนอกที่เชื่อถือได้ ผู้ให้บริการ ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต และผู้กระจายสินค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ไม่ว่าจะอยู่ภายในสหภาพยุโรปหรือไม่ก็ตาม ซึ่งอาจใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อให้บริการตรมวัตถุประสงค์ข้างต้นในนามตัวแทนของบริษัท

E) การถ่ายโอนข้อมูลไปต่างประเทศ
บริาทอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในประเทศนอกประเทศภูมิลำเนาของคุณ แม้แต่นอกเขตสหภาพยุโรปเพื่อการมอบบริการตามวัตถุประสงค์เหล่านั้น บริษัทจะดำเนินการให้มั่นใจว่าการถ่ายโอนและการจัดการข้อมูลเหล่านั้นในประเทศนั้นจะมีการป้องกันอย่างเพียงพอ

F) การเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดโดยกฎมาย
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หากได้รับการร้องขอที่เป็นไปตามกฎหมาย หรือเมื่อการเปิดเผยจำเป็นต้องกระทำเพื่อให้มั่นใจในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายได้ตลอดเวลา

G) ผู้ควบคุมข้อมูล
ผู้ควบคุมข้อมูลสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคือบริษัท มีสำนักงานใหญ่ที่ Riva Paradiso, 14, 6902 Paradiso - Lugano Switzerland

H) สิทธิของเจ้าของข้อมูล
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิตลอดเวลาที่จะข้อดำเนินการต่อผู้ควบคุมข้อมูลตามข้อหนดของสหภาพยุโรป 2002/58/EC ในการได้มาซึ่ง:
a) การยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตัวพวกเขามีอยู่หรือไม่ก็ตาม โดยไม่คำนึงว่าจะถูกบันทึกแล้ว และการสื่อสารข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบระบบอัจริยะ
b) การอัพเดต การปรับแก้ให้ถูกต้อง หรือหากมีความต้องการ การผสานรวมข้อมูล
c) การลบ การแปลงไปสู่รูปแบบไมาระบุตัวตน หรือการระงับข้อมูลที่ถูกละเมิดทางกฎหมาย รวมไปถึงกรณีที่จำเป็นต้องมีการสนทนาในความเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลถูกเก็บรวบรวม หรือจัดการต่อเนื่องตามมา
d) การพิสูจน์ว่าการดำเนินการที่อธิบายไว้ในหัวข้อ a) และ b) และเนื้อหาเหล่านั้นได้กำหนดให้กับบุคคลที่ข้อมูลมีการเผยแพร่หรือแจกจ่าย เว้นแต่ไม่สามารถกระทำได้ หรือมอบหมายการใช้ทรัพยากรที่ทำให้ไม่ได้รับการปกป้องสิทธิตามสัดส่วนอย่างชัดเจน

I) การติดต่อ
สำหรับการดำเนินการตามสิทธิของคุณ คุณสามารถติดต่อทาง: อีเมล: unsubscribe@cnhind.comNew Holland Agriculture a brand of CNH Industrial N.V. ©
กลับไปที่ด้านบน